Förändringar inom kommunal vuxenutbildning

Flera förändringar som gäller komvux införs under perioden 2020–2022. Här beskriver vi övergripande de största förändringarna när det gäller stärkt kompetensförsörjning.

För att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning har Riksdagen beslutat om en rad förändringar som syftar till att ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.

Mer om Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Några förändringarna som har särskild betydelse för studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan är nya bestämmelser om komvuxarbete, ny högskoleförberedande examen inom vuxenutbildningen, att ett komvuxbevis införs och att urvalsreglerna för vuxenutbildning på gymnasial nivå förändras.

Komvuxarbete ersätter gymnasiearbete inom komvux

För att reglerna för gymnasieexamen i komvux på gymnasial nivå ska bli mer flexibla har ett komvuxarbete ersatt gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet. Komvuxarbetet omfattar en uppgift om 100 gymnasiepoäng respektive 100 gymnasiesärskolepoäng.

Det finns inga övergångsbestämmelser gällande införandet av komvuxarbetet. I praktiken innebär detta att en elev som påbörjat ett gymnasiearbete före den 1 juli 2021 inte kan betygsättas på detta efter utgången av juni 2021. Från den 1 juli 2021 kan betyg endast sättas på komvuxarbete.

Elever som tidigare har genomfört ett gymnasiearbete i gymnasieskolan eller inom komvux ska fortsättningsvis få använda dessa i en gymnasieexamen från komvux. På så sätt missgynnas inte elever med äldre betyg.

Mer om Komvux för stärkt kompetensförsörjning Länk till annan webbplats.

Ett komvuxbevis införs

Den 1 juli 2021 infördes också ett komvuxbevis inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Komvuxbevis ska utfärdas för den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, och ersätter gymnasiesärskolebeviset.

En högskoleförberedande examen införs

Den 1 juli 2021 infördes en ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux. I stället för att vara kopplad till ett specifikt program i gymnasieskolan, ska den vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två studieområden: Samhällsvetenskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik.

Det innebär att en högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux kan samlas ihop av kurser från flera program. Dessutom ska det i en högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux bli möjligt att ersätta ämnet naturkunskap med två av ämnena biologi, fysik och kemi.

Nya urvalsregler till gymnasial nivå

Från den 1 juli 2021 gäller nya regler för vilka som ska prioriteras till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

För sökande som har rätt till utbildningen ska inget urval göras. I och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

De nya reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras.

Urval är en del av processen från att en ansökan lämnas in till att den sökande är antagen till utbildning, och blir aktuellt för de sökande som är behöriga om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen. En beskrivning av hela antagningsprocessen inom komvux på gymnasial nivå finns här:

Från ansökan till antagning inom komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 april 2022