Anpassa nationella prov

En del elever behöver anpassade prov för att få göra proven på samma villkor som alla andra. Det kan vara elever med en funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter.

Genomföra och bedöma nationella prov

Här kan du läsa mer om att genomföra och bedöma nationella prov i de olika skolformerna. Du hittar bland annat information om hur du genomför nationella prov med nyanlända elever, genomför prov på dator och hur provresultatet förhåller sig till betyget.

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i sameskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i specialskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i gymnasieskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i sfi

Genomföra och bedöma nationella prov i komvux på gymnasial nivå

Nationella provens konstruktion

Nationella provens konstruktion

Digitalisering av proven

Digitalisering av nationella prov

Rättsfall om hjälpmedel vid nationella prov

Företrädare för tre elever lämnade år 2018 ett skadeståndsanspråk mot staten genom Skolverket till Justitiekanslern (JK). Enligt anspråket hade eleverna, som har läs- och skrivsvårigheter, diskriminerats i samband med genomförandet av nationella prov i ämnet svenska i årskurs 3 och i årskurs 6. JK avslog anspråket och slog fast att Skolverket inte har diskriminerat eleverna. Det är ett beslut som inte kan överklagas.

JK:s beslut Pdf, 753 kB.

Samtidigt gjorde företrädare för eleverna skadeståndsanspråk mot de tre elevernas skolkommuner. Följande gäller kring de rättsprocesserna:

  • Södertörns tingsrätt avslog skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömde att kommunen inte har diskriminerat eleven. Domen överklagades till Svea hovrätt, som avslog överklagandet och slog fast att kommunen inte har diskriminerat eleven (målnummer FT 8377-19). Domen överklagades till Högsta domstolen, som vägrade prövningstillstånd. Svea hovrätts dom har därmed vunnit laga kraft.
  • Malmö tingsrätt avslog skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömde att kommunen inte har diskriminerat eleven. Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge, som avslog överklagandet och slog fast att kommunen inte har diskriminerat eleven (målnummer FT-3697-19). Domen överklagades till Högsta domstolen, som vägrade prövningstillstånd. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom har därmed vunnit laga kraft.
  • Örebro tingsrätt biföll skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömde att kommunen har diskriminerat eleven. Domen överklagades till Göta hovrätt, som ändrade tingsrättens dom, avslog skadeståndsanspråket och slog fast att kommunen inte har diskriminerat eleven (målnummer FT-3960-19). Domen överklagades till Högsta domstolen, som vägrade prövningstillstånd. Göta hovrätts dom har därmed vunnit laga kraft.

Företrädare för en av eleverna gjorde även ett skadeståndsanspråk mot staten genom Skolverket. Följande gäller kring den rättsprocessen:

  • Solna tingsrätt avslog skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömde att staten inte har diskriminerat eleven (målnummer FT 10318-20). Tingsrättens dom överklagades till Svea hovrätt, som vägrade prövningstillstånd. Hovrättens beslut överklagades då till Högsta domstolen, som också vägrade prövningstillstånd. Solna tingsrätts dom har därmed vunnit laga kraft.

Den som vill ta del av domarna bör kontakta respektive domstol.

Anvisningarna gäller

Då såväl JK som domstolarna har slagit fast att våra instruktioner inte utgör diskriminering har Skolverket ingen anledning att göra justeringar i våra anvisningar för de prov som är berörda.

För skolor och huvudmän gäller fortsatt att vid genomförandet av de nationella proven följa anvisningarna så att provresultat kan användas för syftet med proven: att stödja betygssättning och i årskurs 3, att stödja bedömningen av uppfyllda kriterier för bedömning.

Att genomföra nationella prov med elever i läs- och skrivsvårigheter

Om eleven får texten i proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6 i de delar som gäller läsförståelse uppläst, innebär en sådan anpassning att provet inte längre prövar det som provet är avsett att pröva.

Provresultatet kan därmed inte användas som stöd för betygssättning eller bedömning av uppfyllda kriterier för bedömning.

Läs mer om att genomföra nationella prov för elever med läs- och skrivsvårigheter. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 05 oktober 2022