Ditt barn har rätt till stöd i skolan

Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. Det kan handla om såväl mer stimulans som olika former av stödinsatser.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans under sin skoltid. Vissa elever kan ha behov av extra anpassningar under en kortare period medan andra mer varaktigt kan behöva någon form av särskilt stöd. Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Vad kan jag göra om jag tror att mitt barn skulle behöva särskilt stöd i skolan?

Du kan ta kontakt med skolan, antingen med ditt barns lärare eller med rektorn. Det är rektorn som ansvarar för att alla elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Två former av stödinsatser

Om en elev behöver det ska skolan ge extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt till särskilt stöd.

Extra anpassningar

Om ditt barn riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen ska skolan snabbt ge stöd i form av extra anpassningar. Extra anpassningar behöver inte alltid vara så omfattande. Det kan till exempel vara:

  • hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen
  • extra tydliga instruktioner
  • anpassade läromedel
  • en speciallärare som arbetar med eleven under en viss tid.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om de extra anpassningarna inte räcker till ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen. Om den visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd eleven behöver för att uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär. Det kan till exempel vara:

  • regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid
  • placering i en särskild undervisningsgrupp
  • en elevassistent som stödjer eleven  under skoldagen.

Det ska också stå i åtgärdsprogrammet när åtgärderna ska utvärderas. Du och ditt barn ska erbjudas möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas, till exempel genom att ge er syn på skolsituationen och komma med förslag på åtgärder.

Om du inte är nöjd med det särskilda stöd som skolan erbjuder

Prata i första hand med läraren eller rektorn. Om inte det ger resultat kan du kontakta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det en fristående skola kontaktar du skolans styrelse. Om du är missnöjd med skolans beslut om åtgärdsprogram kan du överklaga beslutet. Vårdnadshavare och elever som är över 16 år har rätt att överklaga dessa beslut. Du kan överklaga skolans beslut att inte utarbeta ett åtgärdsprogram. Det är även möjligt att överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram.

                    
 

Senast granskad: 2015-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation