Beställning och hantering av nationella prov i gymnasieskolan

Alla skolor som ska genomföra nationella prov i gymnasieskolan får vecka 2 ett brev med information om hur proven ska hanteras och hur skolan beställer proven. Sista beställningsdatum är den 26 januari 2018.

Nyhet från 2018: Prov är endast obligatoriska i den avslutande kursen på programmet

Från 1 januari 2018 är det enbart nationella prov i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska. Förändringen innebär att proven är valfria i de övriga kurserna, men skolor kan ändå fortsätta att använda dessa prov som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. 

Läs mer om vad som gäller från 1 januari 2018

Hantera nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (120 kB)

Bedömningsanvisningarna får öppnas efter sista delprovet 

För att minska risken för att proven blir kända i förväg är det viktigt att skolan inte öppnar förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på försändelsen. 

Föreskrifter om hantering och genomförande

Det finns föreskrifter om hur skolan ska hantera och genomföra nationella prov. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som genomför nationella prov känner till och följer dessa. 


Vi stramar åt reglerna för hur nationella prov ska hanteras

Med anledning av den otillåtna spridning av nationella prov som förekom under våren 2017 har vi beslutat att strama åt reglerna. 

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen. 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Informerar Skolinspektionen

Vi informerar Skolinspektionen om all bristfällig hantering som kommer till vår kännedom. Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för att skolorna följer de regler som finns för hantering av proven. Skolinspektionen har möjlighet att vidta åtgärder mot skolor som inte följer reglerna.


Beställ nationella prov

Det är skolans rektor som ansvarar för att beställa nationella prov. Beställningar görs digitalt. Sista beställningsdatum för kursprov som ska genomföras vårterminen 2018 är den 26 januari 2018. 

Beställningsbrev gymnasieskolan (94 kB)

Vilka utbildningsanordnare kan beställa prov?

Rektorer, huvudmän samt utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver undervisning enligt kurs- och ämnesplaner för respektive skolform kan beställa proven. Övriga intresserade kan ta del av exempel på prov, som inte längre omfattas av provsekretess.

Läs mer om prov som inte längre omfattas av sekretess


Informera eleverna om proven

Som ett stöd i kommunikationen med elever som ska göra nationella prov finns ett informationsbrev. Informationsbrevet finns också översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2018-01-08
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner