Beställning och hantering

Den kommunala vuxenutbildningen är en flexibel utbildning med kursstarter och kursslut varje vecka. Det här kan ställa särskilda krav på att hanteringen av provmaterial sker på ett säkert sätt. Säkerhetsrutinerna måste vara tillförlitliga så att proven kan användas på det sätt som det är tänkt även om samma prov används vid upprepade tillfällen.

Hantering

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (116 kB)

Det finns även föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som genomför nationella prov känner till och följer dessa. 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Beställning

Rektorn har ansvar för att beställa nationella kursprov. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. Skolverket skickar ut ett beställningsbrev till berörda skolenheter. Med brevet följer information om hur rektorn beställer kursproven. Prov med första provdatum i september samt i november-december kan beställas kontinuerligt från vecka 33. Om skolenheten planerar provtillfället till vårens första provdatum ska beställningen göras senast den 27 januari 2017 för att Skolverket ska garantera leverans i tid till första provdatumet.

Beställningsbrev (106 kB)

Kursproven i matematik 2a, 2b och 2c

De nationella proven i matematik 2a, 2b och 2c som genomfördes vårterminen 2015 kommer inte att återanvändas. Beslutet innebär att dessa prov inte längre omfattas av sekretess. Proven är inte heller möjliga att beställa. 

Utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning

Rektorn hos en anordnare med betygsrätt som bedriver utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beställer nationella prov för de kurser och (i förekommande fall) kommuner där de har betygsrätt. I det beställningsbrev som går ut till anordnare med betygsrätt finns information om hur nationella prov beställs från och med vecka 33.

Information till elever

Som ett stöd i kommunikationen med eleverna som ska genomföra proven har vi tagit fram ett informationsbrev. Informationsbrevet finns översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2017-01-10