Skolverket

Planera, genomföra och utvärdera skolbibliotekets verksamhet

Vare sig du är nyanställd eller erfaren skolbibliotekarie behöver du planera din verksamhet i samarbete med lärare och rektor. Ta utgångspunkt i styrdokumenten och de behov som finns på din skola.

Denna sida är baserad på tips från yrkesverksamma skolbibliotekarier, lärare och rektorer.

Skriv en plan för verksamheten

När du skriver en handlingsplan eller arbetsplan för skolbiblioteket är det viktigt att tänka på:

 • Utgå från läroplanen och särskilt de delar där skolbiblioteket kan bidra.
 • Utgå från elevernas och lärarnas behov av stöd och fundera över hur din kompetens kan bidra till att uppfylla behoven.
 • Sätt upp konkreta och mätbara mål, ha gärna med en tidsplan.
 • Säkerställ hos rektor att din plan blir en del av skolans planering och systematiska kvalitetsarbete.
 • Se till att du och lärarna är överens om hur samarbetet ska se ut. Ju mer ni kan planera tillsammans desto bättre blir resultatet.
 • Låt eleverna komma med synpunkter och ge dem inflytande, exempelvis genom ett biblioteksråd.
 • Om du är osäker på hur en skolbiblioteksplan kan skrivas kan du söka på nätet efter arbetsplaner eller handlingsplaner för skolbibliotek. Du kan också fråga om tips och råd i sociala medier eller på skolbiblistan.

Beskriv skolbibliotekets erbjudande

När skolbibliotekets plan är godkänd av rektor kan du behöva göra fler kommunikativa insatser för att lärare och elever ska få reda på vad skolbiblioteket har att erbjuda. Så här har andra gjort för att presentera skolans bibliotek och bjuda in till samarbete med lärare:

 • Ge en biblioteksintroduktion på ett personalmöte.
 • Presentera verksamheten på ämneskonferenser eller för arbetslag.
 • Göra planerade besök i klasser.
 • Bjuda in till planerade besök till skolans bibliotek.
 • Skriva brev till skolans personal som skickas ut av rektor.
 • Informera på skolans webbplats och/eller lärplattform
 • Dela information via sociala medier.

Flera av aktiviteterna kan behövas upprepas med jämna mellanrum, inte bara i början av läsåret utan också inför olika undervisningsprojekt som biblioteket involveras i.

Samarbeta med lärare

Flera av de uppräknade aktiviteterna kan bli en inledning till samarbete med lärare. Samarbetet är viktigt för att nå rätt elever vid rätt tillfälle och för att skolbiblioteket ska kunna bli en del av undervisningen. Det varierar mellan skolorna hur samarbete lärare och skolbibliotekarie är organiserat. Ibland sker det spontant och oplanerat. På andra skolor är samarbetet schemalagt, antingen i början av terminen eller genom att lärarna kan boka in bibliotekarien eller bibliotekslokalen vid behov. Ytterligare en ingång till samarbeten är att genomföra en gemensam kompetensutveckling. Det kan vara till exempel att tillsammans sätta sig in i förändringarna i läroplanerna eller genomföra Läslyftet tillsammans. På Skolverkets Lärportalen finns mer material som vänder sig till både lärare och skolbibliotekarier.

Skolbibliotekarie och lärare i samverkanlänk till annan webbplats
Här presenteras några exempel på samarbeten

Gemensam kompetensutveckling på Lärportalenlänk till annan webbplats
Se under flikarna Läslyftet respektive Digital kompetens

Magdalena Paulsson om skolbibliotekarien roll

Kan man skapa en magkänsla hos elever när det gäller källkritik på nätet? Det menar Magdalena Paulsson, skolbibliotekarie i Trelleborg. Här berättar hon om sitt arbete med att få kollegor och chefer att se på skolbibliotekarien med andra ögon samt om arbetet att tillsammans med eleverna kritiskt söka information på nätet. Inspelat den 24 oktober 2017.

Skolbibliotekariens roll, UR:s mediearkivlänk till annan webbplats

Genomföra verksamheten

Som skolbibliotekarie har du möjlighet att bidra till den pedagogiska utvecklingen på skolan och att ge stöd åt det kollegiala samarbetet över ämnesgränserna. Om du vill ha inspiration till det dagliga arbetet hittar du exempel och praktiska tips på de här sidorna.

Stärk elevers språkliga förmåga

Stärk elevers digitala kompetens

Skapa skolbibliotek för alla

Stöd i arbetet

Inspiration och reportage

Kommunicera med lärare och elever

En stor del av kommunikationen sker givetvis muntligt, men självklart kan du ta du digitala verktyg, som exempelvis e-posten, till hjälp när du vill nå många. De flesta skolor har numera någon form av lärplattform, LMS, eller skolportal, där det går att nå såväl enskilda som grupper av lärare och elever. Ibland har skolbiblioteket ett eget utrymme där. Här är några autentiska exempel på hur skolbibliotekarier brukar använda lärplattformen:

 • Publicerar högläsningstips, länklistor, sökhandledningar och studietekniktips.
 • Publicerar resurser till pågående arbeten.
 • Publicerar riktad information exempelvis till elever som ska påbörja gymnasiearbetet.
 • Informerar om bibliotekets aktiviteter.
 • Informerar om talböcker och avtalsblankett för vårdnadshavare.
 • Ger tillgång till bibliotekskatalogen och de databaser som skolan abonnerar på.
 • Kommunicerar och svarar på frågor via olika diskussionsforum.

Om det finns ett bokningssystem för bibliotekslokal eller bibliotekarie brukar det ibland tillgängliggöras här.

Nätverka med andra skolbibliotekarier

Utöver det oerhört viktiga samarbetet med skolans lärare vill du säkert ha kontakt med andra skolbibliotekarier. Om du har konton i sociala medier kan det vara en självklar ingång för att få nya kontakter. Det finns också diskussionslistor som är väldigt aktiva.

Skolbiblistan

Nedan kan du gå med i Skolverkets skolbiblista för att diskutera, ställa frågor och utbyta erfarenheter som rör skolbibliotek.

Proxy error: 304

Message: Could not get page


Chalmers tekniska högskolas bibliotek har Biblist för alla typer av bibliotek och för dig som vill hålla koll på hela biblioteksområdetlänk till annan webbplats

Utvärdera verksamheten

Skolbibliotekarier och skolledare kan följa upp skolbibliotekets verksamhet på olika sätt

 1. Utvärdera handlingsplanen som skrevs i början av läsåret − och om möjligt tillsammans med rektor eller lärare du samarbetar med. Försök svara på följande frågor:
  a) Har vi nått målen vi satte upp i handlingsplanen? Varför? Varför inte?
  b) Vad fungerade? Vad fungerade inte?
  c) Vad behöver vi ändra och utveckla till nästa år?
 2. Ta reda på vad elever och lärare tycker om skolans bibliotek genom att skicka ut en enkät. Det finns gratis enkätverktyg på nätet om inte skolan har ett eget. Frågorna behöver formuleras lite olika beroende på elevernas ålder. Här är exempel på hur frågor kan formuleras till elever i årskurs 4 respektive årskurs 9.

  Utvärdering av biblioteksverksamheten på Lunds skolor
  länk till annan webbplats
  Utvärdering av biblioteksverksamheten på Lunds skolor 2015länk till annan webbplats

  Vilka frågor du väljer att ställa i din enkät är självklart beroende av vad du vill ha reda på: Vad eleverna tycker om lokalen? Om böcker och andra medier? Om bibliotekets service? Om undervisningsaktiviteter du är inblandad i som skolbibliotekarie? Vilka använder biblioteket? Är någon grupp av elever eller lärare underrepresenterad? Vad beror det på?
 3. Diskutera resultateten från enkäten med din rektor för att se om något i organisationen av skolbibliotekets verksamhet behöver förändras.
 4. Använd såväl utvärderingen som enkätresultatet som utgångspunkt vid nästa planering av verksamheten.

Fördjupning

IFLA:s/Unescosriktlinjer för skolbibliotek, Svensk biblioteksföreningens webbplatslänk till annan webbplats

Metoder och verktyg för utvärdering avkursinslag i informationskompetens – slutrapport och verktygslåda, Kungliga bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats

Skolbibliotek i biblioteksplanerna 2015, Kungliga bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 16 augusti 2018