Försöksverksamhet med branschskolor

Syftet med försöksverksamheten med branschskolor är att stärka den nationella kompetensförsörjningen och tillgången till yrkesutbildning på gymnasial nivå. På den här sidan kan du läsa om ansökan för att bedriva branschskola i försöksverksamheten.

Vad innebär försöksverksamheten med branschskolor?

Under perioden 2018-2023 ska högst tio branschskolor delta i försöksverksamheten att erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Statsbidraget som är kopplat till försöksverksamheten kan sökas av skolhuvudmän för att överlämna utbildning på entreprenad till branschskolan. Genom den här satsningen får elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

Ansökan om att delta i försöksverksamheten som branschskola

Branschskolor som deltar i försöksverksamheten ska under perioden 2018-2023 anordna yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ett yrkesområde som särskilt efterfrågas på arbetsmarknaden. Ansökan är öppen 1 oktober – 1 november 2017.  Du kan läsa mer om att bli branschskola i försöksverksamheten längre ner på den här sidan.

Ansökan om statsbidrag för utbildning på branschskola som deltar i försöksverksamheten

En skolhuvudman som har lämnat över undervisning till en branschskola i försöksverksamheten kommer kunna ansöka om statsbidrag. Under hösten 2017 arbetar Skolverket med att planera statsbidraget. Mer information publicerar vi på den här sidan:

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

Vem kan ansöka om att bedriva branschskola?

Kommuner, landsting och enskilda, fysiska eller juridiska personer får ansöka om att delta som branschskola i försöksverksamheten.

Villkor för att delta som branschskola i försöksverksamheten

Branschskolan inom försöksverksamheten ska erbjuda utbildning som

  • har högre efterfrågan på arbetsmarknaden än det finns antal personer med rätt kompetens
  • har ett lågt antal elever inom såväl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen
  • är svår att tillhandahålla för skolhuvudmän på grund av att den kräver särskilda lokaler, material, utrustning eller att elevgrupperna är små
  • rekommenderas av en branschorganisation eller har ett etablerat samarbete med flera arbetsgivare inom det yrkesområdet
  • branschskolan ska ha förutsättningar att följa de föreskrifter och regler som gäller för utbildningen.

Det är huvudmannen och branschskolan som tillsammans kommer överens om villkoren för entreprenaden.

Deltagare i försöksverksamheten förväntas lämna uppgifter som Skolverket efterfrågar.

Urval av ansökningar om att bedriva branschskola

Skolverket får bevilja deltagande för högst tio branschskolor. Om fler än tio skolor söker kommer vi att göra ett urval.

Viktiga datum och beslut

Här kan du se hur ansökningsprocessen går till för att bedriva branschskola inom försöksverksamheten.

Ansökan om att bedriva branschskola

Ansökan kommer att vara öppen 1 oktober – 1 november.

En blankett för ansökan kommer att publiceras här och ska skickas in via mejl till: branschskola@skolverket.se

Beslut 1 om villkoren är uppfyllda

Skolverket fattar beslut i november 2017 om vilka sökanden som uppfyller villkoren om att kunna vara branschskola.

Beslut 2 branschskolor i försöksverksamheten 

Skolverket fattar beslut i december 2017 om vilka branschskolor som ska ingå i försöksverksamheten.

Försöksverksamhet med branschskolor pågår 2018 till 2023

Under perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2023 pågår försöksverksamheten med branschskolor.

Ansökningsprocessen för ansökan om statsbidrag kommer att publiceras på den här sidan:

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18