Stärk elevers språkliga förmåga

Genom att erbjuda en stimulerande läsmiljö och ett varierat utbud av texter kan skolbibliotekarien stödja skolans läsundervisning och uppmuntra elevers läsintresse.

Öka tillgången till litteratur

Ett sätt att stärka barns och elevers intresse för läsning och språkliga förmåga är att öka tillgången till litteratur. Skolbiblioteken kan varje år ta del av inköpsstöd från Kulturrådet för att öka barns och elevers tillgång till litteratur. Det gäller både enskilda och kommunala huvudmän och varje kommun gör en gemensam ansökan i samverkan mellan folk-och skolbibliotek. Ansökningstiden är mellan den 15 mars och 12 april 2022.

Läs mer om inköpsstöd på Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Läsförståelse är viktigt i alla ämnen

I skolbiblioteket och genom läsning kan eleverna få möta olika representationer av verkligheten gestaltad genom litteratur. Här erbjuds tillfälle till igenkänning genom ett urval av litteratur som speglar mångfalden av elever, men även möjligheten att lära känna andra världar. Genom läsning, och inte minst samtal om det lästa, har även eleverna möjlighet att öka sin förmåga till kritiskt tänkande.

Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Dessutom bjuder läsningen på nya upplevelser, möten och tankar. Att inte bara kunna avkoda orden, utan att också förstå det man läser och kunna tolka det som inte är direkt uttalat i texten, göra inferenser, är avgörande för att eleverna ska klara sina studier i alla ämnen. Därmed blir också elevernas språkutveckling och läsförståelse en angelägenhet för alla lärare i alla ämnen. Som skolbibliotekarie kan du ge elever och lärare stöd i detta arbete.

Nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska behöver särskild uppmärksamhet från skolbibliotekarien. Det kan ske till exempel genom att stimulera elevernas fritidsläsning och ge dem möjlighet till studier efter skoltid.

Skapa ett skolbibliotek för alla

Stötta arbetet med språkutveckling och läsförståelse

Att vara skolbibliotekarie har alltid förknippats med tryckta böcker och goda kunskaper om litteratur. Idag omfattar uppdraget också digitala texter, till exempel e-böcker och webbtexter. De senare är exempel på multimodala texter, det vill säga texter som kombinerar ord, bild, ljud och klickbara länkar. Att förhålla sig till och kunna tolka multimodala texter är en nödvändig kompetens i vårt digitaliserade samhälle.

Det ingår i en bibliotekaries utbildning att lära sig om läsning, litteraturförmedling och medieanvändning. Hur involverad en skolbibliotekarie är i olika lässtimulerande projekt beror på en rad faktorer som elevernas ålder, grad av samarbete med lärare och hur mycket tid som skolbibliotekarien har till sitt förfogande. Genom de reviderade läroplanerna, som trädde i kraft 1 juli 2018, har detta arbete formaliserats.

I läroplanerna för grundskole- och gymnasieutbildningarna har det tillkommit en punkt om att rektor har ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. Det är alltså rektors ansvar att ge förutsättningar för att detta ska kunna ske, men det är lärare och skolbibliotekarie som genomför arbetet tillsammans.

Läroplaner för de olika skolformerna och information om hur du använder dem

Skolbibliotekariens dubbla uppgift att stödja lärares läsundervisning och främja elevers läsning kan utföras på olika sätt. Huvudsaken är att de mer tidskrävande aktiviteterna sker i samverkan med lärare och att ni har gemensamma mål med arbetet.

Skolinspektionen har granskat läsundervisningen i ämnet svenska i årskurserna 7–9. Granskningen visar att på skolor där det finns skolbibliotek och skolbibliotekarier har detta betydelse för elevers lärande eftersom skolbiblioteket ger tillgång till både tryckta och elektroniska källor. Skolbibliotekarien kan dessutom med olika metoder arbeta lässtimulerande genom att hjälpa eleverna att hitta rätt text för rätt tillfälle. I en senare granskning, Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, bedömer Skolinspektionen att en majoritet av de skolbibliotek som ingick i granskningen bedriver en verksamhet som delvis stärker elevernas läsförmåga och läsintresse.

Granskning av läsundervisningen i ämnet svenska i årskurserna 7–9, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolbibliotek och läsfrämjande, på Lärportalen (se särskilt avsnittet Läsförmåga och läsintresse s. 15 ff) Länk till annan webbplats.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel på olika arbetssätt

Eleverna brukar uppskatta att få göra egna val av böcker, men det är viktigt att komma ihåg att deras läsvanor också behöver utmanas. Det kan skolbibliotekarien göra på olika sätt. Här är några autentiska exempel på hur skolbibliotekarier inspirerar till läsning genom att presentera och diskutera böcker på olika sätt:

Diskutera böcker med elever och lärare

 • Enskilda boksamtal vid spontanbesök eller klassbesök i biblioteket.
 • Högläsning i biblioteket med efterföljande boksamtal.
 • Bokprat i bibliotek eller klassrum. Det förekommer både längre bokprat och så kallade bokattacker. Det senare kan betyda att skolbibliotekarien, som en överraskning för eleverna men i överenskommelse med läraren, dyker upp på en lektion och berättar om en bok.
 • Filmade bokprat för att ge eleverna möjlighet att titta i efterhand eller hemifrån. Sök på ”bokprat” på YouTube/någon filmtjänst för att få exempel på hur det kan se ut.
 • Skylta med elevernas egna bokrecensioner på anslagstavlor och väggar. En digital variant är inspelade boktips som nås via QR-koder som är inklistrade i böckerna.
 • Bok- eller litteraturcirklar med elever och/eller lärare.
 • Prata läsning i största allmänhet, visa eleverna att ni läser. Vuxna i skolan kan vara läsande förebilder.

Läsande förebilder i moduler Stimulera läsintresse på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Göra utställningar eller bjuda in en författare

Ibland arrangerar skolor utställningar eller bokmässor till exempel i samband med Världsbokdagen den 23 april, nationella minoriteters högtidsdagar eller när det är lämpligt under läsåret. Andra bjuder in en författare till skolan. Författarbesök kan bokas direkt med författaren eller via den ideella föreningen Författarcentrum som har fyra sektioner i landet.

Författarcentrum Länk till annan webbplats.

Lässtimulerande aktiviteter

Starta med en läsvaneundersökning

Om syftet är att väcka elevers läslust, kan du och läraren starta med att göra en läsvaneundersökning bland eleverna. En sådan kan ge svar på hur mycket och vad eleverna läser utanför skoltid eller utöver det de är ålagda att läsa. Resultatet ger en vink om hur ni ska fortsätta arbetet. Om du undrar hur en läsvaneundersökning kan utformas så finns en guide och tips på enkätfrågor i Läslyftets modul Stimulera läsintresse.

Modulen Stimulera läsintresse (se Del 1 moment B), på lärportalen Länk till annan webbplats.

Arbeta med läsförståelse och genrepedagogik i årskurs 2

Ett sätt att arbeta är att utgå från en bok och arbeta med olika texttyper utifrån den. Lärares högläsning varvas med att eleverna får parläsa ur samma bok. Till varje kapitel sätter lärare och skolbibliotekarie ihop ett antal nya ord, frågor på raden, mellan raderna och bortom raderna. Boken delas in i fyra delar och till varje del planeras en skrivuppgift: beskrivande text, faktatext, instruerande text och återgivande text.

Bokhjulet, Hjulsbroskolans blogg Länk till annan webbplats.

Skapa sångberättelser på låg- och mellanstadiet

Musiklärare och skolbibliotekarie plockar ut ett antal låtar som eleverna får öva när de har musik. Mellan varje låt får barnen sedan skapa en del av en saga. Resultatet blir som en "stafettsaga", en sångberättelse, där man fortsätter på det ställe där sista gruppen stannade. Berättelsen knyter ihop sångerna och själva sagan växer alltså fram mellan låtarna.

Bibliotekets sidor på Hagaskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Elever ur olika årskurser läser för varandra

BookBuddies är ett projekt för ökad läslust och ökad digital kompetens. Elever ur äldre årskurser boktipsar för elever ur yngre årskurser.

Om BookBuddies, Alléskolans bibliotek Länk till annan webbplats.

Bokcafé på gymnasiet

Lässtarten görs i bibliotekets läsesal där skolbibliotekarien introducerar en bok och en författare som alla ska läsa. För att skapa intresse används också YouTube-klipp med författaren, boktrailers osv. Det här är ett exempel på hur man kan arbeta med paratext, det vill säga de texter som utgör den centrala textens inramning, som baksidestext, omslag, material från förlaget eller titel. Uppgifter till boken skapar lärare och bibliotekarie tillsammans. Läsningen avslutas med ett kombinerat bokcafé med levande ljus och musik. Eleverna delas in i mindre grupper och diskuterar utifrån Aidan Chambers modell.

Följ bokcaféet på Tullängsgymnasiets biblioteks webbplats Länk till annan webbplats.

Katarina Lycken Rüter om boksamtal á la Chambers Länk till annan webbplats.

Fler konkreta sätt att arbeta med att stimulera läsintresse

I del fyra av Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv får du konkreta förslag på hur du kan arbeta för att stimulera elevers läsintresse till exempel genom att skapa stimulerande läsmiljöer och använda läsande förebilder.

Konkreta sätt att stimulera läsintresse

Kombinera lässtimulerande arbete med informationssökning och källkritik

Det allt mer brokiga medielandskapet gör att förmågan till att kritiskt granska och sålla bland information är viktigare än någonsin. Det behövs i skolarbete, studier och som medborgare i ett digitaliserat informationssamhälle. Här spelar skolbibliotekarien en avgörande roll.

Ett exempel på hur man kan göra: På en skola i Göteborg samarbetar skolbibliotekarie, svensklärare och klasslärare i ett projekt som kombinerar läsfrämjande med medie- och informationskunnighet. De arbetar med läsning, manusskrivande och filmade bokpresentationer. När eleverna ska fotografera, filma, spela in och redigera får de samtidigt övning i informationssökning, källhantering och upphovsrätt.

Stärk elevers digitala kompetens: informationssökning och källkritik

Nätverka med kollegor

Skolverket har en diskussionslista för skolbibliotekarier och där kan du ställa frågor om böcker eller veta mer om hur dina kollegor samarbetar med lärare.

Skolbiblistans anmälningsformulär

Det finns också lärar- och skolbiblioteksgrupper i sociala medier som diskuterar böcker, läsning i skolan, lässtrategier etc. Ett par av de mer aktiva för skolbibliotekarier är Skolbibliotekssamtal och Mångspråkigt gymnasiebibliotek.

Fördjupning

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) Länk till annan webbplats.

Skolbibliotekets roll för elevers lärande – en forsknings- och kunskapsöversikt 2010-2015 (2017). Se särskilt kapitel 5 om skolbibliotek och läsfrämjande.

Senast uppdaterad 27 januari 2022
 • Kurser och utbildningar

  Använd läslyftets material

  På vår lärportal finns moduler som har skolbibliotekarier som uttalad målgrupp: Samtal om text och Stimulera läsintresse.

 • Stöd i arbetet

  Stimulera läsintresse

  Hur kan elevers läsintresse stimuleras utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Hur ser skillnaderna mellan flickors och pojkars läsning ut, och hur kan dessa skillnader utjämnas?

 • Stöd i arbetet

  Väck läslusten inför läslovet

  Läslovet kan vara ett tillfälle för elever att hitta sin läslust. Här finns tips på hur du kan hjälpa dina elever att hitta läslusten -året runt!