Stöd och verktyg inom validering

En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

All samlad kunskap och kompetens kan synliggöras genom verktyget validering, det vill säga kartläggning och bedömning. Validering kan användas för att exempelvis anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Det är en vinst för både samhälle och individ att ta vara på det som en person redan kan.

Här hittar du som arbetar med vägledning, kartläggning eller bedömning användbara resurser inom området validering.

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Vanliga frågor om validering

Riktlinjer för att stödja kommunerna i arbetet med validering

För att stödja kommuner i arbetet med validering finns några riktlinjer. Riktlinjerna är tänkta som rekommendationer och delar av materialet är hämtat från Skolverkets stödmaterial Validering inom vuxenutbildning. Du hittar riktlinjerna i bilagan till det redovisade uppdraget.

Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering

Inledande och fördjupad kartläggning samt bedömning

En kartläggning görs för att synliggöra en individs samlade erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Resultatet av kartläggningen kan leda till att en bedömning av vad dessa erfarenheter, kunskaper och kompetenser motsvarar i det svenska skolväsendet, oavsett hur man har skaffat dem. När dessa kunskaper bedöms och värderas benämns det oftast som validering. Målet med en validering kan vara att dokumentera individens erfarenheter, kunskaper och kompetenser i förhållande till olika betygskriterier. Om syftet är att betygsätta dessa sker det i form av prövning. Syftet kan även vara att få dessa kunskaper och kompetenser dokumenterade i form av intyg för att söka ett visst arbete eller att anpassa studietiden efter vad individen redan kan eller behöver fördjupa sig i.

Vid den inledande kartläggningen samlas individens samlade erfarenhet. Här handlar det, utifrån en svensk bakgrund, oftast om utbildning, arbete och annan erfarenhet som gjorts genom bland annat familje- och föreningsliv eller andra fritidsaktiviteter. Den inledande kartläggningen är som ett mer detaljerat CV.

Mer information om kartläggning av kompetens med formulär för kompetenskartläggning

Information om prövning av kunskaper

För att valideringsarbetet ska bli transparent behöver arbetet dokumenteras. Kartläggningen är den ena, att ange bedömningsgrunderna det andra och bedömningsmotivering är det tredje. För steg två och tre har Skolverket tagit fram förslaget Utredning om tillgodoräknande:

Utredning om tillgodoräknande Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Dokumenten är förslag som kan modifieras utifrån lokala, regionala och eventuellt branschers krav.

Webbkurs i valideringsarbete

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av denna webbaserade utbildning i validering. I utbildningen får du följa fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Under utbildningen får du en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet.

Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Valideringsutbildning på lärosäten

Med webbutbildningen som bas fördjupar distansutbildningen det praktiska arbetet med kartläggning och bedömning kopplat till teori och vetenskap. Utbildningen Validering i praktiken kan ge 7,5 högskolepoäng. Kontakta någon av lärosätena nedan för en ansökan om deltagande:

Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats.

Stödverktyg för studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare

Det finns verktyg som stöd för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.

Verktyget Planera din examen inom komvux på gymnasial nivå

Verktyget Kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Andra myndigheter

Här hittar du andra myndigheter som du kan ha nytta av i ditt arbete med validering.

Senast uppdaterad 14 juni 2022