Att genomföra nationella prov med digitala verktyg

Oavsett ämne och skolform finns det vissa saker som skolan behöver tänka på när digitala verktyg används vid provgenomförandet.

Nytt från höstterminen 2018: Obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet i engelska, svenska & svenska som andraspråk

Från den 29 juni 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när eleverna skriver uppsatser, det vill säga de delprov som prövar skriftlig framställning. De prov som skolan gör på dator ska vara avidentifierade. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer. 

De nya reglerna gäller delprov i skriftlig framställning i engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan), gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Att proven ska göras på dator betyder endast att eleverna ska skriva sina uppsatser i svenska, svenska som andraspråk och engelska på dator. Det är inte tillåtet att överföra delar av provet till digitalt format.

Före provet

I god tid före provtillfället behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

  • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den valda digitala enheten genom att till exempel genomföra andra prov i den.
  • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
  • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.

Under provet

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver den digitala lösningen förhindra att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet. Det här kan se olika ut för olika digitala enheter, men många gånger finns det program som låser ned skrivytan. Det är viktigt att eleverna får använda en digital enhet och en skrivyta som de är vana vid.

I vissa ämnen och kurser finns särskild information som skolan behöver tänka på.

Svenska och svenska som andraspråk

Det är viktigt att provet fortfarande prövar det som provet är tänkt att pröva.

Årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan)

Elever i årskurs 3 får genomföra provet på det sätt de är vana vid, på papper eller med en digital enhet. I delprov där stavning och interpunktion prövas ska eleven inte ha tillgång till hjälpmedel för kontroll av grammatik och stavning.

Årskurs 6 och 9 (årskurs 7 och 10 i specialskolan)

När eleverna genomför delprov som prövar skriftlig framställning kan de använda ordlista och rättstavningsfunktion. Eleverna får använda en rättstavningsfunktion där de själva måste välja vilken stavning eller vilket ord de önskar. Rättstavningsfunktioner som gör automatiska korrigeringar ska inte användas eftersom detta gör att provet inte längre prövar de kunskaper och förmågor som är tänkta att prövas.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är endast en rekommendation om hur många ord en text kan bestå av. 

Gymnasial nivå

När eleverna genomför delprov som prövar skriftlig framställning kan de använda en- och tvåspråkiga ordböcker och ordlistor. Det är även tillåtet att använda stavnings- och grammatikprogram.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är endast en rekommendation om hur många ord en text kan bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Engelska

För samtliga prov gäller att vid genomförandet av delprov i engelska som prövar skriftlig framställning är det viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg. Det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är en rekommendation om hur många ord en text bör bestå av. Ordräkningsfunktion är tillåten men får inte påverka längden på elevlösningen.

Matematik

När eleverna gör vissa prov i matematik förutsätts digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. I lärarinformationen för respektive prov framgår vilka delprov som genomförs med och utan digitala verktyg. Verktygen kan vara fristående miniräknare eller program/applikationer på exempelvis en dator eller surfplatta. Mobiltelefoner är däremot inte tillåtna på nationella prov.

Grundskolenivå

Nationella prov i matematik i årskurs 3, 6 och 9 förutsätter att elever har tillgång till miniräknare. För det nationella provet i årskurs 9 är det tillåtet att använda grafiska verktyg, men det förutsätts inte att elever har tillgång till detta. Symbolhanterande verktyg är inte tillåtna.

Gymnasial nivå

Nedan sammanfattas vilka typer av digitala verktyg som är tillåtna eller förutsätts i de nationella proven i matematik på gymnasial nivå.

Matematik 1–3

  • Miniräknare är en förutsättning. 
  • Grafiska/numeriska verktyg och symbolhanterande verktyg är tillåtet. 

Matematik 4

  • Miniräknare och grafiska/numeriska verktyg är en förutsättning. 
  • Symbolhanterande verktyg är tillåtet. 

Med miniräknare avses verktyg som kan göra beräkningar. Det kan omfatta räknare som exempelvis hanterar trigonometri eller komplexa tal, beroende på kurs. Miniräknare kan, som andra verktyg, vara egna enheter eller program/applikationer.

Med grafiska/numeriska verktyg avses verktyg som exempelvis kan lösa ekvationer på grafisk/numerisk väg.

Med symbolhanterande verktyg avses verktyg som exempelvis kan förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer på algebraisk väg.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Delprovet Skriva är konstruerat och utprövat för att eleverna ska skriva för hand. Även bedömningsanvisningarna utgår ifrån att eleverna skriver delprovet för hand. Om en elev ändå skriver delprovet på dator så behöver skolan tänka på att det kan finnas skillnader i en elevs prestationer beroende på skrivsätt och lärares bedömning av hand- och datorskriven text. Eleverna har alltid rätt att skriva för hand. 

Efter provet

  • Elevlösningar som skapats på en digital enhet får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Hur och var elevlösningarna sparas är upp till skolan att upprätta rutiner för. Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov. 
  • I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
Senast granskad: 2018-01-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner