Så arbetar förskola, grundskola och fritidshem under pandemin - stöd till dig som är vårdnadshavare

För- och grundskolan bör vara öppen och friska barn ska vara i skolan. Grundskolan har undantagsvis möjlighet att ge undervisning på distans. Här finns information om hur förskola, skola och fritidshem arbetar under pandemin och stöd för hur du kan hjälpa ditt barn som får undervisning i hemmet.

två flickor åker pulka

För dig som har barn i förskoleklass, fritidshem, grundskola och motsvarande skolformer

Folkhälsomyndighetens bedömning är att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin och friska barn ska vara i skolan. Grundskolor som är öppna har en möjlighet – men inte skyldighet – att i vissa fall ge undervisning på distans till elever som inte kan följa undervisningen på plats i skolan. Olika grundskolor har olika förutsättningar att genomföra distansundervisning när elever behöver vara hemma men kan delta i undervisning. Det kan till exempel handla om en tillfällig stängning av skolan i samråd med smittskyddsläkare eller att eleven är hemma i karantän efter egen sjukdom eller för att en familjemedlem har konstaterad covid -19.

Möjlighet för högstadiet att bedriva undervisning på distans

Regeringen har bestämt att elever i grundskolans högstadium under vissa förutsättningar bland annat kan få fjärr- eller distansundervisning även då en skola är öppen. Exempel på sådana förutsättningar kan vara att det behövs för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller att begränsa antalet elever som är på plats i skolans lokaler samtidigt. Det är skolans huvudman som beslutar om att exempelvis fjärr- eller distansundervisning ska genomföras på respektive skolas högstadium.

Litet utrymme för ökade kontakter med skolan

Många skolor är just nu hårt ansträngda och måste planera sin verksamhet från dag till dag. För att få tid för undervisning och planering av undervisning kan skolor behöva dra ner på till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal. Det kan också innebära att du som förälder behöver acceptera att skolan inte kan vara lika tillgänglig som vanligt för frågor.

Lämning och hämtning på fritidshem och skola

För att minska risken för smittspridning av covid-19 kan lämning och hämtning av barn i skolan och fritidshemmet ske utomhus i större utsträckning än normalt.

Fjärr- och distansundervisning kan ske på olika sätt

Undervisning på distans kan se ut på olika sätt. Ibland kan skolan erbjuda eleverna att arbeta hemma med skriftligt material, så som häften, böcker och annat som delas ut eller skickas med e-post. Ibland kan undervisning genomföras via en digital lärplattform där lärare och klasskamrater möts online. Ofta kan flera olika former av distansundervisning förekomma beroende på innehåll och förutsättningar.

Hjälp ditt barn med rutiner

Som vårdnadshavare kan du behöva hjälpa ditt barn med att få struktur på skoldagen och skolarbetet. Det kan handla om att

  • hjälpa ditt barn att planera in en tydlig början och ett tydligt slut på skoldagen
  • se till att barnet tar rast och rör på sig med jämna mellanrum
  • uppmuntra och stötta.

Det är också viktigt att du som vårdnadshavare har rimliga förväntningar på ditt barn, på skolan och på dig själv. Du kanske jobbar hemma eller själv är sjuk. För att kunna stötta ditt barn i distansundervisningen behöver du förstås också ta hand om dig själv. Pandemin innebär en stor omställning för de flesta, såväl barn som vuxna.

Mer information om hur du som vårdnadshavare kan hjälpa och stötta ditt barn i samband med distansundervisning finns på skolahemma.se eller hos huvudmannen för ditt barns skola.

Information om distansundervisning på webbplatsen skolahemma.se Länk till annan webbplats.

För dig som har barn i förskolan

Trots coronapandemin ska förskolan fortfarande vara en plats där barn leker, lär, utvecklas och känner sig trygga. Alla som arbetar i förskolan gör så gott de kan men det nuvarande läget kan påverka delar av verksamheten. Det kan handla om att föräldramöten eller andra aktiviteter ställs in för att förskollärare och arbetslag ska kunna prioritera undervisningen. Det kan också medföra att stödinsatser kan ta lite längre tid innan de kommer igång.

Undervisning utomhus i förskolan

Många förskolor förlägger mycket av undervisningen och utbildningen utomhus. Undervisning utomhus ger barn möjlighet att uppleva olika miljöer där såväl lek, språkutveckling, problemlösning och estetiska uttrycksformer kan ges ett annat utrymme än inomhus. Förskollärare, barnskötare och övrig personal i arbetslaget gör sitt yttersta för att allt ska fungera så bra som möjligt.

Lämning och hämtning med social distansering

Förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering till andra vuxna och det kan innebära att lämning och hämtning i förskolan sker utomhus.

Vad gäller om ditt barn blir sjukt?

Barn i förskoleåldern har förkylningar oftare än vuxna eftersom deras immunsystem håller på att byggas upp. Folkhälsomyndigheten är tydliga med att barn som är sjuka ska vara hemma. Enligt Folkhälsomyndigheten kan barnet komma tillbaka till förskolan efter två symptomfria dagar. Om barnet efter sju dygn har milda symptom som torrhosta eller lätt snuva, men för övrigt upplevs som frisk, kan barnet gå tillbaka till förskolan. Barn som har lättare förkylningsbesvär, som till exempel snuva eller enstaka hostningar, kan vara i förskolan om de för övrigt upplevs som friska. Det är viktigt att du som vårdnadshavare och personalen i förskolan har en dialog som präglas av samsyn kring barnets bästa.

Om ditt barn blir sjukt kan du läsa mer Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Barn ska vara hemma från förskola, skola och fritidshem om någon i familjen får covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och elever ska få förhållningsregler om att stanna hemma från förskolan eller skolan när någon i hushållet har konstaterats smittad med covid-19. Familjer har dock ingen skyldighet att informera förskolan eller skolan om att någon i familjen har smittats. Om en smittad person har haft nära kontakt med någon på för- eller grundskolan så kommer detta att tas upp i smittspårningen som sköts av regionen.

Uppgifter om sjukdomstillstånd anses typiskt sett som känsliga i sekretesshänseende. Om rektorn eller någon annan personal får kännedom om att en person som har vistats i verksamhetens lokaler har konstaterats vara smittad av covid-19, eller att en familjemedlem till ett barn har det, är det inte fritt att sprida dessa uppgifter. Vissa uppgifter inom verksamhet enligt skollagen omfattas av tystnadsplikt.

Senast uppdaterad 22 april 2021

Innehåll på denna sida