Att genomföra delprov som prövar skriftlig framställning på dator

När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda dator. Det är upp till skolan om delproven genomförs på dator eller inte. Om skolan väljer att använda dator finns det vissa saker skolan behöver tänka på för att provgenomförandet ska bli så säkert som möjligt.

Före provet

I god tid före provtillfället behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

  • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den digitala lösningen genom att till exempel genomföra andra prov i den valda lösningen.
  • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
  • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.

Under provet

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver den digitala lösningen förhindra att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet. Det här kan se olika ut för olika digitala enheter, men många gånger finns det program som låser ned skrivytan. Det är viktigt att eleverna får använda en digital enhet och en skrivyta som de är vana vid.

I Lärarinformationen står att elevlösningar inte får sparas digitalt. Nu har Skolverket ändrat förhållningssätt för att underlätta för genomförandet av delprov som prövar skriftlig framställning på dator. Elevlösningar får därför sparas digitalt. I övrigt gäller det som beskrivs i Lärarinformation för respektive prov.

Svenska och svenska som andraspråk

Vid genomförandet av delprov i svenska och svenska som andraspråk som prövar skriftlig framställning kan eleverna använda en ordlista samt en rättstavningsfunktion.

Det är viktigt att provet fortfarande prövar det som provet är tänkt att pröva. I årskurs 6 och 9 kan rättstavningsfunktion användas där eleven måste välja vilken stavning eller vilket ord de önskar. Rättstavningsfunktioner som gör automatiska korrigeringar ska inte användas eftersom detta gör att provet inte längre prövar de kunskaper och förmågor som är tänkta att prövas.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är endast en rekommendation om hur många ord en text kan bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Årskurs 3

Elever i årskurs 3 får genomföra provet på det sätt de är vana vid, på papper eller på dator. I delprov där stavning och interpunktion prövas ska eleven inte ha tillgång till hjälpmedel för kontroll av grammatik och stavning. Vad som gäller för övriga delprov framgår av lärarinformationen. 

Om eleven skriver delprovet på dator får de skriftliga elevlösningarna sparas digitalt. Dock får proven som distribueras från Skolverket på papper inte överföras till digitalt format. Proven kan då lätt spridas via nätverk. 

Engelska

Vid genomförandet av delprov i engelska som prövar skriftlig framställning är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är en rekommendation om hur många ord en text bör bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Efter provet

Skriftliga elevlösningar får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Hur och var elevlösningarna sparas är upp till skolan att upprätta rutiner för. Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov. 

I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Senast granskad: 2017-02-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner