ECVET

ECVET (European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training) är ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning.

ECVET ska underlätta rörlighet över landsgränserna och stödja det livslånga lärandet genom att göra det lättare att överföra, samla ihop och få lärandet erkänt.

Skolverket samordnar införandet av ECVET i Sverige men samverkar med Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet.

Mål och syfte med ECVET

Det är för individens ökade möjligheter att se hela Europa som en möjlig utbildningsarena och arbetsmarknad som ECVET kanske har sin främsta uppgift.

ECVET för mobilitet

ECVET:s syfte har ett starkt individperspektiv. Det ska möjliggöra för individen att få sina läranderesultat dokumenterade och erkända i ländernas olika yrkesutbildningssystem. ECVET kan underlätta tillgodoräkning av delar av utbildningen eller moduler så att individens utbildningsväg inte behöver förlängas till exempel då studier förläggs utomlands.

ECVET kan därför bidra till att studier och lärande på arbetsplats i utlandet blir en integrerad del av elevers eller studerandes utbildningsvägar. Det gör det lättare för en framtida arbetsgivare att förstå utbildningsvägarna i ett annat land. ECVET kan också bidra till att tydliggöra individens kompetens mot de kvalifikationskrav som arbetsmarknaden ställer, men även vara ett verktyg för att höja kvaliteten i lärandet på arbetsplatsen.

ECVET för livslångt lärande

ECVET kan stödja olika vägar att få en kvalifikation som till exempel ett utbildningsbevis, en examen, ett certifikat eller ett diplom. Det kan på så sätt stimulera till flexibilitet och individanpassning av utbildningen. Det underlättar erkännande av lärande som har skett i olika situationer så väl formella, informella som icke formella. Individens ackumulerade läranderesultat kan dokumenteras och ses i ett perspektiv av livslångt lärande.

ECVET kan därför vara ett verktyg som på ett kraftfullt sätt kan bidra till att utveckla dokumentationen av validerade läranderesultat. För många vuxna kan det vara tillräckligt att få sin reella kompetens dokumenterad och på det viset stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Men validerade läranderesultat beskrivna i form av en eller flera moduler kan också relateras till kurser i det formella eller informella utbildningssystemet. Utbildningsanordnare kan då erbjuda kompletterande utbildningsavsnitt som möjliggör för individen att även tillägna sig hela kurser eller utbildningar.

Detta är ECVET

I ECVET-rekommendationen beskrivs en rad gemensamma metoder, principer och begrepp som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat. Några av principerna handlar om hur en utbildning kan struktureras och organiseras för att underlätta meritöverföring mellan länder och utbildningsystem. Andra beskriver processer för kvalitetssäkring och samverkan mellan yrkesutbildningsaktörer.

Resultat av lärande

Ett centralt begrepp inom ECVET är resultat av lärande (learning outcomes). Detta definieras som det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad och beskrivs i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Resultat av lärande är oberoende av hur och var individen har tillägnat sig kunskaper och kan beskrivas för en del av en utbildning eller för hela kvalifikationen.

En utbildning uppbyggd av moduler

En modul eller del av utbildning kan ingå i en eller flera utbildningar och ska kunna kombineras och ackumuleras för att uppnå en viss kvalifikation som till exempel en yrkesexamen. En förutsättning för detta är att modulen kan bedömas och dokumenteras. Därför bör beskrivningen av varje modul bland annat innehålla information om de läranderesultat som ska uppnås, kriterier för bedömning av dessa läranderesultat samt uppgifter om  EQF/NQF-nivån.

Samarbetsavtal och lärandeavtal som verktyg för kvalitetssäkring

Förtroende, samverkan och kvalitetssäkring är en förutsättning för meritöverföring mellan olika utbildningssystem. Rekommendationen föreslår därför en process för att underlätta överföring och erkännande av bedömda utbildningsmoduler som inkluderar olika former av utbildningsöverenskommelser.

Ett samarbetsavtal (memorandum of understanding) tydliggör ramarna för samarbetet mellan behöriga institutioner, till exempel den sändande och mottagande skolan/utbildningsanordnaren inom ett internationellt utbytesprojekt. I avtalet kan parterna till exempel bekräfta att de godtar varandras kriterier och tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, validering, bedömning och erkännande.

Ett lärandeavtal eller utbildningskontrakt (learning agreement) upprättas för varje elev/studerande och specificerar vilka läranderesultat som ska uppnås och hur de ska bedömas. Bedömda läranderesultat, uppgifter om moduler och ECVET-poäng förs in i elevens/den studerandes betygsdokumentation.

ECVET i Sverige

Beroende på utbildningssystem och nationella prioriteringar kan implementeringen av ECVET i EU:s medlemsländer fylla olika syften. I många länder används ECVET i internationella samarbetsprojekt som ett stöd i att definiera och dokumentera det lärande som sker i ett utbyte. Vissa länder använder ECVET för att reformera sitt yrkesutbildningssystem.

I Sverige har inga formella beslut tagits om hur ECVET ska tillämpas i den svenska yrkesutbildningen. Gymnasieskolor och andra yrkesutbildningsanordnare har testat och testar ECVET inom ramen för europeiska samarbetsprojekt och utbyten. Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har utrett om regleringen och utformningen av den gymnasiala yrkesutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen ligger i linje med intentionerna i ECVET-rekommendationen.

Gymnasial yrkesutbildning och ECVET

Utformningen och regleringen av den svenska gymnasiala yrkesutbildningen ligger väl i linje med intentionerna i ECVET-rekommendationen. Den svenska gymnasieskolan är kursutformad och är på så sätt uppbyggd av moduler. Kursutformningen möjliggör för eleverna att ackumulera läranderesultat i enlighet med en nationell fastställd programstruktur men även att överföra hela eller delar av dessa läranderesultat vid till exempel byte av studieväg. I den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå erbjuds, med några få undantag, samma kurser vilket gör att eleven kan bygga vidare på sina tidigare studier i syfte att ta ut en yrkesexamen eller utbilda sig inom ett nytt område.

Senast granskad: 2016-03-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner