Så funkar statsbidrag för lärlingar

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är skolhuvudmannen som söker bidraget, men arbetsgivaren bestämmer hur det ska användas.

Arbetsplatser som tar emot lärlingar kan få bidrag

Som arbetsgivare kan du få bidrag för att ta emot lärlingar. De kan vara gymnasieelever eller vuxenstuderande. Gemensamt är att eleverna genomför största delen av sin utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Huvudmannen väljer om bidraget ska sökas

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen eller den fristående skolan, som ansöker om bidraget och som sedan betalar ut ersättningen till den arbetsgivare som har tagit emot en elev.

Huvudmannen får inte behålla bidraget utan det ska i sin helhet betalas ut till arbetsgivaren. Om bidraget dröjer flera veckor efter det att terminen avslutats kan du som arbetsgivare kontakta skolan för att ta reda på varför det dröjer.

Ni väljer hur bidraget ska användas

Det finns inga bestämmelser för hur du som arbetsgivare ska använda bidraget. Att ta emot en lärling kan medföra merkostnader som till exempel materialkostnader som statsbidraget kan täcka. Det är positivt om bidraget används för att främja elevens utbildning.

Olika typer av statsbidrag för lärling

Gymnasial lärlingsutbildning

Elever som går en yrkesutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan där minst halva tiden genomförs på en arbetsplats deltar i en gymnasial lärlingsutbildning. Det är möjligt att få upp till 23 750 kronor per elev och termin. En arbetsplats som tar emot två elever kan få det dubbla och så vidare. Skolverket betalar normalt ut bidraget till huvudmannen i december respektive maj månad.

Extra bidrag om handledaren är utbildad

Om handledaren har gått en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket kan arbetsplatsen få upp till 5 000 kronor extra per elev och termin. En utbildad handledare som tar emot två elever får det dubbla och så vidare.

Skolverket har en handledarutbildning med en fördjupningsdel för lärling. En handledare som har gått denna utbildning (på webben eller på ett lärosäte) kan få det extra bidraget. Även andra handledarutbildningar som har godkänts av Skolverket kan berättiga till bidrag. Det är huvudmannen som ansöker för att få en utbildning godkänd.

Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildning finns även på Komvux. Elever som läser en lärlingsutbildning för vuxna genomför övervägande delen av utbildningen på en arbetsplats.

Statsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor per elev och kalenderår. Om en elev studerar i lägre omfattning än heltid minskas bidraget. En arbetsplats som tar emot två elever får dubbel ersättning. Därutöver lämnas 3 500 kronor för varje utbildad handledare.

Bidraget kan bli lägre

Statsbidraget kan minskas om det är många som söker. Det kan även variera mellan terminer beroende på söktrycket.

Senast granskad: 2014-10-29
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning