Provdatum för nationella prov

De nationella proven består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

Provdatum i grundskolan

Provperioden i årskurs 3 Provdatum i årskurs 6 Provdatum i årskurs 9

Provdatum i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Provdatum i gymnasieskolan Provdatum inom kommunal vuxenutbildning Provtider inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Senarelägga prov

Om det finns särskilda skäl kan skolans rektor besluta att ett prov ska genomföras vid ett senare datum än det som Skolverket beslutat. Särskilda skäl kan vara till exempel olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn senarelägger provet gäller det hela skolenheten och rektorn måste dokumentera varför skolan valt att senarelägga provet.

I årskurs 3 kan skolan inte senarelägga proven. Skolan måste genomföra proven under den period som framgår av Skolverkets föreskrifter.

I årskurs 6, 9 och i gymnasieskolan kan rektorn, om det finns särskilda skäl, besluta att senarelägga prov med fasta provdatum. En eventuell senareläggning gäller hela skolan. Men ett prov får aldrig genomföras före det första provdatum som framgår av Skolverkets föreskrifter. De muntliga delproven, delprov A, i årskurs 6 och 9 som sedan hösten 2015 genomförs under en provperiod på hösten kan däremot inte genomföras senare än provperioden. Det är en fråga om likvärdighet att inte elever gör prov i efterhand. För att inte proven inte ska bli kända utan vara stöd för bedömningen ska proven genomföras under angiven period.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan rektorn, om det finns särskilda skäl, besluta om ett senare provdatum. Men ett prov får aldrig genomföras före det första provdatum som framgår av Skolverkets föreskrifter.

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) får skolan använda provet när man finner det lämpligt. Skolverket har inte fastställt en tidsbegränsad provperiod, eftersom undervisningen bedrivs under hela året.

Senast granskad: 2017-09-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner