Organisera genomförandet av muntliga delprov

Det är skolans rektor som har ansvar för att i samarbete med sin personal organisera genomförandet av de nationella proven så att de på bästa sätt gagnar elever och lärare.

I de nationella proven ingår muntliga delprov som genomförs i samband med övriga delprov. Lärare får genom lärarinformationen till det nationella provet kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att genomföra proven. Rektorn har genom sitt uppdrag möjlighet att leda och fördela arbetsuppgifter inom sitt ansvarsområde. Den lämpligaste organisationen för provens genomförande kan se olika ut på olika skolor.

Hela skolans angelägenhet

För att genomförandet av de muntliga delproven ska gå så smidigt som möjligt kan det vara en fördel om proven ses som hela skolans angelägenhet och inte lämnas att lösas av de lärare som undervisar i de klasser som ska genomföra det muntliga delprovet.

Skolan kan välja att genomföra de muntliga delproven som en schemabrytande aktivitet under en skoldag eller några halvdagar. Muntliga delprov i flera olika ämnen kan ofta genomföras under samma dag/dagar och kräver då en samordning på skolan. En förutsättning är att skolans övriga lärare ansvarar för undervisning, friluftsaktiviteter eller annan skolanknuten verksamhet för eleverna under den tid då eleverna inte genomför prov. Om genomförandet organiseras på detta sätt kan lärarresursen användas effektivt då lärarna får möjligheter att på ett fokuserat sätt bedöma elevprestationerna i nära anslutning till varandra. Detta kan också öka likvärdigheten i bedömningen då lärarna kan ges tillfälle att sambedöma elevprestationer.

De muntliga delproven kan också genomföras under en tidsperiod på ordinarie lektioner eller i anslutning till lektioner under den angivna provperioden som sedan läsåret 2015/2016 ligger under höstterminens vecka 45 - 50 för årskurs 6 och 9. De muntliga delproven i årskurs 3 genomförs som vanligt under provperioden på våren. För den lärare som ensam ansvarar för en undervisningsgrupp kan det finnas anledning att säkerställa att:

  • Läraren kan ha uppsikt över klassrummet och samtidigt genomföra proven utan stress.
  • Eleverna även under den tid då läraren genomför prov får undervisning.

Diskutera förutsättningarna tillsammans

I skolans planering av genomförandet av muntliga nationella prov är det värdefullt att klargöra följande punkter:

  • Har undervisande lärare ett rimligt antal muntliga prov att genomföra? Om inte, finns det fler lärare i samma ämne som kan genomföra proven?
  • Kan de muntliga proven genomföras under en särskild dag eller särskilda halvdagar? Vad gör eleverna när de inte gör sina prov? Vilka lärare ansvarar för vad?
  • Vilka lokaler är ändamålsenliga för genomförande av de muntliga proven?
  • Finns utrustning i de fall inspelning av elevprestationer kan vara lämplig att genomföra?
  • Kan eventuella förberedelselektioner genomföras samma dag eller måste de göras på lektionstid före genomförandet av det muntliga delprovet?
  • Har hänsyn tagits till elever med funktionsnedsättning och deras eventuella behov av anpassningar av provsituationen?
  • Finns möjlighet till sambedömning? I så fall, för vilka prov och i vilken utsträckning?
  • Hur följer skolan upp de elever som är frånvarande under provdagen/dagarna?


 

Senast granskad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner