Frågor och svar

Hur kommer ändringarna leda till att betygen blir mer rättvisande?

Betygskriterierna innehåller inte lika många detaljer som tidigare. Det står inte heller lika ofta att kunskaperna måste redovisas på ett visst sätt. På så sätt kan läraren få ett bredare och mer nyanserat underlag utifrån vad hen tagit upp i undervisningen. Skolverket hoppas att betygen då kan bli mer rättvisande och ge en bättre bild av vad eleven kan.