Betyg och bedömning

I yrkesutbildningen är det viktigt att eleven får återkoppling på hur det går i utvecklingen mot det kommande yrket. Bedömningen är inte enbart ett underlag för betygssättning utan ska även ge eleven återkoppling på sin egen kunskapsutveckling.

Det är alltid den ansvarige läraren som bedömer en elevs kunskapsutveckling och som sätter betyg.

Bedömningen går ofta till så att läraren studerar eleven när han eller hon gör det som står beskrivet i ämnesplanen. Läraren bedömer med vilken kvalitet eleven utför uppgifterna.

Läraren ska både kunna förklara hur bedömningen kommer att gå till innan den genomförs och hur ett betyg har satts. Läraren ska också dokumentera bedömningarna som ligger till grund för betyget.

Senast granskad: 2014-02-03
Innehållsansvar: Gymnasieenheten