<< Tillbaka till senaste chattarna

Chatta om karriärtjänster för lärare

 1 2 >
Mikael, chattadmin: Den 23 september svarade Skolverket på frågor kring karriärtjänster för lärare. Nedan är de frågor som besvarades under chattens två timmar.

Om du inte finner svar på just din fråga här är alltid välkommen att ställa frågor till Skolverket genom att skicka e-post till upplysningstjansten@skolverket.se

/chattadmin
 
11:15, 11 September 2015
Miriam: Kan en lärare som har två olika anställningar på hos två olika huvudmän bli utsedd till förstelärare på båda dessa tjänster?
Tomas, Undervisningsråd: Ja det är möjligt. Men läraren måste arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen minst 50 procent av arbetstiden på respektive skola. Statsbidraget till respektive huvudman kommer också beräknas så att det motsvarar den tjänstgöringsgrad läraren har.
15:01, 23 September 2015
Majjen: Kan man vara förstelärare på deltid?
Linda, Undervisningsråd: Hej Majjen,

Förstelärare är man hela sin tjänst. Det går däremot bra att vara förstelärare även om du arbetar deltid.
15:03, 23 September 2015
Rektor David: Hej! Kan två lärare dela på en förstelärartjänst?
Lovisa, Undervisningsråd: Hej David,
Nej, det är inte möjligt för två lärare att dela på en förstelärartjänst. Däremot är det möjligt att utses till förstelärare även om du jobbar deltid. Statsbidraget minskas då så att det motsvarar din tjänstgöringsgrad.
15:03, 23 September 2015
Venny: Om lönepåslaget ska vara i snitt 5 000 kr i månaden, vem avgör vem som får vad?
Tomas, Undervisningsråd: Arbetsgivaren avgör själv hur löneökningen ska fördelas mellan redan anställda förstelärare så länge den genomsnittliga lönehöjningen är 5 000 kronor. Om försteläraren är nyanställd eller den enda försteläraren hos huvudmannen ska lönehöjningen vara minst 5 000kr.
15:07, 23 September 2015
Petra: Haft en förstelärartjänst på en fristående skola under förra läsåret- bytte detta läsår till anställning i kommun, de kunde inte ge mig en fortsättning på mitt försteläraruppdrag. Detta med fördelning över kommuner/fristående skolor krånglar till det- tänker att min erfarenhet/kunnande/skicklighet inte har förändrats. Finns det några tankar runt detta? Förslag på ändringar?
Linda, Undervisningsråd: Hej Petra,
Statsbidraget följer inte med läraren utan tillfaller huvudmannen. Så som statsbidraget är utformat så fördelas pengar för förstelärare och lektorer till varje kommun/fristående skola utifrån deras elevantal.
15:12, 23 September 2015
Anna: I min ansökan som förstelärare sökte jag om ett specifikt utvecklingsprojekt - nu vill arbetsledningen att jag ska göra andra "saker" som inte berör det jag ansökt om. Kan man begära en arbetsbeskrivning och en tidsplan för försteläraruppdraget?
Linda, Undervisningsråd: Hej Anna,
Vi rekommenderar att försteläraren och rektor/arbetsgivaren skapar tydliga arbetsbeskrivningar för försteläraruppdraget. Det finns däremot inte något krav på att detta i skolförfattningarna. Du kan kontakta din fackliga representant för vägledning.
15:14, 23 September 2015
Maria: Jag undrar över löneökningen för en förstelärare. Är tanken att det ska vara 5 000 kr/månad oavsett hur många procent man jobbar som förstelärare?
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Maria,
Om du jobbar deltid minskas bidraget till huvudmannen så att det motsvarar den tjänstgöringsgrad du har. Om du exempelvis jobbar 50 procent minskas bidraget med 50 procent.
15:20, 23 September 2015
Frodo: vad krävs för lektor-utnämning? B-uppsats? Antal poäng inom området?
Tomas, Undervisningsråd: För att bli lektor med statsbidrag krävs att
1) läraren ska vara legitimerad lärare
2) har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
3) Läraren har under minst fyra år tjänstgjort som lärare i skolväsendet och visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).
4) Att arbetsgivaren väljer att utse läraren till lektor.
15:20, 23 September 2015
Nyfiken i norr: * Spelar antalet år som lärare någon som helst roll vid tillsättning av förstelärartjänster?* Är rektor / huvudman skyldig att motivera varför en sökande inte blivit utvald som förstelärare, och och därmed också visa på förbättringsområden?
Victor, Undervisningsråd: Hej Nyfiken i norr,
för att bli förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning. Det arbetsgivaren som bestämmer vem som är lämpligast för tjänsten så länge kraven i förordningen om statsbidraget är uppfyllda.
15:23, 23 September 2015
Ia: Är försteläraruppdraget kopplat till arbetsplatsen? Alltså kan jag byta huvudman och fortfarande behålla mitt förstelärarskap?
Linda, Undervisningsråd: Hej Ia,
Stasbidraget för karriärtjänster är kopplat till arbetsgivaren (huvudmannen). Det går därför inte att ta med sig statsbidraget för tjänsten från den tidigare arbetsgivaren till den nya. Däremot kan din nya arbetsgivare utse dig till förstelärare i din nya verksamhet.
 
15:24, 23 September 2015
B-O: Finns det någon nedre gräns för hur lite man ska undervisa som förstelärare?
Linda, Undervisningsråd: Ja, du ska undervisa minst 50 procent av din arbetstid som förstelärare.
15:26, 23 September 2015
Christina Lindberg: Hej Om jag som förstelärare har fått min tjänst förändrar från höstterminen 2015 från 80 % till 100 % finns någon ändringsblankett, kan ej hitta någon hos skolverket.
Linda, Undervisningsråd: Hej Christina,

Det är din arbetsgivare (huvudmannen) som ska rapportera sådana förändringar till Skolverket. Det kan göras antingen via rekvisitionsblanketten som skickas varje termin eller som ett mejl till e-postlådan: karriartjanster@skolverket.se
15:30, 23 September 2015
Leo: Hej! Man kan ju söka rekvisition för förstelärare elektroniskt fr.o.m den 1 oktober. Är det först då man hittar länken på er hemsida? För jag kan inte hitta den nu.
Victor, Undervisningsråd: Hej Leo, rekvistionen för hösten 2015 genomförs huvudsakligen genom excelformulär som finns tillgängliga på webbsidan från 1 oktober. Ett urval av utvalda huvudmän genomför rekvistionen med hjälp av Skolverkets Mina sidor. För dessa huvudmän öppnar webbformuläret 1 oktober i Mina sidor.
15:32, 23 September 2015
Hoppas på svar!: Frågan gäller en gymnasieskola har både vanlig gymnasieskola och IB-utbildning. Kan de utse förstelärare som bara arbetar med IB-utbildningen? Om de inte kan ha förstelärare för IB-utbildningen, vilken bestämmelse grundas det på?
Tomas, Undervisningsråd: Hej! Nej, IB är en skolform som inte omfattas av reformen. Lärare som enbart undervisar på IB-programmet, eller har sin huvudsakliga undervisning inom IB, kan inte bli förstelärare. Den huvudsakliga undervisningen bör ske inom de skolformer som omfattas av reformen.

 Vi har tolkat lydelsen i förordningens 2 § som att det är de nämnda skolformerna som omfattas av statsbidraget. Huvudmannens bidragsram beräknas enbart på elever i skolformerna som ingår i förordningen. 
 
15:37, 23 September 2015
Stolt lärare: Vad innebär undervisning och uppgifter som hör till undervisningen?
Tomas, Undervisningsråd: Undervisning är definierat i skollagen som sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Det är barn eller elever som avses.

 Uppgifter som hör till undervisningen innebär att läraren
 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen,
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.
(Se definitionen i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare;)

 
15:38, 23 September 2015
EA Norman: Min huvudman är av uppfattningen att en förstelärare måste utses i ett ämne. Ämnet meddelas kollegiet. Vi har således fått förstelärare i ett flertal ämnen men tjänsternas inriktningar är mer eller mindre okända för personalen. Andra huvudmän utser förstelärare inom ett pedagogiskt område, som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning etc utan att specificera ämnet. Vilka regler gäller?
Victor, Undervisningsråd: Hej EA Norman,
det är huvudmannen själv som formulerar och fastställer tjänsternas innehåll med kravet att det ligger inom ramen för det som bestäms av förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Det finns alltså inga krav på att en förstelärartjänst ska inriktas mot ett specifikt ämne.
15:41, 23 September 2015
Undrar: Fråga: Vilken anställningsform ska man ha, tillsvidare eller tidsbegränsad? Kan man ha "uppdraget" med lönetillägg?
Tomas, Undervisningsråd: Hej! Det är upp till huvudmannen att avgöra hur uppdraget ska utformas och för hur lång tid uppdraget ska gälla. Tanken med karriärtjänsterna är dock att de ska vara långsiktiga och innebära en löneökning för dem som utses. Det finns dock inga juridiska hinder i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare mot att tidsbestämma uppdrag som förstelärare eller som lektor.
15:44, 23 September 2015
Carina : Jag har ingen avsatt tid för mitt uppdrag, kan jag kräva det av min arbetsgivare?
Linda, Undervisningsråd: Hej Carina,
Det är en arbetsrättslig fråga. Däremot har vi i vår uppföljning sett att huvudmän som frigjort tid till karriärlärare som haft omfattande uppdrag har nöjdare förstelärare. 
 
15:49, 23 September 2015
Tidsoptimist: Borde inte försteläraren få särskilt avsatt tid för sitt uppdrag?
Tomas, Undervisningsråd: Huvudmannen avgör om uppdraget kräver avsatt tid. Däremot har Skolverket i sin uppföljning sett att förstelärare är mer nöjda med sitt uppdrag hos huvudmän som frigjort tid från ordinarie tjänst, i de fall där förstelärare och lektorer har haft omfattande uppdrag.
 
15:49, 23 September 2015
Anna: Vad är rimligt i tid att arbeta med försteläraruppdrag utan nedsättning i tjänst? Undervisar heltid.
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Anna,
Det är en arbetsrättslig fråga. Du behöver prata med din arbetsgivare om detta. Det är arbetsgivaren och du som tillsammans kommer överens om arbetsvillkoren för dig som förstelärare.
 
15:51, 23 September 2015
Kina: Hur mycket är det tänkt att man ska undervisa när man är förstelärare?
Victor, Undervisningsråd: Av förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare framgår att läraren måste använda minst 50 procent av sin arbetstid till undervisning och uppgifter som hör till undervisningen (exempelvis planering av undervisning, betygsättning, utvecklingssamtal osv.)
15:57, 23 September 2015
My: Om kommunen haft ansökning om förstelärare, måste man tacka ja till första erbjudandet som ges då eller kan man stå kvar på uttagen-listan?
Victor, Undervisningsråd: Hej My, frågor om rekryteringsprocessen besvaras bäst av arbetsgivaren. Den här frågan regleras inte i förordningen om statsbidraget.
15:57, 23 September 2015
Martin: Hej Skolverket! Jag är lärare i grunden och undervisar i svenska som andraspråk på högstadiet ungefär 40-50 procent av min arbetstid. Resten av tiden arbetar jag som språkutvecklingspedagog. Den senare delen av min tjänst handlar om att hålla kurser och utbildningar och handleda klass- och ämneslärare i kommunen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag undrar om jag är berättigad att söka till förstelärare med den här fördelningen av arbetsuppgifter.
Tomas, Undervisningsråd: Hej Martin! För att din arbetsgivare ska få statsbidrag för dig som förstelärare måste du använda minst 50 procent av din arbetstid till undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Undervisningen ska riktas mot barn och elever. Att hålla kurser för andra lärare räknas inte som undervisning i detta sammanhang.
 
15:58, 23 September 2015
richard: Är det ett krav att man måste ha ett ämne att vara förstelärare i?
Linda, Undervisningsråd: Hej Richard,

Nej, det finns inga sådana krav.
15:59, 23 September 2015
Sanna Willans: Har arbetar många år som förskollärare/specialpedagog. Vill gärna forska vidare inom området pedagogik/didaktik för att ge min praktiska erfarenhet inom barnomsorgen en djupare teoretisk plattform. Vilka möjligheter finns?
Linda, Undervisningsråd: Hej Sanna,
Statsbidraget för karriärtjänster kan inte användas för att finansiera forskarstudier.
15:59, 23 September 2015
Per Andersson: Har intresset för att bli förstelärare ökat?
Victor, Undervisningsråd: Hej Per, antalet statsbidragsfinansierade tjänster har ökat från ca 4000 ansökta tjänster 2013 till ca 14 000 ansökta tjänster 2015.
15:59, 23 September 2015
LL: Hej!Två frågor...
1. Hur många år framöver är karriärtjänsterna säkrade?
2. Finns det några krav/förbud på innehållet?Risken är stor att det blir en tjänst som avlastar rektorn administrativt...
TACK på förhand!
Victor, Undervisningsråd: Hej LL,
1. Enligt regeringens budgetproposition kommer bidrag för karriärtjänster om totalt 1 500 miljoner kr att betalas ut årligen efter 2016, då reformen är fullt utbyggd. Därefter kommer statsbidraget att ligga kvar på samma nivå, något slutår finns inte.
2. Förstelärarens arbetsuppgifter ska huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Huvudsakligen innebär att försteläraren ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt detta. I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna och rekrytera så att det passar den egna verksamheten på bästa sätt.
16:02, 23 September 2015
Allan: Hej, Vid förekommen anledning på vår skola; Får skolledare kalla lärare för förstelärare om dessa personer inte har lärarexamen och inte blivit godkända av skolverket som förstelärare? Finns det någon bestämmelse om det och vart står det isf?
Linda, Undervisningsråd: Hej Allan,

Det finns inga hinder för arbetsgivare att utse egna karriärtjänster och kalla dem för förstelärare. Det går däremot inte att få något statsbidrag från Skolverket för lärare som inte uppfyller villkoren.
16:02, 23 September 2015
Linda: Hej! Jag undrar vad det innebär att bara förstelärare och vilka uppgifter som förväntas ingå i tjänsten? Vad kan begäras av dem?
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Linda,
Det är arbetsgivaren som bestämmer tjänsten utformning. Vi har i vår uppföljning sett exempel på förstelärare som arbetar med kollegialt lärande men också med andra uppgifter som till exempel ämnesutveckling. Läs gärna vår rapport ”Vad gör försteläraren?”
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3423
Här hittar du exempel på arbetsbeskrivningar för ett antal förstelärare och mer utförlig information om vad en förstelärare kan göra och hur det ser ut i landet idag.
16:03, 23 September 2015
Ditte: Hej jag vill gärna vidareutbilda mig till lektor i yrkespedagogik men ha svårt att hitta forskarskola med aktuell fokus. Önskar konkreta tips om utbildningsanordnare och gärna tips om vilken forskning inom yrkesprogram kunde vara av intresse! Har några idéer själv men ingen att bolla med. Är vård- och omsorgslärare på gymnasiet.
Tomas, Undervisningsråd: Hej Ditte! För att få tips på lämpliga forskarskolor kan du prova att vända dig till ett lärosäte som har en forskarskola. De brukar ibland ha koll på vad andra forskarskolor kan erbjuda. Lycka till!
 
16:04, 23 September 2015
Natasza: Hej! Jag undrar om och hur länge som det bli aktuellt med förstalärartjänster? eller ska det upphöra? Vill väldigt gärna veta även kring lön för förstelärare? vem har rätt att ansöka och när?MVH//N.
Victor, Undervisningsråd: Enligt regeringens budgetproposition kommer bidrag för karriärtjänster om totalt 1 500 miljoner kr att betalas ut årligen efter 2016, då reformen är fullt utbyggd. Därefter kommer statsbidraget att ligga kvar på samma nivå, något slutår finns inte. Enligt förordningen för statsbidraget ska lönehöjningen vara i genomsnitt minst 5000 kr i månaden för varje förstelärare och 10 000 i månaden för varje lektor.För en nyanställd förstelärare ska lönen vara minst 5000 kr mer än medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen.  Kraven för att kunna utses till förstelärare är 1) Läraren ska vara legitimerad lärare 2) Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning. 3) Läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och 4) även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad. Det möjligt att ansöka om karriärtjänster under hela året och det är huvudmannen som ansvarar för utnämningen.
16:09, 23 September 2015
Jenny: Hejsan! Jag är orolig över min jobbsituation.  Förra året miste jag en förstelärartjänst då jag ej hade lärarleg. Nu vill skolan snart utlysa nu förstelärartjänst och vill att jag söker. Jag har dock inte fått lärarleg ännu. Jag är rädd att gå miste om tjänst även denna gång men också orolig över mitt arbete om jag ej får lärarleg innan sommaren.
Linda, Undervisningsråd: Hej Jenny,
Om du känner dig orolig över att du inte ska få din legitimation i tid så kan du kontakta Skolverkets Upplysningstjänst på 08-527 332 00
16:14, 23 September 2015
Ia: Behöver försteläraren var förstelärare i ett specifikt ämne, eller kan det exempelvis vara i trygghetsarbete/kapitel ett och två i läroplanen?
Tomas, Undervisningsråd: En förstelärartjänst får vara kopplad till ett särskilt ämne eller ha en särskild inriktning såsom du beskriver i din fråga, men det är inget krav.
16:14, 23 September 2015
Anders: Finns det funderingar på att tvinga arbetsgivarna till att se till så förstelärarna får avsatt tid för sitt försteläraruppdrag? (Genom skärpning av vissa villkor för förstelärarbidragen)
Tomas, Undervisningsråd: Hej Anders! Vi har inte fått några signaler från regeringen om att några sådana förändringar ska genomföras.
16:16, 23 September 2015
Undrar: Hej Kan man anställa en , som arbetat mer än fyra år inom förskoleklass , fritids och har examen lärare förskola , fritidshem, som Förstelärare inom fritidshem och förskoleklass , Men även ha vissa pass i skolan 1-3 .
Linda, Undervisningsråd: Hej! För att kunna utses till förstelärare måste du ha lärarlegitimation. Du måste också undervisa minst 50 procent av din arbetstid inom de skolformer som omfattas av förordningen. De skolformer som omfattas är förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare men inte förskola och fritidshem.
16:18, 23 September 2015
Ia: Finns några generella minimikrav på kompetens/erfarenhet odyl hos pedagogen när det gäller förstelärartjänster, eller har varje huvudman rätt att själva ta fram relevanta kompetenskrav för sökanden?
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Ia,
Det är arbetsgivaren som utser vilka lärare som enligt dem är lämpligast för uppdraget för en karriärtjänst. Vi ser endast till att de grundläggande kraven är uppfyllda enligt bestämmelserna i förordningen om statsbidraget. Kraven är:
 1. Läraren ska vara legitimerad.
 2. Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning.
 3. Läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och
 4. även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad.
Om du är intresserad av att veta mer om vad en ”särskilt skicklig lärare” är, kan du läsa mer i promemorian ”Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet” på s. 23.
Det finns också ett kort filmklipp där Eva Minten, undervisningsråd på Skolverket, pratar om begreppet ”Skicklig lärare” ca 2:44 min in i filmen.
http://youtu.be/uObTxSXk0vo
16:20, 23 September 2015
Anna: Ska förstelärare kunna ta del av de 3000 som ev kommer att avsätts till "extra skickliga lärare"?
Tomas, Undervisningsråd: Hej Anna!
Vi har inte fått något uppdrag kring lärarlönelyftet och kan ännu inte svara på frågor om detaljer. Läs mer om regeringens intentioner här:
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/utbildningsdepartementet/barn--och-ungdomsutbildning/pm_lararlonelyftet-290615.pdf
 
 
16:23, 23 September 2015
Lillie: Hej! I reglerna för att någon ska få bli förstelärare står det bland annat att personen ska vara minst 50 % i undervisning. Räknas uppgifter som handledning av enskilda elever eller små grupper också som undervisning eller är det enbart när en lärare har ansvar för en egen kurs?
Linda, Undervisningsråd: Hej Lillie,
Ja, elevgruppens storlek har ingen betydelse.
16:24, 23 September 2015
Eva: Hej! Jag är förstelärare på en gymnasieskola. Ska vara föräldraledig på 80%, kommer min förstelärartillägg att påverkas av detta under perioden jag är föräldraledig?
Tomas, Undervisningsråd: Hej Eva! När du arbetar deltid kommer statsbidraget till din huvudman minskas så att det motsvarar den tjänstgöringsgrad du har. 
 
16:25, 23 September 2015
Karl-Erik: Hej!Min fråga är om en Förstelärare också kan ha skolledningsuppgifter i del av sin tjänst? Kan en Förstelärare ha titeln skolledare/utvecklingsledare på viss procent?MVH
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Karl-Erik,
Ja, det är möjligt. Men om din arbetsgivare utser dig till förstelärare måste du arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen minst 50 procent av din arbetstid. Annars kan inte arbetsgivaren få statsbidrag för ökade lönekostnader för dig.
16:28, 23 September 2015
Fredrik: Hej,Jag har fått frågan om man kan utse vikarierande förstelärare då en sådan i sin tur vikar som skolledare. Jag hävdar att man inte kan göra så beroende på att detta urvattnar reformen, men vad anser skolverket?
Linda, Undervisningsråd: Hej Fredrik,
Det finns inget hinder mot att utse en förstelärare tillfälligt för att ersätta en annan lärare, förutsatt att de inte har förstelärartjänsten parallellt.
16:30, 23 September 2015
Turid: Hej! Jag har en kort fråga. Gäller förstelärareformen bara grundskole- och gymnasielärare som undervisar barn och ungdomar? I vår kommun har gymnasielärare på vux och förskollärare uteslutits från möjligheten att söka karriärtjänster (oavsett kvalifikationer).
Victor, Undervisningsråd: Hej Turid, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna omfattas av karriärreformen. Förskolan omfattas inte. Det är dock upp till huvudmännen att avgöra vilka skolformer som de vill utse förstelärare och lektorer inom.
16:30, 23 September 2015
Frej: Hej! Jag har en fråga angående om jag som legitimerad förskollärare i förskoleklass kan söka som förstelärare. Jag har arbetat som förskollärare sedan 1986 och i förskoleklass sedan 1994. Jag har även arbetat många år i årskurs 1 och är vt-14 färdig lärare i år F-3. Vem vänder jag mig till i så fall?
Victor, Undervisningsråd: Hej Frej, du måste vara legitimerad lärare för att bli förstelärare oavsett vilken skolform du arbetar inom.
16:31, 23 September 2015
Fia: Hej! Jag undrar om man som specialpedagog kan ansöka om att bli förstelärare ?
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Fia,
Ja, även speciallärare/specialpedagoger kan utses till förstelärare under förutsättning att man är legitimerad lärare och undervisar minst 50 procent av sin tjänst.
 
16:31, 23 September 2015
Karin: Hej!Min fråga är kort och gott:Kan vi utse en Sfi-lärare med lärarleg till förstelärare?Personen är tillsvidareanställd som Sfi-lärare inom vuxenutbildningen.
Tomas, Undervisningsråd: Hej Karin! Ja det kan ni, förutsatt att läraren är anställd av utbildningens huvudman och inte av någon extern utbildningsanordnare. Läraren måste också i övrigt uppfylla de krav som ställs.
16:32, 23 September 2015
Ankan: Hur ser man på förstelärartjänsterna efter denna 3:års period? Kommer de att få fortsätta eller avslutas tjänsten helt?
Victor, Undervisningsråd: Hej Ankan, det finns inget som tyder på att karriärtjänstreformen kommer avslutas. Enligt regeringens budgetproposition kommer bidrag för karriärtjänster om totalt 1 500 miljoner kr att betalas ut årligen efter 2016, då reformen är fullt utbyggd. Därefter kommer statsbidraget att ligga kvar på samma nivå, något slutår finns inte.
16:33, 23 September 2015
Helén: Hej,Om man som skolledning anser att en förstelärare inte sköter sitt uppdrag, kan man då avsluta ett förstelärarskap? (Givetvis har det förts samtal kring uppdraget och vikten av att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.)
Linda, Undervisningsråd: Hej Helén,
Det är en arbetsrättslig fråga som inte regleras i skolförfattningarna.
16:35, 23 September 2015
Olle: Hej, jag skulle vilja begära ut statistik om förstelärare. Hur många förstelärare finns det? Hur många förstelärare är män? Hur många förstelärare är kvinnor?
Lovisa, Undervisningsråd: Hej Olle,
Vårterminen 2015 fanns det 12 028 förstelärare. Av dessa är 9 183 kvinnor och 2 845 män.
16:35, 23 September 2015
Qvittra : Tycker det har känts väldigt subjektivt vem som fått ny titel. Känns som om ni kunde styrt upp det mer objektiv? Och då unnar jag alla som blivit Förstelärare. Det är inte det. Jag har sökt två gånger och fått avslag. Jag vet inte vad jag ska göra annorlunda. Ärligt.
Victor, Undervisningsråd: Hej Qvittra, det finns generella kriterier om vem som kan utses till förstelärare:
 1. Läraren ska vara legitimerad lärare
 2. Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning.
 3. Läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och
 4. även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad.
I övrigt är det huvudmannen som bäst kan avgöra vem som är lämplig för tjänsten utefter lokala behov.
16:35, 23 September 2015