Specialpedagogik för lärande

Stärk din specialpedagogiska kompetens för att möta alla elevers olika behov. Gör det genom att lära tillsammans med dina kollegor på skolan. Pröva aktiviteter i undervisningen och utveckla dig som lärare.

Det här är Specialpedagogik för lärande

Vad

Kompetensutveckling inom specialpedagogik. Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på webben. Materialet presenteras i så kallade moduler som liknar de som finns i Skolverkets satsningar Matematiklyftet och Läslyftet. Deltagarna kan välja att arbeta med modulerna  "Inkludering och delaktighet" samt "Inkludering och skolans praktik". Modulen Inkludering och skolans praktik kompletteras löpande och nytt material kommer att publiceras under tidig höst.  Ytterligare moduler är planerade framöver.

Modellen bygger på att kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både andras och sin egen undervisning samt ger och får återkoppling från kollegor. 

Besök Lärportalen för att få en inblick i satsningen.

Lärportalen Läs mer om modellen i Lärportalen

För vem

Legitimerade lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem samt sameskolan.

När

Under perioden 21 november-21 december 2016 ansökte huvudman om statsbidrag för de lärare och handledare som ska delta läsåret 2017/18. I april-maj 2017 hålls inledande konferenser för rektorer och handledare. Kompetensutvecklingsinsatsen för lärare startar i början av höstterminen 2017.

Var

Lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete.

Det här händer läsåret 2017/18

Konferenser för blivande handledare

Vi erbjuder tre konferenstillfällen. Du kan själv välja vilken dag och plats du vill gå.

 • 16 maj i Stockholm
 • 30 maj i Göteborg
 • 31 maj i Malmö

Du kommer i egenskap av handledare att få en personlig inbjudan till din e-postadress. Via en länk anmäler du dig till en av konferenserna. I inbjudan framgår också vilket lärosäte du kommer att tillhöra. Inbjudan skickas ut till dig under vecka 16.

Handledarutbildningens innehåll och upplägg

Skolverket erbjuder handledarutbildning till de handledare som huvudmannen utser.

 Efter genomgången utbildning ska handledaren:

 • utvecklat sin förmåga att handleda kollegialt lärande i lärargrupper,
 • kunna utmana sin egen och sina kollegors specialpedagogiska kompetens i att utveckla och möjliggöra en undervisning som är tillgänglig och anpassad för alla elever,
 • utvecklat sin förmåga att problematisera och analysera samt kommunicera specialpedagogiska frågeställningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolverket beslutar vilken utbildningsort respektive huvudman tilldelas. Den handledare som anmäls till utbildningen bör i möjligaste mån delta vid samtliga tillfällen. Utbildningsplatsen är personlig och vid byte av handledare ska en ansökan skickas in till Skolverket. För att få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet ha godkänts av Skolverket före andra utbildningstillfället.

Eftersom många av de blivande handledarna redan har en utbildning som kvalificerad samtalspartner fokuserar utbildningen att ge handledarns stöd i handledningsarbetet samt på insatsens innehåll. För att få gå handledarutbildningen ska den som deltar handleda lärare som huvudmannen fått statsbidrag för inom Specialpedagogik för lärande.

Skolverket fördelar handledarutbildningsplatserna. Under vecka 16 meddelas tillhörighet till lärosäte. Respektive lärosäte bestämmer datum för handledarutbildningen.

Presentationer från konferenserna

Inledande rektorskonferens – Skolverket (7,7 MB)

Inledande konferenser - Lars Svedberg (1,4 MB)

Konferensserien är avsutad

Nu har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Läslyftet och Specialpedagogik för lärande under läsåret 2017/18.

Under dagen får du ta del av information från Skolverket och lyssna till Lars Svedbergs föreläsning ”Pedagogiskt ledarskap – vad är viktigt för det som är viktigt?”. Du ges också möjlighet till fördjupande samtal med andra skolledare. Konferensen gästas även av rektorer och handledare som delar med sig av sina erfarenheter.

Målgrupp

 • Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.
 • Språk-, läs- och skrivutvecklare som har deltagit, deltar eller kommer att delta i NCS utbildning och vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.

Orter och datum

Göteborg 25 april (Clarion Hotel Post)
Stockholm 26 april (Clarion Sign)
Arlanda 3 maj (Clarion Hotel Arlanda)
Malmö 4 maj (Clarion Hotel Live)

En uppföljning av arbetet med kompetensutvecklingsinsatserna erbjuds våren 2018.

Anmälningslänk skickas direkt till din mejl - kontakta annars din huvudman

Anmälan till konferensen öppnar den 29 mars 2017. Anmälningslänken skickas direkt till din mejladress. Kontakta din huvudman om du inte har fått mejlet. Du väljer själv vilken ort du önskar delta på. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Anmälan för tillfälle 1 och 2 stänger 18 april.
Anmälan för tillfälle 3 och 4 stänger 25 april.

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi.

Program

Program inledande rektorskonferenser 2017 (60 kB)

Kontakta oss vid frågor

Har du övriga frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post specialpedagogik@skolverket.se.

Program till handledarkonferenserna

Program till handledarkonferens Stockholm 16/5 (919 kB) Program till handledarkonferens Göteborg 30/5 (905 kB) Program till handledarkonferens Malmö 31/5 (901 kB)

Presentationer från handledarkonferensen

Skolverkets presentation från handledarkonferensen (2,1 MB)

Christel Sundqvists presentation från handledarkonferensen (2,4 MB)

Daniel Östlunds presentation från handledarkonferensen (529 kB)

Så går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik för lärande är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Ta gärna frågorna nedan till hjälp när insatsen planeras.

Planera och organisera för Specialpedagogik för lärande (356 kB)

1. Informera och skapa långsiktigt engagemang

För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen

Frågor att diskutera

 1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad den innebär? Vilka ska informeras och när?
 2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
 3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
 4. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

2. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är bra om du som rektor deltar aktivt i vissa delar av insatsen. Du behöver också skapa en kanal via handledarna för att exempelvis få möjlighet att ta del av de idéer och förslag kring skolans organisation som lyfts av de deltagande lärarna i insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

Frågor att diskutera

 1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
 2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
 3. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

3. Skapa grupper

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Förutom ämnes- och arbetslag kan grupperna bestå av lärare från olika stadier. Grupperna kan även bestå av lärare från olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

Frågor att diskutera

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
 2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
 4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

4. Handledarens roll

Vid de kollegiala träffarna ska en utsedd handledare leda samtalen och fördjupa diskussionerna. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen. Handledare bör även planera och samarbeta med rektor.

Frågor att diskutera

 1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
 2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp?
 3. Hur kan kanalen mellan handledare och rektor organiseras?

5. Organisera deltagarnas och handledarnas tid

För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Det är viktigt att handledaren ges den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

Frågor att diskutera

 1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
 2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
 3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?

Beslut om statsbidrag

Huvudmannen sökte statsbidrag mellan den 21 november och den 21 december 2016. I februari skickade vi information om att beslut är fattat via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickades till huvudmannen via post.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Elevhälsa och barns omsorg. 

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Kontakt

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-10