Beställning och hantering av nationella prov i grundskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt i augusti varje år. Rektorn ansvarar också för att proven hanterats på ett säkert sätt.

Hantera nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (120 kB)

Bedömningsanvisningarna öppnas på angivet datum

För att minska risken för att proven blir kända i förväg är det viktigt att skolan inte öppnar förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på försändelsen. Detta gäller för de nationella proven i årskurs 9 (inte för årskurs 3 och 6).

Föreskrifter om hantering och genomförande

Det finns föreskrifter som beskriver hur nationella prov ska hanteras och genomföras. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som gör nationella prov känner till och följer dessa. 

Vi stramar åt reglerna för hur nationella prov ska hanteras

Med anledning av den otillåtna spridning av nationella prov som förekom under våren 2017 har vi beslutat att strama åt reglerna. 

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen. 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Informerar Skolinspektionen

Vi informerar Skolinspektionen om all bristfällig hantering som kommer till vår kännedom. Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för att skolorna följer de regler som finns för hantering av proven. Skolinspektionen har möjlighet att vidta åtgärder mot skolor som inte följer reglerna.


Beställa nationella prov

Beställningsbrevet för de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 skickades ut vecka 33 och beställningar kunde göras mellan den 14 augusti och den 1 september 2017.

Beställningsbrev nationella prov i årskurs 3 (110 kB) Beställningsbrev nationella prov i årskurs 6 (109 kB) Beställningsbrev nationella prov i årskurs 9 (121 kB)


Informera föräldrar och elever om proven

Som ett stöd i kommunikationen med vårdnadshavare och elever finns ett informationsbrev om de nationella proven. Informationsbrevet finns även översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till föräldrar vars barn ska genomföra nationella prov i årskurs 3 Informationsbrev till föräldrar vars barn ska genomföra nationella prov i årskurs 6 Informationsbrev till elever som ska genomföra nationella prov i årskurs 9

Senast granskad: 2017-10-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner