Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Under hösten 2018 inleder vi en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten omfattar 100 skolor. Den syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och till att undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.

Under försöksverksamheten 2018–2021 prövas huvudmäns och skolors förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Skolverket gör tester av den tekniska lösningen och skolans arbetsrutiner kring digitala nationella prov. Vi kommer även att göra tester för att ta fram adekvata krav på en digital infrastruktur på landets skolor. Syftet med försöksverksamheten är att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar i skolorna. Därigenom förbereder vi införandet av digitala nationella prov på alla skolor.

I försöksverksamheten kommer vi att:

  • pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov, 
  • undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt,
  • pröva former för extern bedömning och medbedömning.

Regelverk kring försöksverksamheten

Försöksverksamheten regleras i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning.

Förordning 2017:1106 (riksdagen.se)

De 100 skolor som deltar i försöksverksamheten kommer att få statsbidrag som kompensation för sin medverkan. Själva deltagandet i försöksverksamheten är obligatoriskt. Som kompensation får skolorna ett statsbidrag som ska täcka vissa merkostnader som uppkommer under försöksverksamheten. Information om hur skolorna får ta del av statsbidraget och vad pengarna kan användas för kommer att ges så snart som möjligt, dock senast när försöksverksamheten inleds i september 2018. 

Mer om statsbidrag för digitalisering av nationella prov

Stegvist införande mellan 2018 och 2021

Under perioden hösten 2018 - hösten 2019 genomför vi en kartläggning av de 100 skolornas förutsättningar för att genomföra digitala prov. Parallellt med detta arbete upprättar vi en dialog för att förbereda skolorna inför testverksamheten.

Från och med hösten 2019 till och med december 2021 gör vi olika sorters tekniska tester på skolorna. Vi kommer även att pröva extern bedömning och medbedömning i försöksverksamheten. Under 2020 kommer en första version av den tekniska lösningen att vara klar och ett urval av provuppgifter i olika ämnen har genomförts digitalt. Från och med 2021 utvecklas lösningen kontinuerligt, och de första proven inom ett ämne kan genomföras för alla skolor på nationell nivå.

Extern bedömning och medbedömning

Extern bedömning kommer att prövas i försöksverksamheten. Extern bedömning är när en lärare som inte är elevens undervisande lärare, och som tillhör en annan skolenhet, bedömer elevens lösning av ett nationellt prov. Enligt förordningen om försöksverksamheten ska den externa bedömningen organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän. I de fall detta inte är möjligt får den externa bedömningen organiseras på annat sätt. I Skolverkets uppdrag om att digitalisera de nationella proven ingår inte att ta fram en central funktion för bedömning av nationella prov. Medbedömning är när en lärarkollega gör ytterligare en bedömning av elevlösningen.

Extern bedömning är inte aktuellt i samband med att uppsatser ska skrivas på dator från 29 juni 2018. Däremot ska prov som skrivs på dator avidentifieras så att den bedömande läraren inte vet vem som skrivit provet.

Mer om att genomföra prov på dator

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner