Kompetens och fortbildning

Säkra din behörighet och vässa din kompetens utifrån behoven på just din skola. Vi har runt hundra kurser och utbildningar som du kan välja mellan.

Skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du se hur det blir och prova det nya sättet att söka och välja kompetensutveckling!

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Gör en analys av behoven

Ta reda på vilken typ av kompetensutveckling ni behöver utifrån era lokala behov. Med verktyget BRUK kan du självskatta kvaliteten i verksamheten. Du kan också använda Skolinspektionens verktyg för att analysera behoven:

Gör en analys av behoven med BRUK

Kolla din skola (Skolinspektionen)

Säkra din behörighet

Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna nå målen i skolan. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Lärarlyftet för lärare

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen och är behörig i många ämnen, men som inte är det i alla ämnen du undervisar i. Du som vill delta ansöker själv viawww.antagning.se. Det krävs rektorns godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som lärare med en behörighetsgivande examen. 

Kurser för lärare

Lärarlyftet för fritidspedagoger

Fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Du som vill delta ansöker själv viawww.antagning.se. Det krävs rektorns godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som fritidspedagog med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Kurser för fritidspedagoger

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Det går även att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Du som vill delta ansöker själv viawww.antagning.se. Det krävs rektorns godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som lärare i särskolan med en förskollärar- eller lärarexamen som ger behörighet inom den skolform du arbetar. 

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Statsbidrag för kompetensutvecklingen

Bli stärkt i din roll som skolledare

Genom vår befattningsutbildning får du bra förutsättningar för att leda och styra din verksamhet. Kompetenta ledare gynnar också skolans kvalitet i kommunen eller den fristående skolan. Efter befattningsutbildningen kan rektorer och biträdande rektorer fördjupa sig ytterligare i pedagogiskt ledarskap.

Rektorsprogrammet

Befattningsutbildning som syftar till ett professionellt skolledarskap. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap.

För vem?

Skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för nyanställda rektorer. Är du nyanställd rektor måste du påbörja utbildningen inom ett år efter att du fått tjänsten. Rektorsprogrammet

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Vi erbjuder en ettårig riktad fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer. Den är på 7,5 högskolepoäng och är på avancerad akademisk nivå. Huvudman gör anmälan.

För vem?

Rektorer som gått rektorsprogrammet eller motsvarande och arbetat minst ett år som rektor.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Pedagogiskt ledarskap för förskolechefer

Fortbildningen ger förskolechefer en möjlighet att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Den är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer. Huvudman gör anmälan.

För vem?

Förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller minst tjugofem procent under två år.

Pedagogiskt ledarskap för förskolechefer

Leda kvalitetsarbete i förskolan

Förskolechefen har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet. Kursen anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Läs mer om kursen och om hur huvudmannen anordnar tillsammans med ett lärosäte

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för dig som huvudman eller skolledare som har identifierat digitalisering som ett utvecklingsområde. Leda digitalisering är också ett processtöd för skolledare och huvudmän för att inventera den egna verksamheten samtidigt som det ger ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå.

För vem?

Huvudman och rektor

Leda digitalisering

Bygg på din kompetens

Du utbildar morgondagens och dagens vuxna och din insats gör skillnad för många. Din kompetens är avgörande för att alla barn och elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utifrån era lokala behov erbjuder vi långsiktig och flexibel kompetensutveckling.

Apl-handledarutbildning

Utbildningen är webbaserad och förbereder dig att handleda elever på en arbetsplats. Du får fördjupa dina kunskaper om vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan och du får utvecklas i din roll som handledare. När du har genomfört utbildningen har din arbetsplats möjlighet att få extra statsbidrag för handledning av lärling från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

För vem?

Utbildningen är öppen för alla, men riktar sig i första hand till handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling) och alla i skolan med ansvar för apl.

Apl-handledarutbildning

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Genom utbildningen får du kunskaper om hur du kan utveckla dina elevers apl och driva skolans systematiska utvecklingsarbete om apl samt byta erfarenheter med kollegor.

För vem?

Yrkeslärare eller apl-ansvarig

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Bedömning och betyg

Just nu finns två webbutbildningar för att öka kunskaper inom bedömning och betygssättning. Den nya webbutbildningen handlar om bedömning och betyg på årskurs 4–6 och den äldre på årskurs 7–9. Den äldre kursen har funnits ett tag och  stänger den 19 januari 2018. 

För vem?

Den nya kursen vänder sig till lärare i årskurs 4–6 i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. Den äldre kursen  riktar sig till lärare och skolledare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen

Webbutbildning: Betygssättning i årskurs 4–6

Webbkurs om bedömning och betyg för årskurs 7-9

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Här får du möjlighet att diskutera vad elevinflytande är och kan vara i undervisningen, varför det är viktigt och hur det kan gestalta sig. Du får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.

För vem?

Delaktighet och inflytande: Lärare i grund- och gymnasieskola.

Likabehandling: All personal som arbetar i skolan

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Digitalisering

Här får du som deltagare ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Du får en möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor. Du får också arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning.

För vem?

Lärare i grund- och gymnasieskola

Digitalisering

Förskolekurser i kommunen

Gå högskolekurser som ger bättre förutsättningar att nå målen i förskolans läroplan. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket valt ut och kommer överens om ett upplägg.

För vem?

Det finns kurser för förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Förskolekurser i kommunen

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Genom kursen ökar du din kompetens i svenska som andraspråk och din förståelse för olika värderingar och normer på skolan. Du utvecklar din undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever.

För vem?

  • Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.
  • Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk.
  • Lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Kompetensutvecklingen sker lokalt på arbetsplatsen. Insatsen organiseras av förskolechef och huvudmän kan söka statsbidrag för att frigöra tid för handledare.

För vem?

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i skolan

Läslyftet i skolan är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik med syfte att utveckla undervisningen. Kompetensutvecklingen bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och sker lokalt på arbetsplatsen. Insatsen organiseras av rektor och huvudmän kan söka statsbidrag för att frigöra tid för handledare.

För vem?

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier.

Läslyftet i skolan

Kurs för pedagoger i förskoleklass

Arbetar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

För vem?

Pedagoger som arbetar i förskoleklass utan behörighet har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Kurs för pedagoger i förskoleklass

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som syftar till att utveckla din undervisning. Du lär dig av och med dina kollegor, med stöd av en handledare, lokalt på din arbetsplats. Insatsen organiseras av rektor eller förskolechef.

För vem?

Lärare som arbetar i
  • grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
  • Lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass

Matematiklyftet

Minoritetsspråk

Om du vill arbeta som lärare i någon av de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib kan du utbilda dig på distans. Kommunen anmäler deltagare.

För vem?

Du som vill arbeta som lärare i modersmål

Utbildning i minoritetsspråk

Naturvetenskap och teknik

Utveckla din undervisning genom kompetensutveckling i didaktik i naturvetenskap och teknik. Du och dina kollegor diskuterar, med stöd av en handledare,  undervisningssituationer och didaktiska frågor utifrån innehållet på lärportalen för naturvetenskap och teknik. Insatsen organiseras av rektor och genomförs lokalt på din skola.

För vem?

Lärare som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola.

Naturvetenskap och teknik

Nyanlända elevers lärande

Genom kurserna och utbildningarna får du kunskap om att ta emot nyanlända elever, kartlägga deras kunskaper samt planera och genomföra undervisningen. Du får kunskap om vad som gynnar nyanlända elevers kunskapsutveckling och vilka samarbetsformer på skolan stödjer detta. 

För vem?

Det finns kurser och utbildningar för lärare och skolledare. En del vänder sig till all personal.

Kurser och utbildningar för lärare och annan personal Kurser och utbildningar för skolledare

Programmering

Dels har vi en webbkurs som ger kunskap i hur programmering och datorisering påverkar lärare, barn/elever och samhället. Ni går igenom de nya skrivningarna i läroplanerna och lär hur programmering kan vara ett verktyg för lärare och elever.

Vi erbjuder också högskolekurser som ger kunskap om programmering och programmeringsspråk. Från och med hösten 2018 har dessa kurser en ämnesdidaktisk inrikting.

För vem

Webbkursen är till för alla som arbetar i skolan och förskolan.
Högskolekurserna vänder sig till lärare i matematik och teknik.

Om programmering - webbkurs

Högskolekurser om programmering 7,5 hp

Specialpedagogik för grundskollärare

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats som stärker den specialpedagogiska kompetensen att möta alla elevers behov. Lärarna får tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans och får pröva och utveckla specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i arbetet med att anpassa undervisningen för alla elever.

För vem?

Legitimerade lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem samt sameskolan. Handledarna kan arbeta inom alla skolformer och även på huvudmannanivå.

Specialpedagogik Statsbidrag för kompetensutvecklingen

Språk-, läs- och skrivutveckling

Genom utbildningen lär du dig hur du kan bygga en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras.

För vem?

Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Språksprånget

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

För vem?

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.

Språksprånget

Studie- och yrkesvägledning

Genom kurserna får du kunskap om hur du kan utveckla studie- och yrkesvägledningen för elever.

För vem?

Studie- och yrkesvägledare, lärare och chefer. Vissa kurser är till för personallag.

Studie- och yrkesvägledning

Traumamedveten omsorg

Utbildningen ger ökade kunskaper om  hur man bemöter och stöttar elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar inklusive kronisk stress och traumatiska upplevelser.

För vem?

Skolpersonal

Utbildning i traumamedveten omsorg

Valideringsutbildning på webben

Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen, som är öppen och webbaserad, är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet.

Läs mer om valideringsutbildningen på webben här

Valideringsutbildning på lärosäten

Pilotutbildning hösten 2017 på två alternativt tre lärosäten (7,5 hp) som syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens. Den ger dig  även förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kurserna ska öka kunskaperna om valideringsprocessen och bidra till likvärdiga bedömningar.

För vem?

För vägledare, handläggare, administratör, lärare, branschbedömare eller någon annan som i sitt arbete kommer i kontakt med delar av eller hela valideringsprocessen, det vill säga med kartläggning och bedömning av individers reella kompetens.

Läs mer under För dig som arbetar med validering, kartläggning/bedömning

Senast granskad: 2018-03-09