Provdatum och tid för genomförande

 1. Varför ligger proven så sent under våren i grundskolan?

  I skolförordningen, 9 kapitlet, står att proven ”ska genomföras i slutet av årskursen.” För att proven ska kunna vara stöd för betygssättning i slutet av årskursen behöver proven ligga sent på våren för att eleven ska ha fått så mycket undervisning som möjligt. Proven ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut.

 2. Får man genomföra proven på ett annat datum än vad som är fastställt?

  Det beror på vilken årskurs det gäller.


  Årskurs 3

  Nej, skolor måste genomföra proven under den period som framgår av Skolverkets föreskrifter.

  Provperiod i årskurs 3

  Årskurs 6 och 9 samt gymnasieskolan

  Ja, om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att senarelägga prov med fasta provdatum. En eventuell senareläggning gäller i så fall hela skolenheten. Men ett prov får aldrig genomföras före det första provdatum som framgår av Skolverkets föreskrifter.

  Särskilda skäl kan vara till exempel olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn senarelägger provet gäller det hela skolenheten och rektorn måste dokumentera varför skolan valt att senarelägga provet.

  De muntliga delproven, delprov A, i årskurs 6 och 9 som genomförs under en provperiod på hösten kan inte genomföras senare än provperioden. Det är en fråga om likvärdighet. För att proven inte ska bli kända, utan vara stöd för bedömningen, ska proven genomföras under angiven provperiod.

  Provdatum i årskurs 6 Provdatum i årskurs 9 Provdatum i gymnasieskolan

  Kommunal vuxenutbildning

  För kommunal vuxenutbildning finns ett första provdatum fastställt, som framgår av Skolverkets föreskrifter. Ett prov får aldrig genomföras före det första provdatumet. Provet får genomföras under ett år från och med första provdatum.

  Provdatum inom kommunal vuxenutbildning

  Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

  Eftersom undervisning i utbildning i svenska för invandrare bedrivs under hela året har Skolverket inte fastställt en tidsbegränsad provperiod för slutproven. Skolorna får använda provet när de finner det lämpligt efter det datum som anges i tabellen som finns via länken nedan. 

  Provdatum inom utbildning i svenska för invandrare (sfi)

 3. Får skolan komprimera provperioden i årskurs 3 till en månad?

  Ja, skolenheten bestämmer själv hur man vill genomföra de olika delproven. Provperioden är två månader för att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen och fungera väl för eleven. 

 4. Får en elev göra provet i efterhand?

  Ja, det är tillåtet att låta en elev som inte har genomfört provet vid det ordinarie provtillfället att göra provet vid ett senare tillfälle. Men det är upp till rektorn för skolenheten att besluta om detta. Det som avgör är att provet är ett stöd vid bedömning och betygssättning. Det innebär bland annat att provet inte är känt för eleven.

  När skolenheten rapporterar in resultatet till Statistiska centralbyrån (SCB) ingår även de prov som genomförts vid ett senare tillfälle. Om det visar sig att provet varit känt för eleven sedan tidigare och inte kan användas som stöd för bedömning ska skolan ange att eleven ”ej deltagit i provet” vid rapporteringen.

 5. Vad händer om eleven inte gör provet?

  För den enskilda eleven kan det innebära att eleven inte får möjlighet att visa sina kunskaper. Läraren får inte samma underlag för bedömning som för andra elever i gruppen som gjort proven, men läraren har fortfarande tillgång till övriga underlag som samlats in under terminen eller kursen.