Matematiklyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige - bli en del av den du också!

Därför ska du delta

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

"Jag har blivit en bättre lärare tack vare Matematiklyftet." "Äntligen har jag tid att prata med mina kollegor." 76 % av alla matematiklärare har redan deltagit. Gör som 35000 andra!

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutveckligsinsats i didaktik för dig som undervisar i matematik

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna undervisningen.

Läs mer om modellen på Lärportalen

Var

Genomförs lokalt på den egna skolan eller förskolan.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så ni kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Detta händer läsåret 2017/18

Under läsåret har huvudmän kunnat söka statsbidrag för matematikhandledare och deltagande matematiklärare.

Konferenser om programmering i matematik och teknik - grundskolan

Under en heldag i oktober får du lära dig mer om förändringarna i styrdokumenten, delta i spännande workshops om programmering och ta del av nya moduler i programmering. 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i matematik eller teknik i grundskolan.

Läs mer och anmäl dig här

Om en huvudman har få lärare eller av exempelvis geografiska skäl har svårt att skapa grupper finns nu möjligheten att ansöka om att dessa lärare ska gå Matematiklyftet med handledning på webben. Det finns ett begränsat antal platser. 

Kollegiala träffar på webben, vi står för handledaren

Lärarna har kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. Insatsen kan därmed genomföras oavsett var i landet läraren befinner sig. Handledaren kommer från Högskolan Dalarna och det är även via deras lärplattform som de kollegiala samtalen genomförs. Materialet är de matematikmoduler som finns på Lärportalen.

Besök Lärportalen

Val av omfattning och modul

I ansökan ska huvudmannen ange vilket av nedan alternativ varje enskild lärare önskar genomföra. 

Träffarna sker på tisdagar eller torsdagar kl. 15.00 – 16.30. 

Lärarna läser en modul från oktober 2017 till mars 2018:

Alternativ 1. Taluppfattning och tals användning åk 1-3, tisdagar
Alternativ 2. Problemlösning åk 1-3, torsdagar
Alternativ 3. Taluppfattning och tals användning åk 4-6, tisdagar
Alternativ 4. Problemlösning åk 4-6, torsdagar
Alternativ 5. Taluppfattning och tals användning åk 7-9, tisdagar
Alternativ 6. Problemlösning åk 7-9, torsdagar
Alternativ 7. Undervisa matematik utifrån förmågorna gy, tisdagar
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy, torsdagar
Alternativ 9. Vuxendidaktiska perspektiv, torsdagar

Antal deltagare och grupper

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Varje grupp kommer att bestå av 8-10 deltagande lärare och en handledare. Gruppen får handledning på webben 24-30 timmar per modul, fördelade på 16 träffar. Det erbjuds dessutom en gemensam introduktion för både lärare och rektorer. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna.

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Skolverket erbjuder en handledarutbildning på sammanlagt åtta dagar. Den kan genomföras på ett lärosäte vid fyra tvådagarstillfällen eller via webben. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, diskussioner i små- och storgrupp samt praktiska övningar i att handleda utifrån Lärportalens matematikmoduler. Utbildningen är kostnadsfri. Mer information kommer.

Vid rekvisition av handledare väljer huvudmannen om handledaren önskar plats vid ett lärosäte eller genomföra utbildningen på webben.

Så går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Matematiklyftet är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Ta gärna frågorna nedan till hjälp när insatsen planeras.

Planera och organisera för kollegialt lärande - Matematiklyftet (737 kB)

1. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

I planering och organisering inför Matematiklyftet behöver man utgå från det systematiska kvalitetsarbetet och föra en dialog, både mellan huvudman och rektor eller förskolechef och mellan rektor eller  förskolechef, handledare, lärare och förskollärare.

Rektor eller förskolechefs engagemang och delaktighet har stor betydelse för insatsens avtryck. De behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med Matematiklyftet.
Dessutom behöver huvudmannen ge rektor eller förskolechef 
förutsätt ningar att prioritera.

Det finns många matematikhandledare som har erfarenhet av organisation, planering och genomförande av Matematiklyftet. Deras kunskaper kan  tas tillvara i ett inledande plane ringsarbete.

Frågor att diskutera

1. Hur ska vi planera och organisera det kollegiala lärandet mellan matematiklärare?
2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilken finns redan?
3. Vilka bör delta i arbetet?
4. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på Matematiklyftet?

2. Analysera nuläget

För att veta vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten bör utvecklingsarbete bland annat utgå från lärares och förskollärares kompe-tensutvecklingsbehov, elevers kunskapsresultat och hur matematikunder-visningen bedrivs. Analysera hur nuläget ser ut. Gör sedan en bedömning av vad som är särskilt angeläget att utveckla för att skapa bra förutsätt-ningar för barns och elevers lärande i matematik.

Frågor att diskutera

1. Vad vet vi om barnens och elevernas matematikkunskaper? Vad säger kartläggningar, utvärderingar och analyser? Vilka mönster kan urskiljas?
2. Hur ser matematikundervisningen/arbetet med matematik ut?
3. Vad behöver vi göra för att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse?
4. Hur kan Matematiklyftet följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

3. Skapa grupper

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor/förskolechef ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små.

Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Grupperna kan bestå av lärare/förskollärare från samma eller olika skolor/förskolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många. Det är att föredra att alla i ett arbetslag eller lärarlag deltar.

Det är viktigt att alla lärare och förskollärare som deltar i arbetet kan genomföra alla moment: A, B, C och D. Kompetensutvecklingsmodellen förutsätter att alla deltagare har elever eller barn att undervisa annars behöver man fundera över hur moment C ska genomföras.

Frågor att diskutera

1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare eller förskolelärare?
2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande huvudmän, skolor och förskolor? Hur kan detta i så fall ske?
4. Hur planerar vi för de lärare och förskollärare som eventuellt inte deltar i Matematiklyftet?

4. Välj moduler

På Lärportalen finns över trettio moduler att välja mellan. Valet av modul bör göras i samverkan med huvudman, rektor eller förskolechef, lärare och förskollärare samt baseras på vad som framkom i analysen av nuläget.

Frågor att diskutera

1. Vilka moduler passar våra behov bäst?
2. Hur kan gruppens sammansättning och behov påverka val av modul?
3. Vilka för  och nackdelar finns det med att huvudmannen, rektorn/förskolechefen eller lärarna/förskollärarna väljer modul?
4. Vilken modul ska vi börja med? Vilken/vilka ska vi fortsätta med?

5. Välj handledare

Vid de kollegiala träffarna ska en person fungera som handledare i diskus sionerna. Handledaren stödjer gruppen att fokusera på och samtala om de matematikdidaktiska frågeställningarna som finns i modulen. Handledaren ska framförallt bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individu ella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen.

På många skolor och förskolor finns det lärare och förskollärare som redan har kompetens att handleda det kollegiala lärandet. Det kan vara en kollega som går eller tidigare gått en handledarutbildning i Matematiklyftet eller annan handledarutbildning, en matematikhandledare från en annan skola, en utvecklingsledare, en förstelärare, lektor eller förskolechef.

Om man som huvudman får statsbidrag för att genomföra Matematiklyftet så finns det villkor för handledarens kompetens angiven i föreskrifter och förordningen. Dessa kan fungera som utgångspunkt vid val av  handledare även om man deltar utan statsbidrag. 

Frågor att diskutera

1. Vilka lärare eller förskollärare har handledarutbildning eller andra kunskaper om handledning och skulle kunna göra ett bra arbete som handledare?
2. Vilka för- och nackdelar finns med att handledaren handleder på den egna skolan eller förskolan?
3. Hur skulle eventuellt ett samarbete mellan skolor, förskolor eller huvudmän byggas upp?

6. Organisera deltagarnas och handledarens tid

För att arbetet med Matematiklyftet ska fungera behöver deltagarna  tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i  modulen. Kompetensutvecklingen sker på arbetstid och det är rektor  eller för skolechef som organiserar så att det blir möjligt att genomföra den inom arbetstid. För lärare är utgångspunkten den kompetens- utvecklingstid som finns inom lärares tjänst.

Huvudman och rektor eller förskolechef ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D.

Handledaren kan behöva ytterligare tid för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet. 

Frågor att diskutera

1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regel-bundet?
2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt upp drag?
4. Hur ofta och när ska avstämning mellan rektor/förskolechef och handledare ske?

7. Informera och skapa engagemang

För att Matematiklyftet ska lyckas måste deltagarna få tydlig information om dess syfte och vad insatsen innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras.

Huvudman och rektor eller förskolechef behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang samt kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen. Ett förslag kan vara att rektor eller förskolechef någon gång deltar vid en kollegial träff. 

Frågor att diskutera

1. På vilket sätt informerar vi om arbetet med Matematiklyftet och vad det innebär? Vilka ska informeras och när?
2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med Matematiklyftet?
3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan eller förskolan?

Inspireras av hur andra gjort

Målet med Matematiklyftet är att utveckla undervisningen och kompetensutvecklingskulturen på längre sikt. Delutvärderingarna visar att 75 procent av lärarna som deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag fortsätter med kollegialt lärande även efter det första året. År två organiseras det kollegiala lärandet och arbetet med modulernak mer utifrån lokala förutsättningar. Vi har besökt huvudmän och skolor i landet för att ta reda på hur just de har gjort.

Artikel Lidköping (212 kB) Artikel Gävle (210 kB) Artikel Halmstad (215 kB) Artikel Borås (486 kB)

Vill du komma i kontakt med dem i artiklarna?

Maila matematiklyftet@skolverket.se och få kontaktuppgifter.

Kollegialt lärande på en hel skola

På gymnasieskolan Katedralskolan i Uppsala har man arbetat kollegialt inom alla ämnen i snart tre år. Möt skolledarna och hör dem berätta om hur det hela började, vilka lärdomar de gjort och vilka effekter de ser av det kollegiala lärandet.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-07-13