Genomförandet av nationella prov

Med varje nationellt prov följer en lärarinformation. I lärarinformationen finns anvisningar för hur genomförandet av proven ska gå till. Skolan behöver ha rutiner för att proven ska kunna genomföras säkert och enligt anvisningarna.

Läs mer om genomförandet av de nationella proven i de olika skolformerna

Nationella prov i årskurs 3 Nationella prov i årskurs 6 Nationella prov i årskurs 9 Nationella prov i gymnasieskolan Nationella prov inom komvux Nationella slutprov inom sfi

Anpassningar för elever med funktionsnedsättning

För en del elever kan det bli aktuellt att anpassa genomförandet av ett nationellt prov. Anpassningar kan göras för elever med en funktionsnedsättning som är ett direkt hinder för eleven att genomföra provet.

Läs mer om anpassningar för elever med funktionsnedsättning

Genomföra nationella prov med nyanlända elever

Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov.

Läs mer om att genomföra nationella prov med nyanlända elever

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner