Insamling av resultat

 1. Kan man få reda på provresultatet på en viss skola?

  Ja. Resultaten från insamlingen hittar du i SIRIS. Där finns provresultat och provbetyg från grundskolor, gymnasieskolor och komvuxenheter. 

  SIRIS

 2. Hur samlar man in resultatet från proven?

  Statistiska centralbyrån (SCB) sköter insamlingen. Under våren kontaktar SCB rektorn via brev för att informera om hur insamlingen går till. Skolan rapporterar resultatet till SCB via internet. De universitet och högskolor som konstruerar proven samlar dessutom in elevlösningar och resultat för elever som är födda vissa datum.

  Läs mer om insamling av provresultat

 3. Ska vi rapportera alla elevers resultat?

  Ja, skolan ska rapportera in resultatet för alla. Om en enskild elev inte gjort provet så rapporteras att den eleven ”ej deltagit i provet”, enligt de instruktioner som ges vid rapporteringen.

  Om provets innehåll blivit känt för eleverna på skolan före provets genomförande kan rektorn besluta om att istället använda ersättningsprov. Hur resultatet från ersättningsprovet rapporteras skiljer sig åt mellan grundskola och gymnasieskola.

  Rapportering av ersättningsprov i grundskolan (årskurs 9)

  Om rektorn har fattat beslut om ersättningsprov, ska rapportering till SCB (insamling 1) fortfarande göras. Men skolan väljer då alternativet ”ej deltagit i provet”. Eftersom resultatrapporteringen endast syftar till att samla in underlag till officiell statistik, har det ingen betydelse för den enskilde eleven att resultatet på ersättningsprovet inte rapporteras in.

  För ordinarie prov samlar de lärosäten som konstruerar proven in elevlösningar och provresultat för elever födda på vissa datum (insamling 2). Skolan deltar inte i den här insamlingen om ersättningsprovet har använts, eftersom insamlingen endast syftar till lärosätets egen uppföljning av ordinarie prov.

  Rapportering av ersättningsprov i gymnasieskolan

  Om rektorn har fattat beslut om ersättningsprov, ska rapportering av de enskilda elevernas provresultat till SCB (insamling 1) fortfarande göras för samtliga elever. I insamlingen ska skolan ange om eleverna har gjort ordinarie prov eller ersättningsprov, så att inte resultaten från olika provversioner blandas samman i statistiken.

  För ordinarie prov samlar de lärosäten som konstruerar proven in elevlösningar och provresultat för elever födda på vissa datum (insamling 2). Skolan deltar inte i den här insamlingen om ersättningsprovet har använts, eftersom insamlingen endast syftar till lärosätets egen uppföljning av ordinarie prov.

 4. Ska vi skicka in allt elevarbete för de elever som är födda visst datum?

  Insamlingen av material för vissa elever gäller allt material, vilket omfattar kopior av bedömda avidentifierade elevprestationer på provet och elevens sammanställning av elevresultat. Dessa skickas in till det lärosäte som utvecklar och konstruerar ämnesproven. Mer information finns i lärarinformationen till respektive prov.

 5. Vi har tappat bort inloggningsuppgifterna till insamling av resultat. Hur får vi tag på nya?

  Ta kontakt med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgiftslämnarservice.

  Kontaktuppgifter: 

  Tel. 010-479 60 65

  E-postadress:  uls@scb.se

 6. Måste vi lärare svara på enkäten?

  Lärare har ingen laglig skyldighet att besvara enkäten, men det är mycket viktigt för provens utveckling och konstruktion att Skolverket får ta del av lärarnas synpunkter på dem. Det kan vara synpunkter på enskilda uppgifter, på bedömningsanvisningar eller på information som finns i proven. Enkäterna finns på provkonstruktörens webbplats.