Beställning och hantering av nationella prov i gymnasieskolan

Alla skolor som ska genomföra nationella prov i gymnasieskolan får vecka 33 ett brev med information om hur proven ska hanteras och hur skolan beställer proven. Sista beställningsdatum är den 1 september 2017.

Hantera nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (120 kB)

Bedömningsanvisningarna får öppnas efter sista delprovet 

För att minska risken för att proven blir kända i förväg är det viktigt att skolan inte öppnar förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på försändelsen. 

Föreskrifter om hantering och genomförande

Det finns föreskrifter om hur skolan ska hantera och genomföra nationella prov. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som genomför nationella prov känner till och följer dessa. 

Vi stramar åt reglerna för hur nationella prov ska hanteras

Med anledning av den otillåtna spridning av nationella prov som förekom under våren 2017 har vi beslutat att strama åt reglerna. 

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen. 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Informerar Skolinspektionen

Vi informerar Skolinspektionen om all bristfällig hantering som kommer till vår kännedom. Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för att skolorna följer de regler som finns för hantering av proven. Skolinspektionen har möjlighet att vidta åtgärder mot skolor som inte följer reglerna.


Beställ nationella prov

Det är skolans rektor som ansvarar för att beställa nationella prov. Beställningar kunde göras digitalt från den 14 augusti 2017. Sista beställningsdatum för kursprov som ska genomföras höstterminen 2017 var den 1 september 2017. 

Beställningsbrev gymnasieskolan (104 kB)

Vilka utbildningsanordnare kan beställa prov?

Rektorer, huvudmän samt utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver undervisning enligt kurs- och ämnesplaner för respektive skolform kan beställa proven. Övriga intresserade kan ta del av exempel på prov, som inte längre omfattas av provsekretess.

Läs mer om prov som inte längre omfattas av sekretess


Informera eleverna om proven

Som ett stöd i kommunikationen med elever som ska göra nationella prov finns ett informationsbrev. Informationsbrevet finns också översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2017-10-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner