Språkvalet i grundskolan

Eleven ska kunna välja mellan minst två av de moderna språken franska, spanska eller tyska. Som språkval får eleven även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål. Kanske finns det fler språk att välja mellan på din skola?

Det är roligt att kunna många språk. Du kan få vänner i andra länder, bland annat genom internet, och du kan förstå vad de säger i utländska filmer. Du har större chans att komma in på den utbildning du vill om du läser språk. Det beror på att betygen i moderna språk räknas högre än andra betyg. Du förbättrar också dina möjligheter att i framtiden få ett jobb som du tycker är verkligt intressant. Många ungdomar åker utomlands ett tag och jobbar. I framtiden kommer man antagligen att behöva kunna fler språk än engelska om man vill få vissa jobb. Europarådet och EU har som mål att vi som bor i Europa förutom vårt modersmål ska kunna minst två språk till.

Högre meritvärde med betyg i moderna språk

Varje betyg ger en viss meritpoäng. När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror som sedan summeras till ett meritvärde som då är summan av dina betyg. Extra meritpoäng för moderna språk (men inte för svenska, svenska som andraspråk, engelska, teckenspråk eller modersmål) läggs till ditt meritvärde som då blir högre eftersom det tillkommer ytterligare ett betyg. Det kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du som vill gå. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om du vill studera vidare på universitetet eller högskolan.

Vilka språk kan du välja?

På alla skolor kan man välja mellan minst två moderna språk, men oftast finns det fler. Enligt skolförordningen (9 kap. 5 §) ska elever i den svenska skolan kunna välja mellan minst två av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval i moderna språk. På vissa skolor kan du läsa andra moderna språk än franska, spanska och tyska. Några exempel är ryska, italienska, japanska, portugisiska eller kinesiska. Som språkval får du även välja engelska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och modersmål. Din skola informerar om vilka språk som du kan välja mellan.

Nationella minoritetsspråk

Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet. Du kan läsa det bland annat som språkval. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Rätt till modersmålsundervisning

Bestämmelser

Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen för skolan ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.

Enligt 9 kap. 6 § skolförordningen får en elev i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval:

  • det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
  • svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk,
  • engelska, eller
  • teckenspråk.

Enigt 7 § är huvudmannen inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval (...) om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om språket är ett nationellt minoritetsspråk.

Eleverna ska göra sitt språkval senast inför årskurs 6. Broschyren "Dags för språkval!" ger elever och föräldrar ett beslutsunderlag inför språkvalet.

Ladda ner broschyren dags för språkval!

Byta språkval

Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval inom ramen för språkvalet. Om eleven vill byta sitt språkval så sent i utbildningen, att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så ska läraren sätta betyg. Eleven kan alltså inte byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan.

Senast uppdaterad 24 mars 2020