Spridning av nationella prov

När det står fast att ett nationellt prov har exponerats för eleverna innan provdagen kan rektorn behöva ta beslut om att använda ersättningsprovet. Det är viktigt att ha tydliga rutiner för att kunna agera skyndsamt i den uppkomna situationen.

Spridning av nationella prov läsåret 2017/2018

Under våren har det förekommit flera fall av spridning. Följ länken för att se en förteckning över läsårets prov i grundskolan och gymnasieskolan. I tabellerna anges vilka prov som fått bekräftad storskalig spridning innan provtillfället. 

Spridning av nationella prov läsåret 2017/2018


Information till skolor som använde ersättningsprov i matematik 1

Om ersättningsprovet användes för delprov B, C och D ska läraren inte räkna med det muntliga delprovet, delprov A, vid sammanställningen till provbetyg.

Uppgift i ersättningsprov matematik 1b och 1c har varit känd i förväg

Delar av ersättningsproven för matematik 1b och 1c, som användes av många skolor idag, har av misstag publicerats av provkonstruktörerna på deras webbplats. Det påverkar hur provresultatet kan användas. Skolverket har publicerat nya gränser för provbetyg för de berörda ersättningsproven, där delprov C inte räknas med.

Mer om de nya kravgränserna och att uppgift i ersättningsprovet varit känd i förväg


Om ett prov har spridits är det rektorn som beslutar om eleverna ska genomföra ersättningsprovet istället för ordinarie prov eller inte. Ett sådant beslut ska grunda sig på att rektorn med säkerhet vet att provet är känt för eleverna i förväg.

Ha tydliga rutiner

Att nationella prov blir kända bland eleverna i förväg har blivit allt vanligare. Det är avgörande att skolan följer de regler som finns för hantering av proven för att minska risken för att prov exponeras innan provdatum.

Mer om hur proven ska hanteras

Det kan vara fördelaktigt om skolan också har rutiner för en eventuell spridning. Att ett prov är känt för eleverna blir ofta uppmärksammat kort inpå provdagen, vilket gör att skolan ofta har kort om tid på sig att kopiera upp ersättningsprov och förbereda provgenomförandet. Skolan kan till exempel se till att berörd personal vet var ersättningsprovet finns. Ersättningsprov skickas inte ut varje år och de skickas endast ut i ett exemplar.

När spridning upptäcks i efterhand

I vissa fall kan elevernas kännedom om provet bli uppenbar alldeles för sent eller till och med efter provgenomförandet. Det är då viktigt att läraren är uppmärksam på prestationer som sticker ut. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel klass har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Missad chans att visa sina kunskaper

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen. Det här innebär att eleven har missat en chans att visa sina kunskaper och skolan kan inte låta elever göra om till exempel ersättningsprovet vid ett annat tillfälle. Läraren bör också konsultera den policy som används vid fusk på aktuell skola.

Lämna in resultat

Insamlingen till SCB skiljer sig åt för grundskolan och gymnasieskolan när en skola har använt ersättningsprovet.

Om en grundskola har använt ersättningsprovet ska de i rapporteringen till SCB ange att eleverna ej har deltagit i provet.

Om en gymnasieskola har använt ersättningsprovet ska de fortfarande rapportera in resultatet, men ange att ersättningsprovet har använts. 

Det här påverkar förstås inte elevernas resultat, men det är viktigt för den officiella statistiken att olika provs resultat inte blandas ihop.

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.

Om det vid bedömningen står klart för läraren att en eller flera elever har haft kännedom om provet i förväg ska skolan ange att eleven ej deltagit i provet i insamlingen till SCB (insamling 1).

Skolan deltar inte i insamlingen till lärosätena (insamling 2) eftersom den här insamlingen, av elever födda på vissa datum, syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.


Vanliga frågor

Hur gör vi om vi saknar ersättningsprovet?

Ersättningsprovet ska enligt reglerna arkiveras och detta behöver skolan ha rutiner för. Om skolan brustit i rutinerna och inte hittar ersättningsprovet kan de kontakta vår distributör Exakta.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Om spridningen blivit känd med kort varsel kan skolan kontakta en närliggande skola för att få tillgång till ersättningsprovet och kopiera upp det till eleverna. Observera att provet inte får överföras till digitalt format eller skickas digitalt mellan skolor.

Kan delprovsresultaten vägas samman till ett provbetyg om vi använder ersättningsprovet?

I de flesta fall kan läraren inte väga samman resultaten från olika delprov till ett provbetyg när delprov från olika prov använts. Det här gäller dock inte för provet i engelska i årskurs 9 som spreds i sociala medier under vecka 17. Om skolans rektor beslutade att använda ersättningsprovet för delprov B kan läraren fortfarande väga samman resultaten från de olika delproven till ett samlat provbetyg. 

Vad gör Skolverket för att hindra spridning av nationella prov?

Det finns tvingande regler kring hur skolor ska hantera nationella prov. Till exempel ska provet hållas inlåst innan det ska användas och facit får inte öppnas förrän provet är genomfört och det ska rättas. Dessutom är det otillåtet för elever att ha med sig mobiltelefoner på proven. Med anledning av att det var flera fall av otillåten spridning förra året så har vi stramat upp reglerna genom att: 

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hålls inlåsta.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen.

Anmäler till polis och Skolinspektionen

Alla rapporter om felaktig hantering av de nationella proven anmäls till Skolinspektionen som ansvarar för att granska om enskilda skolor följer lagar och regler. Skolverket har i flera fall där det varit tydligt varifrån spridningen av ett nationellt prov startat även gjort en polisanmälan.

Senast granskad: 2018-05-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner