Att genomföra nationella prov med digitala verktyg

Det finns vissa saker som skolan behöver tänka på när digitala verktyg används vid provgenomförandet.

Det skiljer sig mellan ämnena om digitala verktyg är ett alternativ eller en förutsättning för genomförandet. Vad som gäller för ett specifikt prov framgår tydligast av lärarinformationen. Mobiltelefoner är aldrig tillåtna vid provgenomförandet. 

Engelska, svenska och svenska som andraspråk – obligatoriskt med digitala verktyg från hösten 2018

Som ett första steg i att digitalisera proven ska delprov som prövar skriftlig framställning göras med dator eller andra digitala verktyg. Att använda digitala verktyg blir från hösten 2018 obligatoriskt för delprov i skriftlig framställning i ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 och i gymnasial utbildning

Läsåret 2017/2018 är det fortfarande upp till skolan om dessa delprov ska genomföras med digitala verktyg eller inte. Om skolan väljer att använda datorer eller andra digitala verktyg finns det vissa saker skolan behöver tänka på för att provgenomförandet ska bli så säkert som möjligt.

Före provet

I god tid före provtillfället behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

 • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den valda digitala enheten genom att till exempel genomföra andra prov i den.
 • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
 • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.

Under provet

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver den digitala lösningen förhindra att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet. Det här kan se olika ut för olika digitala enheter, men många gånger finns det program som låser ned skrivytan. Det är viktigt att eleverna får använda en digital enhet och en skrivyta som de är vana vid.

Svenska och svenska som andraspråk

Vid genomförandet av delprov i svenska och svenska som andraspråk som prövar skriftlig framställning kan eleverna använda en ordlista samt en rättstavningsfunktion.

Det är viktigt att provet fortfarande prövar det som provet är tänkt att pröva. I årskurs 6 och 9 kan rättstavningsfunktion användas där eleven måste välja vilken stavning eller vilket ord de önskar. Rättstavningsfunktioner som gör automatiska korrigeringar ska inte användas eftersom detta gör att provet inte längre prövar de kunskaper och förmågor som är tänkta att prövas.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är endast en rekommendation om hur många ord en text kan bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Elever i årskurs 3 i grundskolan får genomföra provet på det sätt de är vana vid, på papper eller med en digital enhet. I delprov där stavning och interpunktion prövas ska eleven inte ha tillgång till hjälpmedel för kontroll av grammatik och stavning. Vad som gäller för övriga delprov framgår av lärarinformationen. Om eleven skriver delprovet på en digital enhet får de skriftliga elevlösningarna sparas digitalt. Dock får proven som distribueras från Skolverket på papper inte överföras till digitalt format. Proven kan då lätt spridas via nätverk. 

Engelska

Vid genomförandet av delprov i engelska som prövar skriftlig framställning är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är en rekommendation om hur många ord en text bör bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Efter provet

Elevlösningar som skapats på en digital enhet får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Hur och var elevlösningarna sparas är upp till skolan att upprätta rutiner för. Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov. 

I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

NO och SO-ämnen – om eleverna använder digitala verktyg i undervisningen

Om eleverna vanligtvis använder datorer eller annan digital enhet i undervisningen och skolan kan tillhandahålla datorer till alla elever så kan eleverna använda dator även vid provgenomförandet. Om skolan väljer att använda datorer eller andra digitala verktyg finns det vissa saker skolan behöver tänka på för att provgenomförandet ska bli så säkert som möjligt.

Före provet

I god tid före provtillfället behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

 • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den valda digitala enheten genom att till exempel genomföra andra prov i den.
 • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
 • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.

Under provet

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver den digitala lösningen förhindra att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet. Det här kan se olika ut för olika digitala enheter, men många gånger finns det program som låser ned skrivytan. Det är viktigt att eleverna får använda en digital enhet och en skrivyta som de är vana vid.

Efter provet

Elevlösningar som skapats på en digital enhet får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Hur och var elevlösningarna sparas är upp till skolan att upprätta rutiner för. Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov.

I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Matematik – i vissa prov är digitala verktyg en förutsättning

När eleverna gör vissa prov i matematik förutsätts digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. I lärarinformationen för respektive prov framgår vilka delprov som genomförs med och utan digitala verktyg. Verktygen kan vara fristående miniräknare eller program/applikationer på exempelvis en dator eller surfplatta. Mobiltelefoner är däremot inte tillåtna på nationella prov.

Grundskolenivå

Nationella prov i matematik i årskurs 3, 6 och 9 förutsätter att elever har tillgång till miniräknare. För det nationella provet i årskurs 9 är det tillåtet att använda grafiska verktyg, men det förutsätts inte att elever har tillgång till detta. Symbolhanterande verktyg är inte tillåtna.

Gymnasial nivå

Nedan sammanfattas vilka typer av digitala verktyg som är tillåtna eller förutsätts i de nationella proven i matematik på gymnasial nivå.

Matematik 1-3

 • Miniräknare är en förutsättning. 
 • Grafiska/numeriska verktyg och symbolhanterande verktyg är tillåtet. 

Matematik 4

 • Miniräknare och grafiska/numeriska verktyg är en förutsättning. 
 • Symbolhanterande verktyg är tillåtet. 

Med miniräknare avses verktyg som kan göra beräkningar. Det kan omfatta räknare som exempelvis hanterar trigonometri eller komplexa tal, beroende på kurs. Miniräknare kan, som andra verktyg, vara egna enheter eller program/applikationer.

Med grafiska/numeriska verktyg avses verktyg som exempelvis kan lösa ekvationer på grafisk/numerisk väg.

Med symbolhanterande verktyg avses verktyg som exempelvis kan förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer på algebraisk väg.

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Delprovet Skriva är konstruerat och utprövat för att eleverna ska skriva för hand. Även bedömningsanvisningarna utgår ifrån att eleverna skriver delprovet för hand. Om en elev ändå skriver delprovet på dator så behöver skolan tänka på att det kan finnas skillnader i en elevs prestationer beroende på skrivsätt och lärares bedömning av hand- och datorskriven text. Eleverna har alltid rätt att skriva för hand. 

Om elever använder digitala verktyg vid provtillfället ska skolan se till att

 • dessa inte kan kommunicera med internet eller med någon annan teknisk utrustning
 • inga uppgifter från provet överförs till digital form.
 • eleven inte använder otillåtna hjälpmedel som kontroll av grammatik och stavning

Elevlösningar som skapats på en digital enhet får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Hur och var elevlösningarna sparas är upp till skolan att upprätta rutiner för. Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov.

I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Senast granskad: 2017-11-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner