Beställning och hantering av nationella prov inom komvux

Den kommunala vuxenutbildningen är en flexibel utbildning med kursstarter och kursslut varje vecka. Det här kan ställa särskilda krav på att hanteringen av provmaterial sker på ett säkert sätt. Säkerhetsrutinerna måste vara tillförlitliga så att proven kan användas på det sätt som det är tänkt även om samma prov används vid upprepade tillfällen.

Hantera nationella prov

Det är rektorn som ansvarar för att instruktioner och bestämmelser om provens genomförande och hantering följs.

Information om hantering av nationella prov (120 kB)

Föreskrifter om hantering och genomförande

Det finns föreskrifter som beskriver hur nationella prov ska hanteras och genomföras. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar på skolor som genomför nationella prov känner till och följer dessa. 

Med anledning av den senaste tidens otillåtna spridning av nationella prov har vi beslutat att ytterligare strama åt dessa regler genom att:

  • påminna om att rektorn är ytterst ansvarig för att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga
  • förtydliga att om proven tas fram för att användas ska de omedelbart låsas in igen efteråt, och
  • förtydliga att utbildningsanordnaren ser till att eleverna inte har möjlighet att fotografera proven med mobiltelefon eller andra digitala enheter med kamerafunktion.

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Informerar Skolinspektionen

Vi informerar Skolinspektionen om all bristfällig hantering som kommer till vår kännedom. Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för att skolorna följer de regler som finns för hantering av proven. Skolinspektionen har möjlighet att vidta åtgärder mot skolor som inte följer reglerna.


Beställ nationella prov

Det är skolans rektor som ansvarar för att beställa nationella prov. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. 

Prov med första provdatum i april-maj 2018 kan beställas kontinuerligt från vecka 2. 

Beställningsbrev för nationella prov i komvux på gymnasial nivå (107 kB)

Utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning

Rektorn hos en anordnare med betygsrätt som bedriver utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå beställer nationella prov för de kurser och (i förekommande fall) kommuner där de har betygsrätt. I det beställningsbrev som går ut till anordnare med betygsrätt finns information om hur nationella prov beställs. 


Informera eleverna om proven

Som ett stöd i kommunikationen med eleverna finns ett informationsbrev. Informationsbrevet är även översatt till en antal olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2018-01-08
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner