Översikt av det ukrainska skolsystemet

Här får du en övergripande bild av det ukrainska skolsystemet, från förskola upp till gymnasieskola. Det kan vara bra att ta del av den när du tar emot nyanlända barn och elever från Ukraina.

Översikten bygger främst på den information som det ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap tillhandahåller på sin webbplats. Vi har i möjligaste mån försökt att verifiera informationen med andra källor men kan inte utesluta att det kan förekomma någon felaktighet.

Många ungdomar från Ukraina väljer att delta i ukrainsk undervisning digitalt. The Ministry of Education and Science of Ukraine har tagit fram en presentation av upplägget.

Presentation of ukrainian online school for use abroad Länk till annan webbplats.

Om det ukrainska skolsystemet

De offentliga skolorna i Ukraina finansieras till hälften av staten och till hälften av kommunerna, enligt Utrikespolitiska institutet. Det finns även privata förskolor och skolor, vissa med religiös inriktning, och internatskolor. Det förekommer också särskild utbildning för elever i behov av särskilt stöd.

Utbildningssystemet i Ukraina genomgår för närvarande en reform som rör främst grund- och gymnasieskolan. Den kallas "Den nya ukrainska skolan" och införs successivt i det ukrainska skolsystemet. Det är bara elever på lågstadiet som, sedan läsåret 2018/2019, fått sin utbildning utifrån de nya reglerna.

Förskoleutbildning

Majoritet av barnen har varit inskrivna i förskolan från tre års ålder, visar statistiken från ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap. Barn i Ukraina har rätt till en avgiftsfri förskola. Utbildningen på förskolan anses vara ett viktigt steg i barnets hela utveckling.

Förskolan berörs inte direkt av förändringen, men innehållet i förskolans utbildning är ändå kopplat till idéerna från reformen. Det är viktigt att det finns kontinuitet mellan förskola och grundskola.

Mer om förskolan i Ukraina

Grundskole- och gymnasieutbildning

Den obligatoriska skolan är nioårig och skolstart sker vanligen vid sex års ålder. Barn som har fyllt sju år ska senast börja grundskolan samma år.

Utbildningen är indelad i följande nivåer:

 • Nivå 1 - årskurs 1–4
 • Nivå 2 - årskurs 5–9
 • Nivå 3 - årskurs 10–11

Det förekommer olika benämningar på skolor inom grundskole- och gymnasieutbildningen, såsom gymnasium, lyceum eller kollegium. Det kan till exempel innebära att elever i årskurs 5–9 går på en skola med benämningen gymnasium.

Skolreformen innebär att utbildningen utökas från 11 till 12 år, det vill säga att nivå 3 utökas med 1 år. För den delen av utbildningen som omfattar nivå 2 och nivå 3 har reformen ännu inte börjat gälla. Den träder i kraft den 1 september 2022 för årskurs 5–9 och den 1 september 2027 för årskurs 10–11. Elever som har börjat studera enligt det gamla systemet kan dock fortfarande lämna skolan efter 11 år.

Redan idag läser nästan alla elever vidare efter den nioåriga grundskolan. De läser åtminstone ett par år antingen på studieförberedande gymnasier eller på yrkesskolor. När alla förändringar har införts fullt ut blir alla stadier, inklusive gymnasium, obligatoriska.

Mer om grundskolan i Ukraina

Mer om gymnasieskolan i Ukraina

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning är en del av det ukrainska skolsystemet och kan ges på olika nivåer. Det är ministeriet för utbildning och vetenskap som reglerar och godkänner program på de olika nivåerna. Program kan erbjudas i en mängd olika former. Det kan vara till exempel på heltid eller deltid, på distans eller som lärlingsutbildning.

Det är vanligtvis utbildningsleverantörer som utformar läroplaner i samarbete med industrin.

Yrkesutbildning får anordnas av

 • skolor och högskolor med anknytning till centrala eller lokala myndigheter
 • privata företag
 • branschorganisationer.

Mer om yrkesutbildning i Ukraina

Barn och elever med särskilda utbildningsbehov

I Ukraina har alla medborgare lika rätt till utbildning. Det innebär att personer som har särskilda utbildningsbehov ska ges lämpliga förutsättningar till utbildning. Hänsyn ska tas till deras individuella behov. Detta gäller för samtliga skolformer från förskola till gymnasiet inklusive yrkesutbildning.

Med särskilda utbildningsbehov menas behov av extra, permanent eller tillfälligt, stöd i utbildningen.

Exempel på de funktionsnedsättningar som omfattas är

 • syn- eller hörselnedsättning
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • språkstörning
 • rörelsenedsättning
 • medicinska funktionsnedsättningar
 • autismspektrumtillstånd.

Förlängd förskola och skola

Barn med särskilda utbildningsbehov får vistas i upp till åtta år antingen i särskilda förskoleinstitutioner eller i inkluderande grupper i förskolan. De kan börja grundskolan från sju eller åtta års ålder. Grundskoleutbildning för dessa elever kan förlängas samtidigt som utbildningsprogrammet anpassas. Utbildningstiden för en elev med särskilda utbildningsbehov kan utökas med ett år i årskurserna 1-4 och ett år i årskurserna 5-9.

Särskilda institutioner är vanligt

Det är vanligt att barn och elever med särskilda utbildningsbehov får sin utbildning vid särskilda institutioner. De är ofta internatskolor där eleven även bor.

Begreppet institution används för samtliga skolor. Att en elev får sin utbildning på en institution är alltså inte detsamma som att eleven har svårigheter av något slag. Det finns till exempel institutioner för föräldralösa och omhändertagna barn. Det finns även internatskolor för särskilt begåvade elever och profilskolor.

Det finns omkring 100 000 minderåriga som får institutionell vård i Ukraina, enligt Rädda barnen. Ukraina är bland de länder i Europa där detta är vanligast, cirka 1,3 procent av landets 7,5 miljoner barn.

Reform för en inkluderande utbildning

I Ukraina pågår det en förändring mot en inkluderande utbildning. Det innebär bland annat att föräldrar har rätt att välja skola, typ och form av utbildning för sina barn. Föräldrarna till barn med särskilda utbildningsbehov har även möjlighet att välja hemundervisning. Det regleras i Ukrainas utbildningslag från 2017.

Den förskola eller skola, som föräldrarna till ett barn med särskilda utbildningsbehov väljer, är skyldiga att se till att det finns inkluderande grupp eller klass. En omfattande bedömning av barnet eller eleven görs vid ett så kallat inkluderande resurscentrum. Sedan skapar ett mångprofessionellt team ett individuellt utvecklingsprogram för eleven. Specialpedagogiskt stöd kan förekomma och också elevassistenter. De kan även vara föräldrar eller socialsekreterare. Det har inte gått att klargöra hur mycket skolorna har hunnit tillämpa det inkluderande arbetssättet.

Inkluderande resurscentrum = Iнклюзивно-ресурсний центр
Individuellt utvecklingsprogram = індивідуальна програма розвитку
Omfattande bedömning = комплексна оцінка

Undervisning i främmande språk

Elever får undervisning i främmande språk på nivå 1 (årskurs 1-4), och vidare till och med gymnasiet. Elever kan läsa engelska, tyska, franska eller spanska som ett första främmande språk.

Alla ukrainska elever läser engelska i årskurs 1–4. I årskurs 5–9 eller årskurs 10–11 kan elever dessutom välja engelska som ett fördjupningsämne. Det ger dem goda förutsättningar till att behärska det engelska språket. Skolverket har inte kunnat kartlägga i vilken utsträckning elever som börjat skolan före läsåret 2018/2019, har läst engelska under de första skolåren.

Undervisning i och på minoritetsspråk

Alla ukrainska medborgare har rätt att välja vilket språk de får undervisning på, både i förskola och på lågstadiet, enligt den ukrainska utbildningslagen. Om eleverna läser ämnen på ett annat undervisningsspråk än ukrainska ska de även läsa ett visst antal timmar ukrainska.

Skolreformen innebär att all undervisning i Ukrainas skolor från årskurs fem och uppåt ska ges på ukrainska. Minoritetsspråk är möjliga tillval. Eftersom reformen ännu inte har trätt i kraft i alla årskurser kan det finnas elever som har fått all sin undervisning på ett annat undervisningsspråk än ukrainska. År 2012 var andelen elever som fick undervisning på ukrainska 82 procent, enligt Utrikespolitiska institutet.

Det finns också skolor med undervisning på bland annat rumänska, ungerska, moldaviska och tatariska.

Mer fokus på förmågor och färdigheter

Den nya ukrainska skolan har större fokus på utvecklingen av vissa kompetenser och förmågor som förberedelse för det livslånga lärandet. Reformen innebär ett skifte från kunskapsförmedlande och memorering av fakta till utveckling av övergripande färdigheter.

De övergripande färdigheterna handlar om till exempel

 • läsförståelse
 • förmåga att uttrycka sin åsikt i tal och skrift
 • kritiskt och systematiskt tänkande
 • problemlösningsförmåga
 • kreativitet
 • initiativförmåga.

Fler praktiska och laborativa moment ska införas i undervisningen som tidigare främst har varit teoretisk.

I och med reformen lyfter man också nyckelkompetenser som

 • livslångt lärande
 • flytande behärskning av statsspråket
 • matematisk kompetens
 • kompetens inom området naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och teknik
 • informations- och kommunikationskompetens
 • innovation
 • miljökompetens.

Elevfokuserad och inkluderande undervisning

Ett av syftena med skolreformen är att arbetssättet i skolan ska bli elevorienterat, där elevens förmågor, behov och intresse är centrala. Varje elev är unik och tillägnar sig kunskaper på olika sätt vilket den ukrainska skolan ska anpassas efter.

Skolan ska bedriva en mer inkluderande utbildning. Lärare med specialkompetens kan arbeta med elever med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i ordinarie skolor och klasser.

Den ukrainska betygsskalan

I den ukrainska skolan får elever betyg i alla ämnen från och med årskurs 5. Även i årskurserna 3–4 förekommer det att elever får betyg men här har skolorna också möjlighet att i stället ge omdömesliknande bedömningar.

Betygs sätts enligt en 12-gradig skala som delas in i fyra nivåer. Dessa skulle kunna sammanfattas enligt följande:

1–3 = Otillfredsställande (”початковий”)

4–6 = Tillfredställande (”середній”)

7–9 = God (”достатній”)

10–12 = Utmärkt (”високий”)

Deltagande i internationella mätningar

Ukraina deltog vid den senaste PISA undersökningen 2018. Resultaten från denna visar att ukrainska 15-åringar presterar under genomsnitt för OECD inom samtliga områden, det vill säga läsning, matematik och naturvetenskap.

När det gäller de senaste mätningarna PIRLS 2016 och TIMSS 2019 har Ukraina inte deltagit i dessa.

Mer information

Presentation of ukrainian online school for use abroad Länk till annan webbplats.

Utbildningsprogram, Ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap (på ukrainska) Länk till annan webbplats.

Ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap (på engelska) Länk till annan webbplats.

Utbildning i Ukraina, Utrikespolitiska institutets webbplats Länk till annan webbplats.

Education in Ukraine, World Education services Länk till annan webbplats.

Mer om inkluderande utbildning

Utbildning i särskilda institutioner i Ukraina, Ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap Länk till annan webbplats.

Inkluderande utbildning i Ukraina, Ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap Länk till annan webbplats.

Inkluderande resurscentrum, Ukrainska minsiteriet för utbildning och vetenskap Länk till annan webbplats.

Mer om reformen "Den nya ukrainska skolan"

Nya ukrainska skolan, Ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap (på ukrainska) Länk till annan webbplats.

Nya ukrainska skolan, Ukrainska ministeriet för utbildning och vetenskap (på engelska) Länk till annan webbplats.

New Ukrainian School (på ukrainska) Länk till annan webbplats.

New Ukrainian School (på engelska) Länk till annan webbplats.

Information om ukrainsk skolgång online till föräldrar och barn som flytt från Ukraina

Information - educational sources for Ukrainian children (på engelska) Pdf, 254 kB.

Information - educational sources for Ukrainian children (på ukrainska) Pdf, 349 kB.

Support to education and science in wartime, Ministry of Education and Science Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 juli 2023

Innehåll på denna sida