Sekretess och arkivering

 1. Får elever och vårdnadshavare se bedömda prov om Skolverket planerar att återanvända proven?

  Eleven har rätt att få se sitt prov och hur läraren har bedömt det. Vid till exempel ett utvecklingssamtal kan även vårdnadshavaren ta del av provet och bedömt elevsvar. Eleven och elevens vårdnadshavare har rätt att få information om resultatet av det nationella provet. Provsekretessen är inte ett hinder för detta. 

 2. En vårdnadshavare ber att få se en sammanställning av samtliga resultat från de nationella proven i ett ämne. Är skolan skyldig att lämna ut detta?

  Ja, skolan är skyldig att lämna ut materialet. Om en resultatsammanställning upprättats ska denna lämnas ut på begäran, eftersom den är en allmän handling. Det enda skälet till att inte lämna ut uppgifter är om skolan har gjort en sekretessprövning och det har visat sig att delar av eller hela materialet skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

 3. Hur länge ska man spara proven efter att de är genomförda?

  Provmaterialet ska normalt sparas i fem år. Huvudmannen för skolan har i regel egna rutiner för arkivering. 

 4. Hur ska skolan arkivera proven?

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger råd om arkivering av bland annat prov och elev-lösningar i skriftserien Bevara och gallra. Råden vänder sig till skolor med kommunal huvudman. 

   

  Bevara eller gallra 2 (423 kB)

   

  Även fristående skolor ska bevara nationella prov enligt skollagen. Sedan den 1 april 2012 finns en bestämmelse som anger att huvudmannen för en fristående skola som genomför nationella prov ska bevara elevlösningar av de nationella proven.

  26 kap. 28 § skollagen (2010:800)