Skolans demokratiska utveckling

Skolans demokratiska utveckling har varit och är fortsatt ett ständigt pågående arbete. Med ett perspektiv på hundra år kan vi se vilka stora förändringar som skett genom åren för ett ökat elevinflytande och en mer likvärdig skola för alla.

Femton pojkar och flickor poserar med lärarinnan framför svarta tavlan.

Klasserna 1 och 2 i Alanäsets småskola år 1920. Foto: Okänd/Jamtlis fotosamlingar.

Texten som visas på bilden finns även på denna sida.

1921 Allmän och lika rösträtt.

1927 Flickor får samma rätt som pojkar att söka till läroverket, motsvarande gymnasiet/gymnasieskolan.

1935 Ansvaret för skolan flyttas från kyrkan till kommunen.

1937 Staten beviljar bidrag för kostnadsfria skolmåltider.

1948 ”Skolans främsta uppgift är att fostra demokratiska människor” slår en skolkommission fast vis av erfarenheter från andra världskriget.
Samhällskunskap blir därmed ett nytt skolämne.

1958 Aga i skolan förbjuds.

1962 Nioårig kommunal grundskola införs. Elevinflytande får stöd i läroplanen.

1967 Alla elever oavsett funktionsvariation får rätt att gå i skola. Särskolan blir en ny skolform.

1975 Förskolelagen ger rätt till förskola för barn från sex års ålder.

1981 Svenskt teckenspråk erkänns som dövas modersmål.

1989 Barnkonventionen antas av FNs generalförsamling. Rösträtten sänks till 18 år.

2005 Riksdagen antar en samlad svensk språkpolitik. Ett av de fyra övergripande målen: ”Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

2006 Det blir förbjudet enligt lag att diskriminera eller på annat sätt kränka barn eller elever. Barn- och elevombudet bildas.

2020 Barnkonventionen blir svensk lag.

2021 Demokratin firar 100 år

Senast uppdaterad 25 maj 2021