Förskolan och plats i förskolan

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Om förskola

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.

Pedagogisk omsorg

Kommunen ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola om vårdnadshavarna önskar det. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats. Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen.

Plats i förskolan

Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. För dessa timmar får förskolan ta ut en skälig avgift.

Barn ska också erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Det gäller även barn som ännu inte fyllt ett år. För barn som erbjuds förskola av sådana skäl är de första 15 timmarna avgiftsfria.

Alla barn har rätt till så kallad allmän förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Plats inom fyra månader

När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i förskolan ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. Man utgår då ifrån det datum då anmälan om önskemål kommit in till kommunen. Plats kan även erbjudas i en fristående förskola om vårdnadshavarna har önskat det.

Maxtaxa

Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till skolstarten har man rätt till 525 avgiftsfria timmar per år.

I dag använder alla kommuner det frivilliga systemet med maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. 

Sommarstängt

Personalen i förskolan har rätt till semester som alla andra, men det är inte möjligt stänga alla förskolor (kommunala eller fristående) samtidigt. 

Att barnen erbjuds plats på ett sommaröppet alternativ är acceptabelt så länge man tar hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet. Barn kan till exempel inte känna sig trygga om personal och miljö är helt obekanta. För att lösningen ska vara realistisk för familjen krävs också att förskolan ligger inom ett rimligt avstånd från barnets hem.

Två förskoleplatser

Det finns inget som hindrar att två kommuner erbjuder samma barn plats i förskola i två olika kommuner. I vissa fall har barn rätt att gå i en kommunal förskola i en annan kommun än hemkommunen, om det finns personliga förhållanden och särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Sådana särskilda skäl kan till exempel vara att barnet bor nära en kommungräns eller om ett barn hör till någon av de nationella minoriteterna och inte har möjlighet att gå på en minoritetsspråkig förskola i sin hemkommun. Avsikten är däremot inte att öppna en möjlighet att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner.

Gör man en sådan här lösning får kommunerna komma överrens om kostnaderna för de två platserna. Detta är alltså ingen lösning som föräldrarna själva kan kräva av kommunerna.

Senast uppdaterad 05 februari 2019