Studiehandledning på modersmål

Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet.

Därför ska du delta

Du får kunskap om

  • hur studiehandledningens utformning ger förutsättningar för eleverna att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt, där mångfald ses som en tillgång.
  • styrdokument och regelverk i svensk skola inkluderande skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag

Vad

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Kursinnehållet omfattar bland annat kunskap om hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare.

För vem

Utbildningen riktar sig till studiehandledare på modersmål.

Hur

Du kan delta i utbildningen på distans via nätet eller på lärosätet, beroende på vad respektive lärosäte erbjuder för form av undervisning. Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna för.

Omfattning

Omfattningen motsvarar 7,5 hp.  Kursen ges på halv- eller kvartsfart beroende på lärosäte. Du som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Anmälan

Sista anmälningsdag finns på respektive lärosätes hemsida.

Högskolan Väst

Malmö högskola

Mälardalens högskola

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-17