Matematiklyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige - bli en del av den du också!

Därför ska du delta

 • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
 • Sätt ditt eget lärande i fokus
 • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

"Jag har blivit en bättre lärare tack vare Matematiklyftet." "Äntligen har jag tid att prata med mina kollegor." 76 % av alla matematiklärare har redan deltagit. Gör som 35000 andra!

 Förlängd ansökningstid för statsbidrag- sök senast 31 mars

Nytt för läsåret 17/18 är att ni genomför en modul från oktober till mars. Huvudmän kan söka bidrag för lärare som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet. Sök senast 31 mars och bli en del av en satsning som redan nått 76 procent av landets matematiklärare.

Läs mer om nya statsbidraget

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutveckligsinsats i didaktik för dig som undervisar i matematik

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna undervisningen.

Läs mer om modellen på Lärportalen

Var

Genomförs lokalt på den egna skolan eller förskolan.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så ni kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Detta händer läsåret 2017/18

Läsåret 2017/18 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för matematikhandledare och deltagande matematiklärare.

Om en huvudman har få lärare eller av exempelvis geografiska skäl har svårt att skapa grupper finns nu möjligheten att ansöka om att dessa lärare ska gå Matematiklyftet med handledning på webben. Det finns ett begränsat antal platser. 

Kollegiala träffar på webben, vi står för handledaren

Lärarna har kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. Insatsen kan därmed genomföras oavsett var i landet läraren befinner sig. Handledaren kommer från Högskolan Dalarna och det är även via deras lärplattform som de kollegiala samtalen genomförs. Materialet är de matematikmoduler som finns på Lärportalen.

Besök Lärportalens matematikmoduler

Val av omfattning och modul

I ansökan ska huvudmannen ange vilket av nedan alternativ varje enskild lärare önskar genomföra. 

Träffarna sker på tisdagar eller torsdagar kl. 15.00 – 16.30. 

Lärarna läser en modul från oktober 2017 till mars 2018:

Alternativ 1. Taluppfattning och tals användning åk 1-3, tisdagar
Alternativ 2. Problemlösning åk 1-3, torsdagar
Alternativ 3. Taluppfattning och tals användning åk 4-6, tisdagar
Alternativ 4. Problemlösning åk 4-6, torsdagar
Alternativ 5. Taluppfattning och tals användning åk 7-9, tisdagar
Alternativ 6. Problemlösning åk 7-9, torsdagar
Alternativ 7. Undervisa matematik utifrån förmågorna gy, tisdagar
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy, torsdagar
Alternativ 9. Vuxendidaktiska perspektiv, torsdagar

Antal deltagare och grupper

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Varje grupp kommer att bestå av 8-10 deltagande lärare och en handledare. Gruppen får handledning på webben 24-30 timmar per modul, fördelade på 16 träffar. Det erbjuds dessutom en gemensam introduktion för både lärare och rektorer. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna.

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Handledarutbildning på plats och på webben

Skolverket erbjuder en handledarutbildning på sammanlagt åtta dagar. Den kan genomföras på ett lärosäte vid fyra tvådagarstillfällen eller via webben. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, diskussioner i små- och storgrupp samt praktiska övningar i att handleda utifrån Lärportalens matematikmoduler. Utbildningen är kostnadsfri. Mer information kommer.

Vid rekvisition av handledare väljer huvudmannen om handledaren önskar plats vid ett lärosäte eller genomföra utbildningen på webben.

Detta händer läsåret 2016/17

Under läsåret har inget statsbidrag gått att söka.

Få handledning och delta i kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. Materialet är de moduler som finns på Lärportalen.

Målgrupp

Insatsen riktar sig mot lärare som undervisar i matematik i grundskolan, sameskolan eller gymnasieskolan.

Val av omfattning och modul

Huvudmän har kunnat anmäla lärare till något av dessa alternativ.

Lärarna läser två moduler under läsåret 2016/17:
Alternativ 1. Taluppfattning och tals användning åk 1-3 och Problemlösning åk 1-3
Alternativ 2. Taluppfattning och tals användning åk 4-6 och Problemlösning åk 4-6
Alternativ 3. Taluppfattning och tals användning åk 7-9 och Problemlösning åk 7-9
Alternativ 4. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy och Undervisa matematik utifrån förmågorna gy

Lärarna läser en modul från oktober-16 till mars-17:
Alternativ 5. Problemlösning åk 1-3
Alternativ 6. Problemlösning åk 4-6
Alternativ 7. Problemlösning åk 7-9
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy

Vid anmälan har huvudmannen angett vilket alternativ som varje lärare önskar genomföra.

Antal deltagare och grupper

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Grupperna kommer bestå av 5-8 deltagande lärare, utöver det tillkommer en handledare per grupp. Grupperna har 16 träffar per modul samt en introduktion för både lärare och rektor. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna. Rektorer erbjuds en inledande konferens den 2-3 maj på Quality Hotel Friends, Stockholm. 

Tid och dag

Träffarna kommer att ske någon av följande dagar: måndag-torsdag, klockan 15.00-16.30. I anmälan har huvudmannen angett vilken dag som passar varje lärare bäst. I så stor utsträckning som möjligt har vi försökt att tillgodose önskemålen om dag.

Krav för deltagande lärarna

För att vara behörig till Matematiklyftet med handledning på webben ska läraren:

 • inte tidigare ha deltagit eller fullföljt Matematiklyftet med statsbidrag
 • undervisa i matematik i grundskolan, sameskolan eller gymnasieskolan samt vara anställd hos huvudmannen under tiden som kompetensutvecklingen pågår
 • få förutsättningar för att genomföra kompetensutvecklingen.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

 1. Huvudmän som inte tidigare har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
 2. Huvudmän med färre än fem deltagare.
 3. I fallande skala, utifrån andel lärare hos huvudmannen som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Utveckla din förmåga att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Handledarutbildningen riktar sig även till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. Samma lärare kan inte gå både ämnesinriktning matematik och naturvetenskap och teknik.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

1. ha legitimation i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
2. ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
3. bedömas vara en skicklig lärare i antingen matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
4. vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
5. handleda minst en grupp lärare som genomför moduler läsåret 2016/17 och
6. inte tidigare har genomgått handledarutbildningen* genom Skolverket.

*Handledarutbildning inom Matematiklyftet, Läslyftet och NT-satsningen. (Lärare som redan har gått handledarutbildningen i någon av nämnda insatser kommer att kunna handleda i moduler på Lärportalen.)

Gå utbildningen på plats

Tid och plats

Utbildningen omfattar åtta dagar fördelat på fyra eller fem tillfällen:

Tillfälle 1: 2 dagar i maj/juni 2016
Tillfälle 2: 2 dagar i sep/okt 2016
Tillfälle 3: 2 dagar i nov-feb 2016/2017
Tillfälle 4: 2 dagar i april/maj 2017

Rektorer har erbjudits en inledande konferens.

Utbildningen hålls på åtta orter: Arlanda, Borås, Falun, Jönköping, Kristianstad, Luleå, Malmö, Stockholm. Om det inte är tillräckligt många anmälda på en ort kan de som anmält sig till den orten erbjudas plats på annan ort. Vid anmälan har huvudmannen angett ett första- och andrahandsval.

Urval för ämnesinriktningen matematik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Urval för ämnesinriktningen naturvetenskap och teknik

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik prioriterats.

Gå utbildningen på webben - endast för matematiklärare

För matematiklärare har vi erbjudit möjligheten att gå en webbaserad handledarutbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Tid och plats

Handledarutbildningen inleds med två utbildningsdagar i maj/juni 2016 förlagda på Högskolan Dalarna. Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2016/17. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform. 

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbara dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Urval

Om det varit fler sökande än det finns platser så har huvudmännen prioriterats i följande ordning:

1. Huvudmän som inte tidigare deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.
2. Huvudmän i fallande skala, utifrån andel matematiklärare som har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag.

Planera och organisera för Matematiklyftet

Chefer planerar och organiserar deltagandet

Inför arbetet med Matematiklyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande är att huvudman, rektor och förskolechef har god kännedom om hur undervisningen i, och arbetet med, ämnet bedrivs. För att underlätta planeringsarbetet kan ni utgå de steg som presenteras i broschyren Planera och organisera för Matematiklyftet. Broschyren vänder sig både till huvudmän som får statsbidrag och till de som arbetar utan.

 1. Skapa delaktighet och gör prioriteringar
 2. Analysera nuläget
 3. Skapa grupper
 4. Välj moduler
 5. Välj handledare
 6. Organisera deltagarnas och handledarnas tid
 7. Informera och skapa engagemang

Läs Planera och organisera för Matematiklyftet (1,3 MB)

Målet med Matematiklyftet är att utveckla undervisningen och kompetensutvecklingskulturen på längre sikt. Delutvärderingarna visar att 75 procent av lärarna som deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag fortsätter med kollegialt lärande även efter det första året. År två organiseras det kollegiala lärandet och arbetet med modulernak mer utifrån lokala förutsättningar. Vi har besökt huvudmän och skolor i landet för att ta reda på hur just de har gjort.

Artikel Lidköping (212 kB) Artikel Gävle (210 kB) Artikel Halmstad (215 kB) Artikel Borås (486 kB)

Vill du komma i kontakt med dem i artiklarna?

Maila matematiklyftet@skolverket.se och få kontaktuppgifter.

Kollegialt lärande på en hel skola

På gymnasieskolan Katedralskolan i Uppsala har man arbetat kollegialt inom alla ämnen i snart tre år. Möt skolledarna och hör dem berätta om hur det hela började, vilka lärdomar de gjort och vilka effekter de ser av det kollegiala lärandet.

Handledare som genomgått sin utbildning under 2013/14, 2014/15 eller 2015/16 erbjuds möjligheten att delta vid två träffar på ett lärosäte under 2016/17. Ett tvådagarstillfälle på hösten och ett tvådagarstillfälle på våren. Syftet är stödja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan handledare.

Läs mer om fortsatt stöd

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-03-22