Beställning och hantering av nationella prov inom komvux

Den kommunala vuxenutbildningen är en flexibel utbildning med kursstarter och kursslut varje vecka. Det här kan ställa särskilda krav på att hanteringen av provmaterial sker på ett säkert sätt. Säkerhetsrutinerna måste vara tillförlitliga så att proven kan användas på det sätt som det är tänkt även om samma prov används vid upprepade tillfällen.

Hantera nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (120 kB)

Det finns föreskrifter som beskriver hur nationella prov ska hanteras och genomföras. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som genomför nationella prov känner till och följer dessa. 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov


Beställ nationella prov

Det är skolans rektor som ansvarar för att beställa nationella prov. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. 

Prov med första provdatum i september samt i november-december kan beställas kontinuerligt från vecka 33. Om skolenheten planerar provtillfället till höstens första provdatum ska beställningen göras senast den 1 september 2017.

Beställningsbrev (118 kB)

Utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning

Rektorn hos en anordnare med betygsrätt som bedriver utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beställer nationella prov för de kurser och (i förekommande fall) kommuner där de har betygsrätt. I det beställningsbrev som går ut till anordnare med betygsrätt finns information om hur nationella prov beställs. Beställningar kan göras från vecka 33.


Informera eleverna om proven

Som ett stöd i kommunikationen med eleverna finns ett informationsbrev. Informationsbrevet är även översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2017-07-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner