Provtillfället

 1. Får elever använda dator?

  Det beror på. I vissa delprov och ämnen kan eleven använda dator för att själv skriva. För många elever är det naturligare att skriva på ordbehandlare än med än papper och penna.

  Tänk på att minska risken för fusk. Se till att nätuppkoppling inte finns tillgänglig, så att elever inte hämtar information eller kommunicerar via internet. Proven som distribueras från Skolverket på papper får inte överföras till datafiler. Proven kan då lätt spridas via nätverk.

  Om eleven skriver på dator kan elevlösningen sparas digitalt. 

  Engelska

  Vid genomförandet av delprov som prövar skriftlig framställning är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. 

  Biologi, fysik och kemi

  Eleverna kan skriva på dator om skolan har tillgång till datorer för alla elever och dator vanligtvis används för skrivande i NO-undervisningen.

  Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

  Eleverna kan skriva på dator om skolan har tillgång till datorer för alla elever och dator vanligtvis används för skrivande i SO-undervisningen.

  Matematik

  Eleverna får inte använda dator i de delprov där beräkningsverktyg inte är tillåtna. För de övriga delproven gäller olika regler. Läs mer i lärarinformationen.

  Svenska och svenska som andraspråk

  Elever i årskurs 3 får genomföra provet på det sätt de är vana vid, på papper eller på dator. Faktatexten i delprov H kan skrivas på dator. I delprov H kan stavningsprogram eller grammatikprogram finnas tillgängliga. Elever kan även använda dator i delprov F där eleven skriver en berättande text. Då delprov F utöver att skriva en berättande text också prövar stavning och interpunktion ska eleven inte ha tillgång till hjälpmedel för kontroll av grammatik och stavning. Vad som gäller för övriga delprov framgår av lärarinformationen. 

  Om eleven skriver delprovet på dator får de skriftliga elevlösningarna sparas digitalt. Dock får proven som distribueras från Skolverket på papper inte överföras till digitalt format. Proven kan då lätt spridas via nätverk.

  I årskurs 6, 9 och i gymnasieskolan kan eleverna skriva delproven som prövar skriftlig framställning på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion.

  Läs mer om att använda dator eller andra digitala enheter

  Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

  I normalfallet ska eleverna göra delprovet Skriva för hand. Anledningen är att provet är konstruerat och utprövat för skrivning för hand och bedömningsanvisningarna är utformade efter det.

  Om en elev genomför provet på dator måste skolan tänka på att det kan finnas skillnader i

  - en elevs prestationer beroende på skrivsätt, och

  - lärares bedömning av hand- och datorskriven text.

  Skolan måste kunna garantera att

  - eleven inte använder otillåtna hjälpmedel som kontroll av grammatik och stavning,

  - elevens dator inte kan kommunicera med internet eller någon annan dator, och

  - inga elevuppgifter som distribueras i tryckt format sparas i digital form på elevens dator. Elevlösningar kan sparas digitalt. 

 2. Får elever ha med mobiltelefon, mp3-spelare eller liknande?

  Skolan måste se till att eleverna inte använder otillåtna hjälpmedel vid provtillfället. Mobiltelefon kan inte betraktas som nödvändig eller tillåten utrustning under ett prov. När det gäller möjligheten att använda miniräknarfunktionen på mobiltelefonen måste det kunna lösas på annat sätt. 

  Musikspelare är inte heller nödvändiga eller tillåtna, trots att en del elever vill lyssna på musik under provet.

 3. Får man ta rast?

  Ja, men följ lärarinformationen till varje prov. Där framgår när det passar att ta rast. Utgångs-punkten är att eleverna får visa vad de kan utan otillbörlig hjälp i form av mobilsamtal eller andra samtal.

 4. Varför får elever inte använda ordbok på skrivuppgiften i engelska?

  Det främsta skälet är att elevtexternas kvalitet inte ökar när eleverna har tillgång till ordbok. Det visar flera utprövningar som gjorts när prov har konstruerats. Många elever blir stressade av att behöva slå upp ord ”för säkerhets skull”, och det tar onödigt mycket tid från själva skrivandet.

 5. Måste man göra proven i helklass?

  Nej. Vissa delprov genomförs i grupp, till exempel det muntliga delprovet i svenska och svenska som andraspråk. När det finns behov kan till exempel ett muntligt prov genomföras i en mindre grupp än hel- eller halvklass. Närmare beskrivning finns i lärarinformationen för respektive prov. 

 6. Får vi bestämma att eleven stannar i klassrummet minst 2 timmar för att skriva prov?

  Det beror på. Varje skola bestämmer utifrån sina lokala förutsättningar. Om en elev verkligen är färdig med sitt prov på kortare tid än till exempel två timmar kan eleven få lämna klassrummet. Samtidigt kan det vara störande om elever hela tiden lämnar rummet. Vid vissa prov kan det därför vara en fördel om eleverna sitter hela provtiden. 

 7. Får elever göra provet om de kommer för sent?

  Det måste avgöras från fall till fall, bland annat beroende på hur mycket av provtiden som återstår. Om eleven får möjlighet att visa vad han eller hon kan vid provet får läraren bättre underlag för bedömning. 

 8. Vi har en nyanländ elev i klassen. Eleven kan inte läsa eller skriva på svenska. Ska eleven ändå göra provet?

  Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men rektorn avgör om det finns behov av undantag. 

   

 9. Får en elev göra samma prov flera gånger?

  Nej.

 10. Måste man göra det muntliga delprovet?

  Ja, det muntliga delprovet är en obligatorisk del av det nationella provet. Om eleven inte genomfört det eller något annat delprov är provet ofullständigt.

  I både grundskolans och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner ingår att kunna samtala i och om ämnet. Därför prövar proven den muntliga förmågan.

 11. Hur organiserar man genomförandet av muntliga prov?

  Hur man organiserar provet beror mycket på förhållandena i den egna klassen och skolan. Det är en fördel om lärarna, tillsammans och med stöd av skolledningen, kan planera genomförandet utifrån provets anvisningar.

  Flera ämnen som har muntliga prov kan samordna genomförandet. Man behöver inte genomföra proven en bestämd dag, men man måste hålla sig inom ramen för provtiden.

  Läs mer om att organisera genomförandet av muntliga delprov

 12. Vilken hjälp får läraren ge eleverna?

  Det beror på vilket prov det gäller. Det viktiga är att hjälpen eller hjälpmedlen inte påverkar det som provet ska pröva. 

 13. Får elever använda symbolhanterande räknare på matematikproven?

  Det beror på vilket delprov det gäller.

  Gymnasieskolan

  Ja, symbolhanterande räknare (CAS-räknare) är tillåtna.

   

  Årskurs 9

  Nej, använd den räknare som normalt används. Det kan många gånger vara svårt att avgöra om en räknare är symbolhanterande eller inte, men det ska framgå av leverantörens produktblad.

 14. Varför får elever inte ha med sig förberedelsematerialet till skrivuppgiften i Engelska B/6 på gymnasiet när de skriver uppsatsen?

  Det finns flera skäl. Ett skäl är att eleverna kan uppfatta det som att man ställer större krav på källhänvisning och referatteknik än vad kursplanen ger uttryck för. Ett annat skäl är att det finns en risk för att eleverna citerar direkt ur förberedelsematerialet. Ytterligare ett skäl är att elevtexternas kvalitet inte ökar när eleverna har tillgång till förberedelsematerialet. Det visar en mindre utprövning som Skolverket har gjort. 

 15. Kan modersmålsläraren genomföra provet med eleven?

  I matematik, NO och SO kan modersmålsläraren översätta vissa ord eller begrepp muntligt för eleven vid provets genomförande. Grundtanken är ändå att provet genomförs inom klassen, eftersom lärarinstruktionen är viktig vid genomförandet av proven. 

 16. Får en lärare bedöma nationella prov i ämnen som hon eller han inte undervisar i?

  Det är rektorn som beslutar om hur arbetet med bedömning ska fördelas. Rektor kan besluta att lärare ska bedöma nationella prov i ämnen som de inte undervisar eller är behöriga i.

 17. Hur ska elever med svenska som andraspråk kunna läsa den stora textmassa som ingår i provet?

  Provet är utprövat bland många elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk. Tiden för att genomföra provet är vald för att alla elever ska hinna genomföra provet.

  Textens längd avgör inte i sig om en text är svårläst eller inte. Viktigare är textens uppbyggnad, ordval och grammatiska struktur samt elevens förkunskaper om innehållet. Beroende på vilken årskurs eller kurs det gäller finns också möjlighet att förbereda elever inför provet, exempelvis genom att berätta om sammanhang för en text eller ha egen inläsning av texthäfte i förväg. Vad som gäller för olika prov kan variera. Därför måste läraren alltid utgå ifrån de instruktioner som medföljer varje specifikt prov i lärarinformationen.