Specialpedagogik för lärande - en kompetensutveckling för alla grundskollärare

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för alla grundskollärare som stärker kompetensen i att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Genom kollegialt lärande får lärarna tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans och får pröva och utveckla specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i arbetet med att anpassa undervisning och lärmiljö för alla elever.

Det här är Specialpedagogik för lärande

Inledande konferenser för rektorer

Inledande konferenser för handledare

Se inspelningen från webbinariet i januari

Kompetensutveckling för alla lärare i grundskolan

Hur går det till?

När kan du söka statsbidrag?

Så går kompetensutvecklingen till

Fyra barn vinkar

Det här är Specialpedagogik för lärande

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni har en låg måluppfyllelse eller att ni har utmaningar kring att möta elevers olika behov och förutsättningar, då är det här helt rätt insats för er. Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid sameskolan och särskilda ungdomshem.

Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärarna

 • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
 • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
 • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Inledande konferenser för rektorer

Snart har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Specialpedagogik för lärande och Läslyftet. Målgrupp: Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Specialpedagogik för lärande eller Läslyftet för läsåret 2018/19. Anmälan till konferensen öppnar under mars 2018. Du väljer själv vilken ort du önskar delta på. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Datum och orter:
23 april, Göteborg Elite Park Avenue
27 april, Malmö Börshus
2 maj, Stockholm Quality Hotel Friends
4 maj, Clarion Hotel Arlanda Airport

Program för rektorskonferenserna (594 kB)

Inledande konferenser för handledare

Du som är handledare inom Specialpedaogik för lärande har möjlighet att delta i en inledande handledarkonferens som syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Specialpedagogik för lärande. Dagen kommer bland annat att handla om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Alla som blivit godkända för handledarutbildningen kommer under mars att bjudas in till konferenserna via mejl. Inbjudan är personlig och föranmälan till konferensen är ett krav.

Datum och orter för inledande handledarkonferenser:
8 maj, Umeå Folkets Hus
15 maj, Göteborg Clarion Post
16 maj, Malmö Börshus
21 maj, Stockholm Clarion Sign Hotel
28 maj, Clarion Arlanda

Information om handledarutbildning
Du som blivit antagen till att gå handledarutbildning anmäler dig att delta vid en av de inledande handledarkonferenserna ovan, det vill säga vid ett tillfälle. Konferensen är en dag och starten på själva utbildningen. Du kommer även att få en inbjudan från det lärosäte som anordnar den handledarutbildningen som du kommer att gå läsåret 18/19.

Information om datum för kommande träffar för respektive lärosäte eller ort kommer du att hitta inom kort på Lärportalen under fliken Specialpedagogik/handledare.

Datum för handledarutbildning 2018/19

Program för de inledande handledarkonferanserna:

Handledarkonferens Umeå (249 kB)

Handledarkonferens Göteborg (250 kB)

Handledarkonferens Malmö (250 kB)

Handledarkonferens Stockholm (249 kB)

Handledarkonferens Arlanda (249 kB)

Se inspelningen från webbinariet i januari

Här kan du titta på webbinariet som sändes den 17 januari för målgruppen rektorer och huvudmän. Få en fördjupning i hur din skola kan stärka kompetensen inom specialpedagogik hos alla grundskollärare och organisera ett effektivt kollegialt lärande. Med ökad kunskap om att möta elevers behov och en anpassad undervisning kan fler elever nå sina mål.

Se inspelningen av webbinariet Specialpedagogik för lärande, cirka13 minuter

Fler inspirationsträffar hösten 2018

Alla inspirationsträffar är nu genomförda, fler träffar planeras för hösten 2018.

Kompetensutveckling för alla lärare i grundskolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Det är enkelt att delta och modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Som deltagare får du:

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor.
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet.
 • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Hur går det till?

Arbetssättet bygger på att kollegor diskuterar och reflekterar över undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, kritiskt granskar sin egen och andras undervisning, lyfter upp problem och möjligheter och ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare, och utgår från material vi kallar moduler som finns på en av Skolverkets webbplatser, Lärportalen. Materialet är öppet och tillgängligt för alla och modulerna består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Materialet tas fram av forskare från flera högskolor och universitet runt om i Sverige. Välj mellan modulerna ”Inkludering och delaktighet” och ”Inkludering och skolans praktik”.

Läs mer om Specialpedagogik för lärande i Lärportalen

När kan du söka statsbidrag?

Under perioden 1 januari till och med 1 februari 2018 kan huvudman ansöka om statsbidrag för lärare och handledare som ska delta läsåret 2018/2019. I april-maj 2018 hålls inledande konferenser för deltagande rektorer och handledare.  Kompetensutvecklingsinsatsen för lärare startar i början av höstterminen 2018.

Läs mer om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande

Så går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik för lärande är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Ta gärna frågorna nedan till hjälp när insatsen planeras.

Planera och organisera för Specialpedagogik för lärande (356 kB)

1. Informera och skapa långsiktigt engagemang

För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen

Frågor att diskutera

 1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad den innebär? Vilka ska informeras och när?
 2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
 3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
 4. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

2. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är bra om du som rektor deltar aktivt i vissa delar av insatsen. Du behöver också skapa en kanal via handledarna för att exempelvis få möjlighet att ta del av de idéer och förslag kring skolans organisation som lyfts av de deltagande lärarna i insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

Frågor att diskutera

 1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
 2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
 3. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

3. Skapa grupper

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Förutom ämnes- och arbetslag kan grupperna bestå av lärare från olika stadier. Grupperna kan även bestå av lärare från olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

Frågor att diskutera

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
 2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
 4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

4. Handledarens roll

Vid de kollegiala träffarna ska en utsedd handledare leda samtalen och fördjupa diskussionerna. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen. Handledare bör även planera och samarbeta med rektor.

Frågor att diskutera

 1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
 2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp?
 3. Hur kan kanalen mellan handledare och rektor organiseras?

5. Organisera deltagarnas och handledarnas tid

För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Det är viktigt att handledaren ges den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

Frågor att diskutera

 1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
 2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
 3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?

Kontakt

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se


Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Elevhälsa och barns omsorg. 

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-03-01