Fritidshemmet och plats på fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

Om fritidshemmet

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö.

Skollagen kapitel 1 – 6 samt 14, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Läroplan för fritidshemmet

Kommunala och fristående fritidshem

Det finns både kommunala och fristående fritidshem. Fristående fritidshem kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns fritidshem och för att barn får plats. Kommunerna godkänner fristående fritidshem, som huvudsakligen har samma regler som de kommunala. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående fritidshemmen i kommunen.

Öppen fritidsverksamhet

För barn i åldern 10 till 12 år kan kommunen även bedriva öppen fritidsverksamhet.

Plats i fritidshem

Från och med sex års ålder ska barn få plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier - eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn ska också få plats i andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Ditt barn ska få en plats så fort det konstaterats att det finns ett behov.

Din kommun ska erbjuda fritidshem för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola, om inte en fristående skola gör det.

Staten ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola.

Hur du ansöker om plats i kommunalt fritidshem beror på vilken kommun du bor i, kontakta din kommun.

Maxtaxa

Det är kommunen som bestämmer hur mycket en plats i fritidshemmet ska kosta. I dag använder alla kommuner det frivilliga systemet med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Fritidshemmen är öppna hela året

Fritidshem gör det möjligt för dig att förena föräldraskap med arbete eller studier. De dagliga öppettiderna ska i möjligaste mån anpassas efter föräldrars och elevers behov. Du kan inte garanteras plats på fritidshem för kvällar, nätter, veckoslut eller större helger.

Senast uppdaterad 23 augusti 2023

Innehåll på denna sida