Digitalisering av de nationella proven

Vi arbetar för att digitalisera de nationella proven och möjliggöra extern bedömning. Redan från hösten 2018 ska skolorna använda digitala enheter vid vissa prov.

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Skolan och vuxenutbildningen har en central roll i förändringsarbetet och Skolverket stödjer både rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen. Elever ska kunna utveckla en god digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver kunna förstå och hantera hur digitaliseringen påverkar samhället och individen och de behöver kunna använda sig av digitala verktyg. Som en del av den digitala övergången skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov till år 2022.

Uppdrag om att digitalisera proven

Vi har sedan september 2017 ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Syftet är att bidra till att de nationella proven och bedömningsstöden blir likvärdiga, rättssäkra och effektiva.

Arbetet att digitalisera proven är ett flerårigt arbete. Vi behöver skapa både tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar för en ny enhetlig provprocess, oavsett skolform. Det innebär bland annat att vi utvecklar en teknisk lösning för digitala nationella prov. Lösningen innehåller ett antal digitala tjänster: konstruktion, genomförande och bedömning av prov samt resultatrapportering. Regeringsuppdraget sträcker sig fram till oktober 2023 då det ska slutredovisas.

Successivt införande av digitala prov

Samtliga nationella prov ska vara digitala år 2022. Då ska det finnas en nationell digital infrastruktur och tillräcklig digital kompetens på skolorna för att genomföra proven. Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt. Det finns två centrala delar i införandet; den ena delen gäller den tekniska lösningen och den andra rör det digitala förändringsarbetet som behöver göras på skolorna. Det här testar vi på 100 skolor under en försöksverksamhet som pågår mellan åren 2018–2021.

Mer om försöksverksamheten

Fördelar med digitala prov

Det finns flera fördelar med digitala nationella prov jämfört med dagens analoga prov. Några av fördelarna är:

 • Minskad arbetstid för bedömning och resultatrapportering.
 • Reducerad arbetstid för lärare vid inrapportering av resultat till skolhuvudmän, lärosäten och SCB.
 • Mer likvärdig bedömning av prov (till exempel automatisk rättning och avidentifierade elevsvar).
 • Flera delar av kursplaner kan prövas i proven.
 • Ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar.

Uppsatser på dator från juni 2018

Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från den 29 juni 2018 och den fullödiga digitaliseringen av de nationella proven, som sker efter försöksverksamheten. Uppsatsdelarna i svenska och engelska ska skrivas digitalt från den 29 juni 2018 i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen, men det sker inte i Skolverkets planerade tekniska lösning och är bara ett första steg mot att arbeta digitalt.

Mer om att genomföra prov på dator

Omfattande systemutveckling och utprövningar

Det finns idag ingen färdig IT-lösning som möter de krav som vi ställer på ett system för digitala nationella prov. Lösningen måste utvecklas från grunden och vi arbetar just nu med att upphandla det stöd vi behöver i det arbetet. Det är också avgörande att systemet testas noga på skolorna. Det är idag 23 nationella prov som ska bli digitala. Vi ska inte digitalisera de pappersbaserade proven, utan digitaliseringen innebär helt nya prov. Därför måste tekniken för att skapa, genomföra och bedöma proven testas noga.  Till exempel handlar det om att undersöka om de nya proven i sig förändrar elevernas prestationer och resultat. Systemutveckling på skolorna tar tid och måste få ta tid för att vi ska kunna leverera prov med hög kvalitet.

Under åren 2018–2021 arbetar Skolverket för att leverera en fungerande teknisk lösning och prov i digitalt format. Parallellt etablerar vi en organisation för support och utbildning för att stödja införandet av de digitala proven. Detta innebär att vi:

 • upphandlar digitala verktyg för konstruktion och genomförande av prov,
 • utvecklar funktioner och komponenter för bedömning och återrapportering,
 • utvecklar funktioner för behörighetsstyrning (federativ lösning för användarhantering)
 • integrerar samtliga komponenter i en första version av digitala prov på ett begränsat antal skolenheter,
 • stegvist utökar antalet anslutna skolenheter tills alla skolenheter är anslutna,
 • gör en stegvis vidareutveckling till att innehålla alla undantagsfall.

Skolan behöver en digital infrastruktur för att genomföra proven

De digitala nationella proven kommer att ställa krav på huvudmännens digitala beredskap.  Bland annat kommer skolorna att behöva införskaffa nya eller uppgradera sina befintliga digitala enheter så att de kan hantera webbläsare som stödjer moderna webstandarder. Skolorna behöver också hantera vissa användaruppgifter, vilket kommer att ställa krav på registervård. Vad som krävs återkommer Skolverket med under 2019. Huvudmän kommer även i olika omfattning behöva satsa på kompetenshöjande insatser i syfte att stärka den egna personalens digitala kompetens.

För att skolan ska kunna genomföra de digitala nationella proven kommer det bland annat att krävas en pålitlig uppkoppling mot internet. Exempelvis behöver en hel årskurs på skolenheten kunna genomföra ett nationellt prov samtidigt. I ett prov kan det förekomma ljud och filmmaterial som spelas i en webbläsare som kan belasta nätverket. Uppkopplingen behöver därför vara stabil nog för att alla berörda elever ska kunna genomföra provet samtidigt. Skolverket kommer att informera om prestandakrav på uppkoppling under 2018.

De nationella proven kommer att genomföras via en webblösning, som Skolverket tar fram och tillhandahåller till skolan. För att skolan ska kunna använda webblösningen krävs tillgång till någon av de vanligaste webbläsarna (t.ex. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox och Safari). Det kommer från 2021 initialt att finnas ett antal digitala nationella prov tillgängliga i denna lösning.

Det finns ännu inga fastställda krav på vilken sorts digital enhet eller vilken skärmstorlek denna enhet ska ha för att eleverna ska kunna göra proven digitalt. Skolverket kommer att ta ställning till detta och ge mer utförlig information under 2018.

De nationella proven utvecklas genom att de digitaliseras

Proven kommer att förändras i och med att de digitaliseras. På vilket sätt och i vilken omfattning är än så länge svårt att beskriva i detalj. De lärosäten som utvecklar proven arbetar för att utveckla och identifiera hur och på vilket sätt proven behöver förändras i och med digitaliseringen. En viktig del i detta utvecklingsarbete är de utprövningar som skolor erbjuds av lärosätena att medverka i.

Kurs- och ämnesplanerna har reviderats med skrivningar om digital kompetens. De reviderade kurs- och ämnesplanerna ska användas av skolor från och med 1 juli 2018. Eftersom de nationella proven så långt som möjligt prövar vad som står i kurs- och ämnesplaner kommer de nationella proven efter hand att utgå från de nya kurs- och ämnesplanerna.

Större rättssäkerhet uppnås

Digitaliseringen av nationella prov och bedömningsstöd bidrar till en likvärdig bedömning eftersom elevsvaren kan anonymiseras och provgenomförandet blir mer enhetligt. Elevernas förutsättningar att göra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att proven kommer att rättas och bedömas anonymt. Tillgängligheten ökar också för elever med funktionsnedsättning.

De digitala proven blir mer effektiva

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration med digitala prov för lärare och annan personal, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

 • en papperslös distribution, vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven,
 • möjlighet till automatiserad rättning,
 • förenklad data- och resultatinsamling, och
 • automatisk inrapportering av provresultat och en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.
Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner