Lärarlönelyftet för dig som lärare, förskollärare och fritidspedagog

Lärarlönelyftet gör det möjligt för skolhuvudmän att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger en månatlig löneökning. Det är din skolhuvudman som bestämmer vilka som ska få löneökningen.

Två lärare

AKTUELLT

Löneökningen ska vara utöver ordinarie lönerevision

Löneökning via Lärarlönelyftet ska ges utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet ska alltså inte påverka den ordinarie lönerevisionen, och personer som får del av bidraget får inte särbehandlas.

Vad ska Lärarlönelyftet användas till?

Lärarlönelyftet ska ge månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Här kan du läsa allt om vad som gäller för Lärarlönelyftet:

Detta är Lärarlönelyftet (402 kB)

Har din arbetsgivare rätt att söka statsbidrag för Lärarlönelyftet?

Du kan komma ifråga för Lärarlönelyftet om din arbetsgivare är huvudman med ansvar för någon av följande skolformer:

  • Förskoleklass
  • Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola
  • Gymnasieskola, gymnasiesärskola

Om din huvudman ansvarar för någon av skolformerna ovan, får denne även tilldela 10 procent av bidragsramen till personal i förskola och fritidshem.

Om du arbetar i en fristående förskola kan du inte komma ifråga för Lärarlönelyftet.

Vad krävs för att få löneökning via Lärarlönelyftet?

För att ta del av Lärarlönelyftet ska du uppfylla de kriterier som beskrivs nedan.

Din arbetsgivare kan besluta om ytterligare lokala villkor för hur och till vilka statsbidraget ska fördelas. 

Det är din arbetsgivare som bedömer vilka anställda som uppfyller kriterierna och det är din arbetsgivare som bestämmer vem som ska få löneökning genom Lärarlönelyftet.

Du ska ha en legitimation eller motsvarande

Lärarlönelyftet gäller dig som är:

  • legitimerad lärare som arbetar i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolformer, samt fritidshem,
  • legitimerad förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass, eller
  • fritidspedagog eller motsvarande, med relevant högskoleutbildning, som arbetar i någon av de skolformer som omfattas av reformen.

Det finns undantag för regeln om lärarlegitimation i Skollagens andra kapitel som även gäller här. Tillsvidareanställda modersmålslärare och tillsvidareanställda yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesärkolan undantas också kravet om lärarlegitimation. Läs mer i förordningen som styr Lärarlönelyftet:

Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Även skolledare och förskolechefer kan komma ifråga för Lärarlönelyftet förutsatt de uppfyller kriterierna.

Om du har ansökt om legitimation, eller nyligen har fått en, kan du tidigast få löneökning via lärarlönelyftet från och med det datum som legitimationen är utfärdad.

Läs mer om ansökan för lärarlegitimation

Du ska arbeta med undervisning eller motsvarande

För att komma ifråga för Lärarlönelyftet ska du minst 75 procent av din arbetstid, arbeta med undervisning, uppgifter som hör till undervisningen, eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

Du ska också vara särskilt kvalificerad för den undervisning som bedrivs.

Du ska ha utvecklat undervisningen

Du ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan. Detta ska ha skett genom att du:

  • tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
  • med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
  • tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
  • tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Det är tillräckligt att du uppfyller ett av fyra ovanstående krav på att ha utvecklat undervisningen.

Så mycket löneökning kan du få

Det är din arbetsgivare som bestämmer hur mycket varje person ska få i löneökning. Det finns ingen begränsning för hur mycket ökningen kan variera från person till person, men den genomsnittliga löneökningen för alla som ingår i satsningen ska vara mellan 2 500 kr och högst 3 500 kr per månad. Din arbetsgivare kan också välja att ge samma löneökning till alla lärare som ingår i satsningen.

Inte i samband med nyanställning

Huvudmannen får inte använda lärarlönelyftet som ett medel vid nyrekrytering. Därför får det inte betalas ut i samband med nyanställning. Det innebär att en första månadslön måste ha betalas ut innan Lärarlönelyftet kan bli aktuellt.

Om den anställde byter tjänst eller skolenhet, men fortsätter vara anställd hos samma huvudman räknas detta inte som en nyanställning.

Utöver ordinarie lönerevision

Löneökningen via Lärarlönelyftet ska inte påverka eller påverkas av den ordinarie lönerevisionen och eventuella andra tillägg som karriärtjänster.

Utbetalning i samband med lön

Löneökningen ska ske i samband med lön, vilket normalt är månadsvis.

Permanent eller tidsbegränsad löneökning

Huvudmännen bestämmer om löneökningen ska erbjudas som ett permanent löneökning eller som ett tidsbegränsat tillägg.

Löneökning vid deltid- eller heltidsarbete

Löneökningen ska betalas ut för den tid som du faktiskt arbetar.  Om du arbetar mindre än heltid reduceras beloppet i motsvarande grad. Din arbetsgivare kan heller inte ge dig löneökning för en del av din tjänst eller av den tid du arbetar.

Följer inte med vid byte av arbetsgivare

Lärarlönelyftet betalas ut av Skolverket till huvudmannen. Det följer alltså inte med dig som lärare om du byter huvudman. Då måste du höra dig för om vad som gäller hos den nya huvudmannen och som bestämmer om du kan komma ifråga.

Kontakt

Senast granskad: 2017-09-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten