Försöksverksamhet med branschskolor

Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Ansökningsomgången är nu avslutad. De branschskolor som Skolverket utser kommer att publiceras på denna sida januari 2018.

Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet med totalt högst tio branschskolor som Skolverket utser. Skolorna ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Branschskolan ska erbjuda utbildning som:

  • har högre efterfrågan på arbetsmarknaden än det finns antal personer med rätt kompetens,
  • har ett lågt antal elever inom såväl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen,
  • är svår att tillhandahålla för skolhuvudmän på grund av att den kräver särskilda lokaler, material, utrustning eller att elevgrupperna är små,
  • rekommenderas av en branschorganisation eller har ett etablerat samarbete med flera arbetsgivare inom det yrkesområdet,
  • branschskolan ska ha förutsättningar att följa de föreskrifter och regler som gäller för utbildningen.

Längre ned på sidan hittar du vanliga Frågor & svar om branschskola.

I förordningen (2017:623) står om de krav som finns för att bli branschskola.

Förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

Här kan du läsa om entreprenad och samverkan (Mera om entreprenad och samverkn. Juridisk vägledning)

Så här är beslutsgången

Beslut 1: om villkoren är uppfyllda

I november 2017 fattar Skolverket beslut om vilka sökanden som uppfyller villkoren för att eventuellt bli branschskola.

Beslut 2: vilka som får delta

I december 2017 beslutar Skolverket om vilka skolor som ska ingå i försöksverksamheten. I januari 2018 kommer besluten att publiceras på denna sida.

Infografik över när ansökan ska skickas in och när Skolverket fattar beslut.

Statsbidrag

Det finns ett statsbidrag kopplat till verksamheten med branschskolor. En skolhuvudman som har lämnat över undervisning till en branschskola kommer att kunna ansöka om bidraget. Det är huvudmannen och branschskolan som tillsammans kommer överens om villkoren.

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

Frågor och svar

Ersättningen till branschskolan är helt avhängigt avtalet med huvudmannen.

Skolverket har inte tagit ställning till några eventuella rekommendationer där.

När det gäller statsbidraget finns i nuläget ingen annan reglering än den i förordningen. Där finns ingen sådan öronmärkning. Värt att lägga märke till däremot är att statsbidraget endast lämnas ”i mån av tillgång på medel” och att vi idag inte vet hur stor summa det kan handla om.

Statsbidraget kan betalas ut till elevens huvudman under förutsättning att avtal slutits med en eller flera av de högst tio branschskolor som Skolverket utser som branschskola i försöket. Sedan är det upp till vad som regleras i avtalet mellan huvudmannen och branschskolan. Hur stort statsbidraget blir vet vi inte idag.

När det gäller möjlighet till statsbidrag till försöksverksamheten via Skolverket så är det endast elevens skolhuvudman som kan ansöka om medel. Alltså de som ska ingå avtal med branschskolan.

Det är ”hemskolan” som har det övergripande ansvaret för hela utbildningen och eleven. I det ansvaret ligger bland annat att se till att utbildningen är kostnadsfri för eleven. Sedan är det upp till vad entreprenadavtalet reglerar.

Huvudmannen och branschskolan måste komma överens för att sluta avtal.

Nej men branschskolorna kommer att omfatta olika branscher där elevantalet är litet i förhållande till arbetsmarknadens behov.

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen och ska ha de tillstånd som krävs för det. Alltså samma som om man bedrev utbildningen själv.

Nej, det är fritt att definiera begreppet ”yrkesområde” på det sätt som passar det ni ansöker om.

Nej ni måste inte vända er till ett specifikt program i gymnasieskolan. Ni kan även sluta avtal med en huvudman för vuxenutbildning. 

Den beskrivning vi vill ha här ska bara beskriva hur långt ni kommit i tanke eller handling. Att inte ha kommit så långt i handling diskvalificerar inte för deltagande om man bara har en realistisk plan.   

Nej, man behöver inte starta upp en ny utbildning. Det går bra att utgå från det som redan finns.

Ja, det handlar om ett entreprenadavtal med branschskolan.

Nej, det finns ingen sådan reglering idag

Det är maximalt 10 branschskolor som gäller. Vi kommer att försöka sprida dessa mellan olika branscher. En bransch i det här fallet kan vara den arbetsmarknad som ett visst program utbildar mot, en del av det eller något som överlappar två program. Den som ansöker är fri att beskriva det aktuella yrkesområdet på det sätt som stämmer bäst med verkligheten.

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-10