Digitalisering av nationella prov

Här hittar du svar på frågor om digitaliseringen av de nationella proven.

Varför ska de nationella proven digitaliseras?

Vad menas med att skolorna ska använda digitala enheter från hösten 2018?

Hur kommer Skolverket stötta skolorna vid införandet av digitala nationella prov?

Hur blir de digitala nationella proven mer likvärdiga och rättssäkra?

Kommer det skjutas till statsbidrag till skolorna för digitalisering?

Hur ska de digitala proven bli mer effektiva?

Kommer de nationella proven utvecklas genom att de digitaliseras – i så fall hur?

Kommer lärare att behöva vidareutbilda sig i och med digitala nationella prov?

Vad behöver skolorna för utrustning för att digitaliseringen av nationella proven ska fungera?

Hur tar Skolverket fram en teknisk lösning för att digitalisera de nationella proven?

När kan ni skapa digitala nationella prov för SFI? Vi har läst att regeringen jobbar på detta.


Varför ska de nationella proven digitaliseras?

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Skolan har en central roll i förändringsarbetet och Skolverket stödjer både rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen. Elever ska kunna få en bra digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver kunna förstå och hantera hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Som en del av den digitala övergången skapar Skolverket effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov.

Skolverket har sedan september 2017 ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven.

Uppdrag att digitalisera de nationella proven (regeringen.se)

Att digitalisera proven i grundskolan och på gymnasial nivå är ett flerårigt arbete som vi förberett oss på. Införandet av digitala prov sker stegvist från 2018 då vi påbörjar en försöksverksamhet.


Vad menas med att skolorna ska använda digitala enheter från hösten 2018?

Skolverkets uppdrag är att tillgängliggöra digitala nationella prov för skolor. Från hösten 2018 är det obligatoriskt att i årskurs 9 och i gymnasial utbildning använda dator eller annan digital enhet när elever gör delprov som prövar skriftlig framställning i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Idag använder skolor olika digitala verktyg och/eller digitala enheter. Skolverket har som målsättning att inte behöva begränsa skolornas möjligheter att genomföra proven till en viss produkt eller ett verktyg.

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver den digitala lösningen förhindra att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet. Det här kan se olika ut för olika digitala enheter, men många gånger finns det program som låser ned skrivytan. Det är viktigt att eleverna får använda en digital enhet och en skrivyta som de är vana vid.

I regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet ingår olika ansvarsområden och delmål som syftar till att ge eleverna de förutsättningar som behövs och att de digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga. 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (regeringen.se)


Hur kommer Skolverket stötta skolorna vid införandet av digitala nationella prov?

Vi genomför från hösten 2018 en försöksverksamhet med ett urval skolor, med ett stegvist införande av digitaliserade prov och extern bedömning. Från hösten 2018 är det också obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever gör delprov som prövar skriftlig framställning i svenska, svenska som andraspråk och engelska. 

Mer om att använda digitala verktyg vid provgenomförandet

Som ett första steg i att digitalisera proven ska delprov som prövar skriftlig framställning göras med dator eller andra digitala verktyg. Att använda digitala verktyg blir från hösten 2018 obligatoriskt för delprov i skriftlig framställning i ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 och i gymnasial utbildning

Bland annat kommer Skolverket förmedla information från försöksverksamheten och beskriva kraven på it-miljön för att proven ska kunna genomföras. Vi eftersträvar att proven ska kunna göras på ett likvärdigt, rättssäkert och effektivt sätt.

I god tid inför att digitala prov införs kommer information om hur och på vilket sätt genomförandet går till. 


Hur blir de digitala nationella proven mer likvärdiga och rättssäkra?

Elevernas förutsättningar att genomföra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att:

  • proven kommer att rättas och bedömas anonymt.
  • tillgängligheten ökar för elever med funktionsnedsättning.
  • genomförandet blir mer enhetligt.

Kommer det skjutas till statsbidrag till skolorna för digitalisering?

Ja, för de skolor som Skolverket väljer ut till försöksverksamhet kommer det att betalas ut statsbidrag.


Hur ska de digitala proven bli mer effektiva?

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration för lärare och annan personal med digitala prov, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

  • en papperslös distribution, vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven,
  • möjlighet till automaträttning,
  • förenklad data- och resultatinsamling,
  • automatisk inrapportering av provresultat och en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

Kommer de nationella proven utvecklas genom att de digitaliseras – i så fall hur?

Ja, proven kommer att förändras i och med att de digitaliseras. På vilket sätt och i vilken omfattning är än så länge svårt att beskriva i detalj. De lärosäten som utvecklar proven arbetar för att utveckla och identifiera hur och på vilket sätt proven behöver förändras i och med digitaliseringen.

De reviderade kurs- och ämnesplanerna ska användas av skolor från och med 1 juli 2018. Eftersom de nationella proven så långt som möjligt prö-var vad som står i kurs- och ämnesplaner kommer de nationella proven ef-ter detta datum utgå från de nya kurs- och ämnesplanerna. Det innebär även områden som berör digital kompetens utifrån vad som står i kurs- och ämnesplaner.


Kommer lärare att behöva vidareutbilda sig i och med digitala nationella prov?

De digitala nationella proven kommer innebära förändringar i hur proven genomförs och bedöms. Lärare kommer behöva ta del av informationsmaterial och annat underlag från Skolverket om de kommande förändringarna i proven. I dagsläget är det främst vidareutbildning kring förändringar i undervisning utifrån de uppdaterade kurs- och ämnesplanerna som är aktuellt.


Vad behöver skolorna för utrustning för att digitaliseringen av nationella proven ska fungera?

För att skolorna ska kunna genomföra de digitala nationella proven kommer det bland annat att krävas en pålitlig uppkoppling mot internet. Exempelvis behöver en hel årskurs på skolenheten kunna genomföra ett nationellt prov samtidigt. I ett prov kan det förekomma ljud och filmmaterial som spelas i en webbläsare som kan belasta nätverket. Uppkopplingen behöver därför vara så pass stabil att alla berörda elever ska kunna genomföra provet samtidigt. Skolverket kommer att informera om minimiprestandakrav på uppkoppling under hösten 2018.

De nationella proven kommer att genomföras via en webblösning. För detta krävs tillgång till någon av någon av de vanligaste webbläsarna (t.ex. Edge, Chrome, Firefox och Safari).

Det finns ännu inga fastställda krav på vilken sorts digital enhet eller vilken skärmstorlek denna enhet ska ha för att eleverna ska kunna göra proven digitalt. Skolverket kommer att ta ställning till detta och ge mer utförlig information under hösten 2018.


Hur tar Skolverket fram en teknisk lösning för att digitalisera de nationella proven?

Skolverket saknar idag tillgängliga lösningar att själv kunna bygga upp och tillhandahålla en teknisk lösning för digitala nationella prov. Därför kommer myndigheten under våren 2018 att i första hand titta på de befintliga lösningar som finns på marknaden, för att i så fall kunna genomföra en eller flera upphandlingar. I de fall dessa lösningar inte möter Skolverkets behov kommer vi att utveckla en egen lösning.


När kan ni skapa digitala nationella prov för SFI? Vi har läst att regeringen jobbar på detta.

Skolverket har fått i uppdrag att digitalisera proven i grundskolan och gymnasieskolan inklusive kommunal vuxenutbildning som använder gymnasieskolans prov.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) använder inte grundskolans eller gymnasieskolans prov och det uppdrag som Skolverket har fått från regeringen omfattar därför inte att ta fram digitala prov för sfi.

Senast granskad: 2017-12-05
Innehållsansvar: Emily Reimers