Bedömning av nationella prov i årskurs 6

Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. De nationella proven är en del av bedömningen och ett stöd för betygssättningen men läraren ska använda allt tillgängligt underlag för att bedöma om en elev har uppfyllt kunskapskraven vid betygssättning.

Eleven kan få se sitt prov och hur det har bedömts. Vårdnadshavare kan också få ta del av provet vid till exempel utvecklingssamtal. Vid uppföljning av resultat med elever och vårdnadshavare är det dock viktigt att läraren ser till att uppgifter inte sprids. 

Provets betydelse för betyget

Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet. Det står inte i några lagar eller regler hur stor betydelse provets resultat har för betyget.

Läraren ska sätta betyg utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. Provresultatet utgör en viktig del av den informationen men är inte det enda underlaget för betygssättningen. Lärarens övriga underlag om elevens kunskaper bör därför vara så rikt som möjligt. Om undervisningen som eleverna har fått före provet tagit upp andra saker än det som provet tar upp är det förstås viktigt att detta tas i beaktande vid betygssättningen.

Läs mer om relationen mellan provbetyg och betyg

Avidentifiera prov som skrivs på dator

Från den 29 juni gäller nya regler om skolan låter eleven skriva ett delprov på dator eller en annan digital enhet. Elevernas texter ska avidentifieras för den bedömande läraren. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Att proven skrivs på dator betyder endast att eleverna skriver till exempel uppsatsdelar på dator. Det är inte tillåtet att överföra delar av provet till digitalt format. Digitala prov sin helhet finns på plats först år 2022.

Mer om att skriva prov på dator eller annan digital enhet

Mer om digitaliseringen av proven

Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner