Digitalisering av nationella prov

Här hittar du svar på frågor om digitaliseringen av de nationella proven. Informationen uppdateras löpande.

Varför ska de nationella proven digitaliseras? Vad behöver skolorna för utrustning för att digitaliseringen av nationella proven ska fungera? Vad menas med att skolorna ska använda digitala enheter från hösten 2018? Hur kommer Skolverket stötta skolorna vid införandet av digitala nationella prov? Hur blir de digitala nationella proven mer likvärdiga och rättssäkra? Vad innebär extern bedömning? Kommer det skjutas till statsbidrag till skolorna för digitalisering? Hur ska de digitala proven bli mer effektiva? Kommer de nationella proven utvecklas genom att de digitaliseras – i så fall hur? Kommer lärare att behöva vidareutbilda sig i och med digitala nationella prov? När kan ni skapa digitala nationella prov för SFI? Vi har läst att regeringen jobbar på detta.


Varför ska de nationella proven digitaliseras?

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Skolan och vuxenutbildningen har en central roll i förändringsarbetet och Skolverket stödjer både rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen. Elever ska kunna få en bra digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver kunna förstå och hantera hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Som en del av den digitala övergången skapar Skolverket effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov.

Skolverket har sedan september 2017 ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven.

Uppdrag att digitalisera de nationella proven (regeringen.se)

Att digitalisera proven i grundskolan och på gymnasial nivå är ett flerårigt arbete som vi förberett oss på. Införandet av digitala prov sker stegvist från 2018 då vi påbörjar en försöksverksamhet.


Vad behöver skolan för utrustning för att digitaliseringen av nationella proven ska fungera?

För att skolan ska kunna genomföra de digitala nationella proven kommer det bland annat att krävas en pålitlig uppkoppling mot internet. Exempelvis behöver en hel årskurs på skolenheten kunna genomföra ett nationellt prov samtidigt. I ett prov kan det förekomma ljud och filmmaterial som spelas i en webbläsare som kan belasta nätverket. Uppkopplingen behöver därför vara så pass stabil att alla berörda elever ska kunna genomföra provet samtidigt. Skolverket kommer att informera om minimiprestandakrav på uppkoppling under hösten 2018.

De nationella proven kommer att genomföras via en webblösning, som Skolverket tar fram och tillhandahåller till skolan. För att skolan ska kunna använda webblösningen krävs tillgång till någon av de vanligaste webbläsarna (t.ex. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox och Safari). Det kommer från 2021 initialt att finnas ett antal digitala nationella prov tillgängliga i denna lösning. Skolan upphandlar inte en egen provplattform, utan det tillhandahåller Skolverket. 

Det finns ännu inga fastställda krav på vilken sorts digital enhet eller vilken skärmstorlek denna enhet ska ha för att eleverna ska kunna göra proven digitalt. Skolverket kommer att ta ställning till detta och ge mer utförlig information under 2018.


Vad menas med att skolorna ska använda dator eller annan digital enhet från hösten 2018?

Från hösten 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå. Att skriva uppsatsdelen på dator är endast ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala prov i sin helhet finns på plats först 2022. 

Mer om att använda digitala verktyg vid provgenomförandet
I regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet ingår olika ansvarsområden och delmål som syftar till att ge eleverna de förutsättningar som behövs och att de digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga. 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (regeringen.se)


Hur kommer Skolverket stötta skolorna vid införandet av digitala nationella prov?

Vi genomför från hösten 2018 en försöksverksamhet med ett urval skolor, med ett stegvist införande av digitaliserade prov och extern bedömning. Vi informerar de skolor som ska ingå i försöksverksamheten under våren 2018.

Vi kommer bland annat att förmedla information från försöksverksamheten och beskriva kraven på it-miljön för att proven ska kunna genomföras. Idag använder skolor olika digitala verktyg och/eller digitala enheter vid genomförandet av nationella prov och så kommer det att se ut även fortsättningsvis.

I god tid inför att digitala prov införs kommer skolorna få information om hur och på vilket sätt genomförandet går till. Vi eftersträvar att proven ska kunna göras på ett likvärdigt, rättssäkert och effektivt sätt.


Hur blir de digitala nationella proven mer likvärdiga och rättssäkra?

Elevernas förutsättningar att genomföra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att:

  • proven kommer att rättas och bedömas anonymt.
  • tillgängligheten ökar för elever med funktionsnedsättning.
  • genomförandet blir mer enhetligt.

Vad innebär extern bedömning?

Extern bedömning är när en lärare som inte är elevens undervisande lärare, och som tillhör en annan skolenhet, bedömer elevens lösning av ett nationellt prov, (förordning SFS 2017:1106). Extern bedömning kommer att prövas i försöksverksamheten av digitala nationella prov. Försöksverksamheten kommer att pågå mellan 2018–2021 och omfattar cirka 100 skolor. I Skolverkets uppdrag ingår inte att ta fram en central funktion för bedömning av nationella prov.

Förordning om försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning & medbedömning

Extern bedömning är inte aktuellt i samband med att uppsatser ska skrivas på dator från 29 juni 2018. Däremot ska prov som skrivs på dator avidentifieras så att den bedömande läraren inte vet vem som skrivit provet.

Mer om att skriva uppsatser på dator


Kommer det skjutas till statsbidrag till skolorna för digitalisering?

Ja, för de skolenheter som Skolverket väljer ut till försöksverksamhet kommer det att betalas ut statsbidrag.


Hur ska de digitala proven bli mer effektiva?

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration för lärare och annan personal med digitala prov, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

  • en papperslös distribution, vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven,
  • möjlighet till automaträttning,
  • förenklad data- och resultatinsamling,
  • automatisk inrapportering av provresultat och en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

Kommer de nationella proven utvecklas genom att de digitaliseras – i så fall hur?

Ja, proven kommer att förändras i och med att de digitaliseras. På vilket sätt och i vilken omfattning är än så länge svårt att beskriva i detalj. De lärosäten som utvecklar proven arbetar för att utveckla och identifiera hur och på vilket sätt proven behöver förändras i och med digitaliseringen.

De reviderade kurs- och ämnesplanerna ska användas av skolor från och med 1 juli 2018. Eftersom de nationella proven så långt som möjligt prö-var vad som står i kurs- och ämnesplaner kommer de nationella proven efter detta datum utgå från de nya kurs- och ämnesplanerna. Det innebär även områden som berör digital kompetens utifrån vad som står i kurs- och ämnesplaner.


Kommer lärare att behöva vidareutbilda sig i och med digitala nationella prov?

De digitala nationella proven kommer innebära förändringar i hur proven genomförs och bedöms. Lärare kommer behöva ta del av informationsmaterial och annat underlag från Skolverket om de kommande förändringarna i proven. I dagsläget är det främst vidareutbildning kring förändringar i undervisning utifrån de uppdaterade kurs- och ämnesplanerna som är aktuellt.


När kan ni skapa digitala nationella prov för sfi? Vi har läst att regeringen jobbar på detta.

Skolverket har fått i uppdrag att digitalisera proven i grundskolan och gymnasieskolan inklusive kommunal vuxenutbildning som använder gymnasieskolans prov.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) använder inte grundskolans eller gymnasieskolans prov och det uppdrag som Skolverket har fått från regeringen omfattar därför inte att ta fram digitala prov för sfi.

Senast granskad: 2018-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner