Anpassa för elever med funktionsnedsättning

 1. Varför beskrivs det inte tydligare hur man anpassar proven för elever med funktionsnedsättning?

  Variationen är stor mellan eleverna och man måste utgå från den enskilda elevens förutsättningar när man planerar hur de nationella proven kan anpassas. Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och inte kan göra. Utgå från de generella principer som finns om anpassning via länken nedan och från de mer konkreta anvisningar som finns i lärarinformationen för varje delprov.

  Anpassning av nationella prov för elever med funktionsnedsättningar

 2. Kan vi anpassa proven för alla elever som behöver särskilt stöd?

  Nej, anpassa bara för elever med funktionsnedsättningar som inte är av tillfällig natur. Anpassningen ska kopplas direkt till funktionsnedsättningen, genom att man så långt det är möjligt undanröjer de hinder som finns för att eleven ska kunna visa sina kunskaper.

 3. Kan inte Skolverket göra ett anpassat prov för elever i behov av särskilt stöd?

  Nej, alla elever ska göra samma prov. Kunskapskraven och det nationella provet gäller för alla elever i årskursen eller kursen. Proven i årskurs 3 och 6 i grundskolan kan ha en diagnostisk funktion och till exempel visa om en elev behöver särskilt stöd.

 4. Om en elev har sådana svårigheter att läsa och skriva att den inte kan genomföra provet utan mycket hjälp från läraren, bör eleven ändå genomföra provet?

  Ja, om läraren bedömer att det är viktigare att eleven känner sig delaktig i klassen än att genomföra provet enligt givna anvisningar. Anpassningarna kan vara så omfattande att provet inte längre prövar det som avsetts. Läraren kan då inte använda provresultatet för att bedöma elevens kunskaper eller sätta betyg.

 5. Kan läraren läsa texterna högt för elever med läs- och skrivsvårigheter?

  Ja, i vissa ämnen.

   

  Matematik

  Läraren kan hjälpa eleverna att läsa delar i alla prov i matematik. Proven i matematik för årskurs 9 och gymnasiet finns inlästa på cd-skiva. Man kan också använda kopior med större stil. Men nationella prov som är tryckta på papper får inte överföras till datafiler, eftersom det kan riskera att proven sprids.

   

  Biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

  Läraren kan hjälpa eleverna att läsa texterna.

   

  Svenska och svenska som andraspråk

  I årskurserna 3 och 6 ska eleverna i första hand läsa texterna själva i de delprov som prövar läsförmåga och läsförståelse. Om eleven lyssnar till texterna i stället för att läsa dem vid själva provtillfället, prövar man inte längre elevernas kunskap mot kunskapskravet i samma utsträckning. Då kan inte läraren använda provresultatet för att bedöma elevens kunskaper eller sätta betyg.

  Däremot kan man anpassa proven så att de fortfarande prövar läsförmågan. Några sätt är att dela upp texten i flera korta delar som eleven läser med en kort paus mellan, att förstora texten eller att låta eleven läsa texten högt och uppdelad i etapper enskilt med läraren. Fler anvisningar finns i lärarinformationen

  I årskurs 9 och på gymnasiet följer en cd-skriva med provet. Där finns inlästa texter som eleven kan lyssna till.

   

  Engelska

  I första hand ska eleverna själva läsa texterna och göra uppgifterna. I samtliga prov finns en del som fokuserar på färdigheterna läsa och förstå samt lyssna och förstå. Delprovet Reading prövar läsförståelse.

  Några vanliga sätt att anpassa provet är att ge eleven mer tid eller att dela upp provet på två tillfällen. Nästa steg kan vara att läsa upp frågor och låta eleven svara muntligt där det är lämpligt. Om eleven inte alls kan genomföra provet genom att läsa själv kan läraren läsa upp hela texten eller delar av texten. Då prövar läraren delvis andra kompetenser och kan inte använda provresultatet fullt ut för att bedöma elevens kunskaper eller sätta betyg.

 6. Får en elev använda räknare på de delar av provet i matematik där räknare inte är tillåten?

  Nej, eftersom de färdigheter som prövas i ett sådant delprov inte kan prövas om eleven använder räknare. 

   

  Läs mer om möjligheter till anpassningar i samband med nationella prov

 7. Får en elev använda hjälpmedel (laborativa, textburna eller andra, t.ex. multiplikationstabell) vid provet i matematik?

  Nej, eftersom de färdigheter som prövas i provet inte kan prövas om eleven använder hjälpmedel.

   

  Läs mer om möjligheter till anpassningar i samband med nationella prov

 8. Får en elev med funktionsnedsättning göra provet på dator?

  Ja, i vissa ämnen kan eleven använda dator för att själva skriva. För många elever är det naturli-gare att skriva på ordbehandlare än med papper och penna.

  Tänk på att minska risken för fusk. Se till att nätuppkoppling inte finns tillgänglig, så att elever inte hämtar information eller kommunicerar via internet. Proven som distribueras från Skolverket på papper får inte överföras till datafiler. Proven kan då lätt spridas via nätverk.

  Matematik

  Eleverna får inte använda dator i de delprov där beräkningsverktyg inte är tillåtna. För de övriga delproven gäller olika regler. Läs mer i lärarinformationen.

  Svenska och svenska som andraspråk

  I årskurs 3 kan eleverna skriva båda delproven på dator, men de får inte använda hjälpmedel som kontroll av grammatik och stavning. I årskurs 6, 9 och på gymnasiet kan de skriva vissa delprov på dator.

  Engelska

  Delprovet Writing är konstruerat och utprövat för skrivning för hand, men eleverna kan skriva på dator om skolan har tillgång till datorer för alla elever och dator vanligtvis används för skrivande i engelskundervisningen. Läraren kan också låta en elev skriva på dator som en anpassning för elever med funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur.

  Skolan måste tänka på att det kan finnas skillnader i,
  • en elevs prestationer beroende på skrivsätt, och
  • lärares bedömning av hand- och datorskriven text.

  ​​​​​​​Mer om vad skolan behöver tänka på när provet skrivs på dator ​​​​​​​

 9. Kan vi använda undantagsbestämmelsen när vi bedömer provet?

  Nej, den ska bara användas vid betygssättningen. Däremot går det bra att anpassa genomförandet av provet för elever med funktionsnedsättning.

  Undantagsbestämmelsen, även kallad pysparagrafen, är den paragraf i skollagen som behandlar möjligheten att vid betygssättningen bortse från enstaka delar av ett kunskapskrav om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är när eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som är ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.

  Läs mer om undantagsbestämmelsen

   

  Paragrafen finns i skollagen 10 kap. 21 §, 12 kap. 21 §, 15 kap. 26 §, 20 kap. 28 § (kommunal vuxenutbildning) och 22 kap. 22 § (sfi).

 10. Hur genomför vi hörförståelseproven i engelska och moderna språk om eleven har en hörselskada?

  Använd om möjligt olika hjälpmedel som förstärker ljudet. Läraren kan i vissa fall läsa upp hörmanuskriptet så att eleven också kan läsa på läpparna. Döva elever kan läsa hörmanuskriptet och besvara frågorna. Resultatet kan då inte användas som stöd för bedömning av hörförståelse enligt bedömningsanvisningarna, men kan ändå ge värdefull information om elevens färdigheter att förstå engelska.