Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Hösten 2018 kommer nya högskolekurser i programmering – nu med ämnesdidaktisk inriktning. Det går fortfarande att anmäla sig till kurser som pågår nu men som ännu inte är fulltecknade.

Nya kurser startar höstterminen  2018

Under mars kommer information om vilka högskolor och universitet som kommer att ge kurser under hösten 2018 på uppdrag av Skolverket. Då kommer också information om anmälan.

Deltagarna kommer att få lära sig enklare textprogrammering. De ska även få lära sig att läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod så att de kan hjälpa eleverna i klassrummet. Kurserna ges på distans med 2-4 fysiska träffar. Skolverket förordar studier på kvartsfart men avvikelser kan förekomma.

Kurserna vänder sig till verksamma

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10.

Kurserna kommer att finnas i två olika varianter:

 1. Kommun-/regionförlagda kurser som huvudmän kommer att kunna beställa för grupper av lärare. Huvudmännen kan då påverka tid och plats för de fysiska träffarna. Som exempel kan några huvudmän gå ihop och beställa en regionförlagd kurs för alla sina matematiklärare som undervisar i årskurs 7-9.
   
 2. Campusförlagda distanskurser som enskilda lärare kommer att kunna söka. Högskolor och universitet tar hand om antagningen. Kurserna vänder sig till verksamma lärare som har rektors godkännande att gå kursen. De fysiska träffarna är på campus.

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Kurser som startade hösten 2017

Dessa kurser pågår just nu. Det går fortfarande anmäla sig direkt via ett lärosäte till de kurser som ännu inte blivit fulltecknade.

Karlstad universitet - fulltecknad

Högskolan i Gävle - fulltecknad

Högskolan i Dalarna

Linnéuniversitet - fulltecknad

Umeå universitet

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Karlstad universitet - kursen är fulltecknad

Vad

 • Introduktion till programmering med hjälp av Scratch
 • Grundläggande programmering i Python
 • Blockprogrammering för Android-telefoner
 • Didaktiska aspekter på programmering i skolan och på programmering som stöd vid problemlösning samt på programmering som undersökande och skapande aktivitet.

Mer information om kursen på Karlstad universitet

Hur

Nätbaserad distansutbildning och startar vecka 46, 2017.

Undervisningen sker i form av videoföreläsningar, handledning och seminarier via e-mötessystem, diskussioner via lärplattform och arbete med praktiskt inriktade inlämningsuppgifter.

Högskolan i Gävle - kursen är fulltecknad

Vad

Kursen är en introduktionskurs i programmering som handlar om att lösa ”problem” och att uttrycka lösningarna i form av datorprogram både i ett grafiskt och i ett textbaserat programmeringsspråk lämpat för elever. Målsättningen är att läraren ska kunna omsätta och integrera erhållna kunskaper och färdigheter inom programmering i den didaktiska praktiken.

Mer information om kursen på Högskolan i Gävle

Hur

Kursen ges som distanskurs via den nätbaserade utbildningsplattform Blackboard. I Blackboard sker all kommunikation såsom instruktioner, diskussionsforum, uppgifter, instuderingsfrågor, digitalt material, feedback, mm. Kursen går på kvartsfart och pågår vecka 46 2017 till och med vecka 13 2018.

Anmäl dig nu till Högskolan i Gävle

Högskolan i Dalarna

Vad

Kursen tar upp objektorienterad programmering och hur programmering kan användas i undervisning. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom programmering såsom klasser, objekt, metoder, datatyper, selektion och iteration. Kursen kopplar till studentens egen undervisning och hur programmering kan användas för problemlösning i olika ämnen.

Mer information om kursen på Högskolan i Dalarna

Hur

Kursen bedrivs i nätbaserad form. Föreläsningar, streamade och/eller inspelade, obligatoriska nätträffar och övningar i programmering sker via ”klassrum” på nätet. Kursen är på kvartsfart och pågår under veckorna 45-12.

Anmäl dig senast 27 oktober till Högskolan Dalarna

Linnéuniversitet - kursen är fulltecknad

Vad

Introduktion till programmering för grundskolan. Kursen på 7,5 hp ger dig grundläggande programmeringskunskaper och metoder som gör att du kommer kunna använda programmering som ett kraftfullt verktyg i din undervisning. Som en del i kursen kommer du att lära dig att använda olika programmeringstekniker för att bryta ned, analysera och tolka ett ämnesinnehåll anpassat till olika årskurser. Kursen ges av institutionen för medieteknik på uppdrag av Skolverket och riktar sig till dig som undervisar i grundskolan.

Mer information om kursen på Linnéuniversitet

Hur

Undervisningen sker till största del på distans, via webbplattformar för kommunikation och samarbete. Under kursens gång kommer även ett fåtal fysiska träffar (2-3 st.) att äga rum. Om du inte har möjlighet att närvara fysiskt på dessa träffar kommer det även vara möjligt att medverka online. Utbildningen genomförs på kvartsfart. Kursen kommer att starta vecka 45 och pågår under en 20 veckors period. 

Umeå universitet

Vad

Programmering i Python för lärare, 7,5 hp

Python är ett textbaserat programspråk som är fritt tillgängligt på de flesta plattformar, från mobiltelefoner till superdatorer. Det som gör Python attraktivt från undervisiningsynpunkt är den enkla syntaxen och kraftfullheten. Detta gör det möjligt att studenter redan efter en kurs kan använda Python som en verktyg i deras studier, t.ex. manipulera mätdata eller text.

Att lära sig Python innebär med andra ord inte bara att du lär sig programmering utan även att du får ett verktyg som du kan använda i sin normala undervisning.

Mer information om kursen på Umeå universitet

Hur

Kursen bedrivs helt nätbaserat och saknar obligatoriska fysiska träffar. Däremot sker examination och återkoppling via tex Skype och den examinationen sker under en viss tid som annonseras i samband med kursstart. Kursen är på kvartsfart och pågår under perioden 2017.11.06 - 2018.03.25

Anmäl dig till Umeå universitet mellan 25 september och 30 oktober

Göteborgs universitet

Vad
Kursen behandlar matematikprogrammet GNU Octave, ett digitalt verktyg som till stor del är kompatibelt med MATLAB. Detta inkluderar de vanligaste Octavekommandona, hur man skriver programfiler, så kallade M-filer, och hur man presenterar data visuellt i grafisk form. Octaves funktioner illustreras med tillämpningar på elektriska och andra fysikaliska problemställningar.

Mer om kursen på Göteborgs universitet

Hur

Kursen går på kvällstid, 1-2 gånger/vecka, i 25 % takt

Anmälan

Anmälan öppnar den 15 oktober och du anmäler dig på:
  www.antagning.se

Lunds universitet

Vad

Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp. Kursen ger en grundläggande introduktion till programmering med Python och har en tydlig inriktning mot matematik. Python är ett modernt programmeringsspråk med starka kopplingar till beräkningsmatematik. Det ingår ett programmeringsprojekt i kursens examination vilket kommer att bli anpassad för gymnasielärare.

Läs mer om kursen på Lunds universitet

Hur

Kursen ges på halvfart.

Anmälan

Anmäl dig till kursen på Lunds universitet

Senast granskad: 2017-12-04