Anpassa nationella prov

En del elever behöver anpassade prov för att få göra proven på samma villkor som alla andra. Det kan vara elever med en funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter.

Genomföra och bedöma nationella prov

Här kan du läsa mer om att genomföra och bedöma nationella prov i de olika skolformerna. Du hittar bland annat information om hur du genomför nationella prov med nyanlända elever, genomför prov på dator och hur provresultatet förhåller sig till betyget.

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i sameskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i specialskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i gymnasieskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i sfi

Genomföra och bedöma nationella prov i komvux på gymnasial nivå

Nationella provens konstruktion

Nationella provens konstruktion

Digitalisering av proven

Digitalisering av nationella prov

Med anledning av rättsfall rörande hjälpmedel vid nationella prov

Företrädare för tre elever har lämnat ett skadeståndsanspråk mot staten genom Skolverket till Justitiekanslern (JK). Enligt anspråket har eleverna som har läs- och skrivsvårigheter diskriminerats i samband med genomförandet av nationella prov i ämnet svenska i årskurs 3 och i årskurs 6.

JK har avslagit det anspråket och slår fast att Skolverket inte har diskriminerat eleverna. Det är ett beslut som inte kan överklagas.

JK:s beslutPDF (pdf, 753 kB)

Det har även gjorts skadeståndsanspråk mot de tre elevernas respektive skolkommun som inlämnats till domstol. Följande gäller kring de rättsprocesserna:

  • Södertörns tingsrätt har avslagit skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömer att kommunen inte har diskriminerat eleven. Domen (målnummer: FT 11836–18) har överklagats till Svea hovrätt, som har avslagit överklagandet, eftersom domstolen bedömer att kommunen inte har diskriminerat eleven (målnummer 8377-19). Domen har överklagats till Högsta domstolen, som ännu inte har beslutat om den ska ge prövningstillstånd.
  • Malmö tingsrätt har avslagit skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömer att kommunen inte har diskriminerat eleven. Domen (målnummer: FT 7843–18) har överklagats till Hovrätten över Skåne och Blekinge, som har avslagit överklagandet, eftersom domstolen bedömer att kommunen inte har diskriminerat eleven. Domen har överklagats till Högsta domstolen, som ännu inte har beslutat om den ska ge prövningstillstånd.
  • Örebro tingsrätt har bifallit skadeståndsanspråket, eftersom domstolen bedömer att kommunen har diskriminerat eleven. Domen (målnummer: FT 4411–18) har överklagats till Göta hovrätt, som har ändrat tingsrättens dom och avslagit skadeståndsanspråket, eftersom hovrätten bedömer att kommunen inte har diskriminerat eleven.

Den som vill ta del av domarna bör kontakta respektive domstol.

Anvisningarna gäller fortfarande

Då JK har slagit fast att våra instruktioner inte utgör diskriminering har Skolverket i detta läge ingen anledning att göra justeringar i våra anvisningar för de prov som är berörda.

För skolor och huvudmän gäller fortsatt att vid genomförandet av de nationella proven följa anvisningarna så att provresultat kan användas för syftet med proven: att stödja betygssättning och i årskurs 3, att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav.

Domarna har inte vunnit laga kraft. Det innebär att de kan ändras av högre instans.

Att genomföra nationella prov med elever i läs- och skrivsvårigheter

Om eleven får texten i proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6 i de delar som gäller läsförståelse uppläst, innebär en sådan anpassning att provet inte längre prövar det som provet är avsett att pröva.

Provresultatet kan därmed inte användas som stöd för betygssättning eller bedömning av uppnått kunskapskrav.

Läs mer om att genomföra nationella prov för elever med läs- och skrivsvårigheter.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 augusti 2020