Ledighet under terminen

Om en elev vill vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.    

Elev sitter på golvet i hemmiljö och arbetar framför en dator

Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Rektor beslutar

Det är rektorn som beslutar om ledigheter utöver loven. Om det gäller kortare ledighet än tio dagar kan rektorn delegera rätten att besluta till exempelvis en lärare.

När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Den som gör bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Om föräldrarna inte är överens

Lagstiftningen utgår ifrån att föräldrarna är överens och talar inte om hur man ska hantera situationer där vårdnadshavare är oense. Skolan ska fatta beslut utifrån syftet med ledigheten och förhålla sig neutral i vårdnadshavarnas konflikt.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Innehåll på denna sida