EQAVET

EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) är en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. EQAVET antogs av EUs medlemsstater i juni 2009.

Referensramen bygger på en cykel för kvalitetssäkring och förbättring som består av fyra olika faser;

 • planering
 • genomförande
 • bedömning / utvärdering
 • översyn / revidering

Dessa fyra steg beskrivs i en bilaga till referensramen.

Referensramen är till sin struktur mycket lik det system för systematiskt kvalitetsarbete som finns i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.

EQAVET omfattar en mängd indikatorer som är avsedda att stödja utvärdering och kvalitetsförbättring av ett lands yrkesutbildning. Indikatorerna kan också användas på regional samt lokal nivå och ska kunna användas som en ”verktygslåda” ur vilken användare kan välja de indikatorer som anses mest relevanta för deras kvalitetssäkringssystem.

Referensramen kan också kopplas till andra europeiska verktyg som EQF och ECVET.

Skolverket samordnar arbetet med EQAVET i Sverige.

Mer om EQAVET

Här följer en kort orientering av de kvalitetsindikatorer som EQAVET innehåller på systemnivå. Observera att EQAVET omfattar all yrkesutbildning oavsett nivå och sektor.

De 10 indikatorerna handlar om;

 1. Vilken betydelse kvalitetssäkringssystemen har hos de som anordnar yrkesutbildning.
 2. Vilka medel som ges till fortbildning för yrkeslärare.
 3. Antalet deltagare i olika yrkesutbildningsprogram.
 4. Hur många som avslutar sin yrkesutbildning.
 5. Hur många som de facto får en anställning efter avslutad yrkesutbildning.
 6. I vilken grad yrkesutbildningen ger de kompetenser som sedan efterfrågas av arbetsgivaren.
 7. Hur arbetslösheten ser ut för olika typer av yrkesutbildade.
 8. Hur missgynnade grupper får tillträde till yrkesutbildning.
 9. Mekanismer för att kartlägga utbildningsbehov på arbetsmarknaden.
 10. Olika program för att främja en bättre tillgång till yrkesutbildning. 

EQAVET 2016-2017

För att fördjupa arbetet med EQAVET finns det en strategisk plan för de närmaste två åren. Syftet är att få ytterligare genomslag för systematiskt kvalitetsarbete inom yrkesutbildningen.

Planen innebär att vissa fokusområden tillförs referensramen. Sedan 2009 har diskussionen om yrkesutbildningen också kommit att fokusera på lärlingsutbildning, behoven av mer validering inom yrkesutbildning för vuxna samt vikten av att se till det lärande som blir resultatet av yrkesutbildningen. Även arbetsplatsförlagt lärande och lärande på arbetsplatserna har fått större fokus de senaste åren. Till detta kommer behoven av att kunna validera icke formellt och informellt lärande när EQF införts.

Planen för 2016-2017 innebär att på olika nivåer informera och implementera systematiskt kvalitetsarbete för alla former av yrkesutbildning och oavsett om lärandet sker på arbetsplatser eller skolplatsförlagt.  

Senast granskad: 2015-11-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner