Stöd och verktyg för inledande kartläggning och validering

Den som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom komvux har rätt till en inledande kartläggning av sitt kunnande. En inledande kartläggning kan visa på att validering kan vara aktuell för individen. Här hittar du som arbetar med studie- och yrkesvägledning stöd och verktyg för inledande kartläggning och validering.

Nya bestämmelser och begrepp för inledande kartläggning

Från den 1 januari 2023 är hemkommunen skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom komvux erbjuds en inledande kartläggning.

Hemkommunen ansvarar för att:

  • Den som vill, inför utbildning eller prövning på komvux, får sitt kunnande kartlagt.
  • Varje elev inom komvux får en individuell studieplan i nära anslutning till antagningen.

  Syftet med den inledande kartläggningen

  Den inledande kartläggningen kan göra det möjligt för en individ som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom komvux att få en överblick över sitt kunnande samt göra medvetna och väl underbyggda val.

  En inledande kartläggning är inte ett krav för att tas emot till utbildning eller för att få göra en prövning. Den inledande kartläggningen kan däremot underlätta för kommunen att avgöra om en sökande är behörig att delta i en sökt utbildning.

  Den inledande kartläggningen syftar till att individen ska kunna ta den lämpligaste och mest ändamålsenliga vägen genom utbildningssystemet. En individ ska inte behöva studera det hen redan kan. Om kartläggningen visar att hen har tillräckliga kunskaper kan en validering bli aktuell.

  Nytt begrepp inom validering: Kunnande

  Med kunnande avses resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet.

  Resultat av lärande kan sin tur sägas vara det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. Det innebär att det är det faktiska lärandet som räknas, oavsett var, hur eller hur lång tid det har tagit att uppnå det.

  Den inledande kartläggningens innehåll

  Det är inte reglerat vad den inledande kartläggningen ska innehålla, men enligt förarbetena till lagändringen bör den:

  • ge en övergripande bild av elevens kunnande
  • identifiera områden där individen kan behöva validering och andra utbildningsinsatser
  • bidra till att realistiska studie- och yrkesalternativ kan presenteras

  Lämpligt att den inledande kartläggningen görs av en studie-och yrkesvägledare

  Det är inte reglerat vem som ska genomföra den inledande kartläggningen. Men det kan vara lämpligt att den genomförs av en studie- och yrkesvägledare. Kartläggningen blir även en utgångspunkt för vägledning, så att individen kan göra väl underbyggda val.

  Den individuella studieplanen

  Den individuella studieplanen ska upprättas tillsammans med eleven och innehålla elevens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Den individuella studieplanen tillsammans med vägledning och den inledande kartläggningen blir därmed centrala inför en eventuell validering.

  Göra individuell studieplan inom gymnasie-, anpassad gymnasieskola och komvux

  Valideringsprocessen

  Validering är en strukturerad process som består av fördjupad kartläggning och bedömning. Bedömningen leder i sin tur fram till en dokumentation där eleven antingen får ett betyg eller intyg.

  Leda och organisera skolan, inledande kartläggning och validering på komvux

  Studie- och yrkesvägledarens roll i processen

  Studie- och vägledaren har en betydande roll genom hela valideringsprocessen. Förutom att genomföra den inledande kartläggningen samverkar studie- och yrkesvägledaren med yrkesläraren och annan pedagogisk personal under valideringen. Efter genomförd validering är det viktigt att validanden får uppföljande samtal och vidare planering av framtida studie- och yrkesval.

  Här kan du se nya regler om kartläggning och validering

  Här kan du läsa regeringens proposition om kartläggning och validering Länk till annan webbplats.

  Tips på checklista för dig som arbetar med den inledande kartläggningen

  • Skapa rutiner och metoder för den inledande kartläggningen.
  • Informera om möjligheten till inledande kartläggning och validering.
  • Utveckla rutiner tillsammans med skolans personal kring valideringsprocessen.
  • Arbeta fram dokument eller checklistor inför den inledande kartläggningen.
  • Samverka med Arbetsförmedlingen och andra aktörer i kommunen.

  Verktyg för dig som arbetar med den inledande kartläggningen

  Kartläggningsformulär för inledande kartläggning

  Kartläggningsformuläret är framtaget som ett stöd till den inledande kartläggningen. Formuläret kan användas som underlag i ett första inledande kartläggningssamtal av en individs kunnande.

  Den inledande kartläggningen ska vara övergripande och handlar om att kartlägga tidigare utbildningar, yrkesliv, fritid samt eventuellt föreningsliv. Tillsammans med kopior på exempelvis betyg, arbetsgivarintyg, arbetsintyg, licenser eller certifikat kan denna handling ge underlag för ett vidare steg till en eventuell fördjupad kartläggning.

  Kartläggningsformuläret är i första hand framtaget som en skrivbar pdf-fil. Observera att det inte fungerar att öppna bilagan med webbläsarnas inbyggda funktion. Du måste först spara ner filen för att sedan öppna den på din dator i ett separat pdf-program som exempelvis gratisprogrammet Adobe Reader. Det kan du ladda ner från Adobes webbplats. Skrivbara pdf:er kan inte heller öppnas i smarta telefoner, läsplattor eller chromebooks. Om möjligheten att ladda ner formuläret som pdf-fil inte är ett alternativ finns även möjligheten att ladda ner formuläret som en word-fil i stället.

  Ladda ner kartläggningsformulär i skrivbar pdf här:

  Kartläggningsformulär.pdf Pdf, 1 MB.

  Kartläggningsformulär som word-fil:

  Kartläggningsformulär.docx Word, 111 kB.

  Kartläggningsverktyget av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

  Detta verktyg kan ge stöd vid inledande och fördjupad kartläggning av personer som behöver få sitt kunnande kartlagt. Verktyget vänder sig främst till dig som är yrkeslärare eller studie- och yrkesvägledare som ska kartlägga elevers kunnande i gymnasieskolan eller komvux på gymnasial nivå.

  Kartläggningsverktyget finns på flera språk, vilket gör att du kan använda det även tillsammans med elever med andra modersmål. Det är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha individens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar.

  Verktyget Kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

  Examensplanering

  Examensverktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux.

  Verktyget ger ett underlag som kan stödja en elevs planering och behov av kompletterande studier. Det kan även stödja kommunernas arbete med rätten för vuxna att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högre studier.

  Verktyget Planera din examen inom komvux på gymnasial nivå

  Validering Östergötland

  I Östergötland samverkar tretton kommuner med målet att få en likvärdig och kvalitetssäkrad validering oavsett om kommunen har någon vuxenutbildning i egen regi eller inte. De arbetar utifrån den nordiska kvalitetsmodellen för validering och har utifrån den tagit fram stöddokument för att underlätta arbetet med inledande kartläggning och validering. Genom att synliggöra rutiner, roller och ansvar får de möjlighet att kvalitetssäkra processens alla delar.

  Stöddokument, Validering Östergötland Länk till annan webbplats.

  Valideringskartan

  Valideringskartan är framtagen i samverkan med andra myndigheter. Syftet med valideringskartan är att underlätta för personer som arbetar med vägledning, till exempel studie- och yrkesvägledare, handläggare på Arbetsförmedlingen eller coacher.

  Valideringskartan ger en snabb överblick över möjligheterna till validering och vilken aktör som gör vad inom området. Varje avsnitt innehåller kort information och länkar vidare till de som ansvarar för valideringens genomförande eller till ansvarig myndighet.

  Du kan också ladda ned pdf:en och öppna den i Adobe Acrobat Reader.

  Valideringskarta - validering av reel kompetens, Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad 28 februari 2024

  Innehåll på denna sida