Så här fungerar förskolan

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Så här fungerar förskolan

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.

Mer om rätten till förskola

Mer om att välja förskola på Utbildningsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg

Kommunen ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola om vårdnadshavaren önskar det. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats. Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola om vårdnadshavarna önskar det.

Personal

Förskollärarna ansvarar för att arbetet i förskolan följer målen i läroplanen. Det måste finnas förskollärare i varje förskola. I förskolan kan det också finnas annan personal som har utbildning eller erfarenhet för att främja barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara barnskötare, som är en viktig personalgrupp i förskolan och som kompletterar förskollärarna.

Även bild-, drama- och musikpedagoger och personer som talar samma modersmål som barnen i förskolan kan vara viktiga i förskolans verksamhet. I läroplanen framgår vilket ansvar förskollärare har och vilket ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Det övergripande ansvaret för förskolan ligger hos förskolans rektor.

Mat i förskolan

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. Livsmedelsverket erbjuder stöd för förskolors arbete med måltider.

Livsmedelsverket: Måltider i förskolan Länk till annan webbplats.

Utemiljö

Den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och miljön kan på flera sätt främja barns hälsa, utveckling och lärande. Därför är det viktigt att utveckla bra utemiljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum.

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse Länk till annan webbplats.

Smitta och sjukdom

Det finns metoder för att minska risken för smittspridning i barngruppen och man kan också engagera barnen i det arbetet. Läs mer i Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt Smitta i förskolan.

Folkhälsomyndigheten: Smitta i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plats i förskolan

Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. För dessa timmar får förskolan ta ut en skälig avgift.

Barn ska också erbjudas förskola i andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år. För barn som erbjuds förskola av sådana skäl är de första 15 timmarna avgiftsfria. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn dessutom rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan.

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Plats inom fyra månader

När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i förskolan ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. Man utgår då ifrån det datum då anmälan om önskemål kommit in till kommunen. Plats kan även erbjudas i en fristående förskola om vårdnadshavarna har önskat det.

Maxtaxa

Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till skolstarten har man rätt till 525 avgiftsfria timmar per år.

I dag använder alla kommuner det frivilliga systemet med maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. 

Sommarstängt

Personalen i förskolan har rätt till semester som alla andra, men det är inte möjligt stänga alla förskolor (kommunala eller fristående) samtidigt. 

Att barnen erbjuds plats på ett sommaröppet alternativ är acceptabelt så länge man tar hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet. Barn kan till exempel inte känna sig trygga om personal och miljö är helt obekanta. För att lösningen ska vara realistisk för familjen krävs också att förskolan ligger inom ett rimligt avstånd från barnets hem.

Två förskoleplatser

Det finns inget som hindrar att två kommuner erbjuder samma barn plats i förskola i två olika kommuner. I vissa fall har barn rätt att gå i en kommunal förskola i en annan kommun än hemkommunen, om det finns personliga förhållanden och särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Sådana särskilda skäl kan till exempel vara att barnet bor nära en kommungräns eller om ett barn hör till någon av de nationella minoriteterna och inte har möjlighet att gå på en minoritetsspråkig förskola i sin hemkommun. Avsikten är däremot inte att öppna en möjlighet att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner.

Gör man en sådan här lösning får kommunerna komma överens om kostnaderna för de två platserna. Detta är alltså ingen lösning som föräldrarna själva kan kräva av kommunerna.

Barngruppens storlek

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.  När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in de här kvalitetsfaktorerna:

  • Personalens kompetens.
  • Personaltäthet.
  • Sammansättning och antal barn i grupperna.
  • Inne- och utemiljön.

Riktmärke för antal barn

För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper. Om du som förälder har funderingar över barngruppens storlek på ditt barns förskola kan du kontakta förskolans rektor.    

Senast uppdaterad 30 augusti 2021