Ansök om att delta i försöksverksamhet med yrkesprov

Nu kan bransch i samverkan med yrkeslärare medverka i försöksverksamhet med yrkesprov inom utbildning på gymnasial nivå. Försöksverksamheten påbörjas senast hösten 2018 och ska pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, öka samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad yrkesutbildningarna leder till. Ansökan om medverkan ska göras av en på nationell nivå erkänd branschorganisation eller motsvarande.

Beskrivning av försöksverksamheten

Yrkesprovet för olika yrkesutgångar eller yrkesområden ska utformas gemensamt av en yrkeslärare och en branschkontakt med god kännedom inom branschen. Yrkesläraren måste ha en anställning så att yrkesprovet, när det är utformat, praktiskt kan prövas i verksamhet. Branschkontakten måste vara godkänd av yrkesnämnd eller motsvarande så att yrkesprovet blir relevant på nationell nivå.

Yrkesprov ska prövas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program. Yrkesproven kan även prövas inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och gymnasiesärskolan förutsatt att det finns branscher och yrkeslärare som vill medverka för dessa skolformer.

I försöksverksamheten ingår att ta fram rutiner för hur elevens genomförande av yrkesprovet kan bedömas på ett likvärdigt och yrkesmannamässigt sätt.

Försöksverksamheten kommer att pågå till och med 2021. Skolverkets förhoppning är att de första yrkesproven kommer att testas hösten 2018 och att nya deltagare i försöksverksamheten sedan utformar och testar ytterligare prov ända fram till 2021. Skolverket kommer att stödja dem som medverkar i försöksverksamheten till exempel genom att ordna gemensamma arbetsmöten men även utifrån enskilda behov.

Ramar för försöksverksamheten

  • Yrkesprov ska rymmas inom nuvarande reglering för yrkesutbildning på gymnasial nivå.
  • Ett framtagande av yrkesprov måste bygga på ett gemensamt engagemang från en skola eller verksamhet och berörd bransch; ett yrkesprov måste sanktioneras av båda parter.
  • Utvecklandet av yrkesprov ska när så anses lämpligt utgå från sådant som finns idag, exempelvis befintliga yrkesprov, certifieringar och gymnasiearbetet.
  • Yrkesprov ska huvudsakligen motsvara nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).
  • Yrkesprov måste vara neutrala i förhållande till olika typer av skolor: kommunala eller fristående, branschskolor eller icke branschskolor.
  • De yrkesprov som utformas ska prövas med elever men får inte vara förknippade med kostnader för dessa. Vidare får de endast innebära administrativa eller andra skäliga kostnader för utbildningsanordnaren.

Skolverket kommer från och med 2019 att utvidga försöksverksamheten med ytterligare ramar med inriktning mot exempelvis validering eller gymnasiearbetet.

Intresserad av att medverka 2018?

Ansökan om medverkan ska göras av en erkänd branschorganisation eller motsvarande. Med i ansökan ska finnas kontaktuppgifter till fyra olika personer:

  • representant för branschen från yrkesnämnd eller motsvarande på nationell nivå
  • person med mandat att företräda branschen för att samarbeta med yrkesläraren i utformandet av yrkesprovet
  • yrkeslärare som ska ansvara för utformandet av yrkesprovet
  • rektor till yrkesläraren som uppges som ansvarig för utformandet

Skolverket ersätter medverkande yrkeslärare genom arvodering.

Om fler ansökningar inkommer än vad Skolverket bedömer kan rymmas inom försöksverksamheten kommer ett urval att göras. Inledningsvis kommer de med möjlighet att starta senast hösten 2018 prioriteras. Ur ett elevperspektiv ser Skolverket det som angeläget att få spridning mellan program, yrkesområden och branscher. I urvalet kommer även ett genusperspektiv att beaktas utifrån perspektivet program eller yrkesområde.

De som medverkar i försöksverksamheten förväntas bidra med uppgifter till Skolverkets uppföljning av densamma.

Ansökan

Intresseanmälan försöksverksamhet med yrkesprov (121 kB)

För att kunna bli utvald till första perioden av försöksverksamheten ska ansökan skickas senast fredagen den 25 maj 2018.

Skicka ansökningsformuläret via e-post till: yrkesprov@skolverket.se

Kontakt

Kontakta Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov via följande e-postadress: yrkesprov@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-23
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten