Specialpedagogik för lärande - en kompetensutveckling för alla grundskollärare

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för alla grundskollärare som stärker kompetensen i att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Genom kollegialt lärande får lärarna tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans och får pröva och utveckla specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i arbetet med att anpassa undervisning och lärmiljö för alla elever.

Sök statsbidrag senast 1 februari!

Ansökan för statsbidrag är öppen 1 januari till 1 februari 2018

Så ansöker du om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande

Det här är Specialpedagogik för lärande

Webbinarium

Se webbinarium om satsningen

Inspiratonsträffar om insatsen

Inspirationsträffar i januari 2018

Vad är Specialpedagogik för lärande?

Kompetensutveckling för alla lärare i grundskolan

Hur går det till?

När kan du söka statsbidrag?

Så går kompetensutvecklingen till

Fyra barn vinkar

Det här är Specialpedagogik för lärande

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni har en låg måluppfyllelse eller att ni har utmaningar kring att möta elevers olika behov och förutsättningar, då är det här helt rätt insats för er. Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid sameskolan och särskilda ungdomshem.

Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärarna

 • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
 • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
 • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Webbinarium om satsningen

Här kan du titta på webbinariet som sändes den 17 januari för målgruppen rektorer och huvudmän. Få en fördjupning i hur din skola kan stärka kompetensen inom specialpedagogik hos alla grundskollärare och organisera ett effektivt kollegialt lärande. Med ökad kunskap om att möta elevers behov och en anpassad undervisning kan fler elever nå sina mål. Sök statsbidrag för handledare och lärare senast 1 februari.

Se inspelningen av webbinariet Specialpedagogik för lärande, cirka13 minuter

Inspirationsträffar Undervisning för alla i januari 2018

Så kan alla grundskollärare möta alla barns behov

Varför ska du som är grundskollärare delta i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande – Skolverket informerar och inspirerar. Lyssna även till specialpedagogen Helena Wallberg som ger nya insikter om var gränsen går mellan vanlig undervisning och extra anpassningar.

Alla inspirationsträffar är nu genomförda, fler träffar planeras för hösten 2018.

Kompetensutveckling för alla lärare i grundskolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Det är enkelt att delta och modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Som deltagare får du:

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor.
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet.
 • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Hur går det till?

Arbetssättet bygger på att kollegor diskuterar och reflekterar över undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, kritiskt granskar sin egen och andras undervisning, lyfter upp problem och möjligheter och ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare, och utgår från material vi kallar moduler som finns på en av Skolverkets webbplatser, Lärportalen. Materialet är öppet och tillgängligt för alla och modulerna består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Materialet tas fram av forskare från flera högskolor och universitet runt om i Sverige. Välj mellan modulerna ”Inkludering och delaktighet” och ”Inkludering och skolans praktik”.

Läs mer om Specialpedagogik för lärande i Lärportalen

När kan du söka statsbidrag?

Under perioden 1 januari till och med 1 februari 2018 kan huvudman ansöka om statsbidrag för lärare och handledare som ska delta läsåret 2018/2019. I april-maj 2018 hålls inledande konferenser för deltagande rektorer och handledare.  Kompetensutvecklingsinsatsen för lärare startar i början av höstterminen 2018.

Läs mer om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande

Så går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik för lärande är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Ta gärna frågorna nedan till hjälp när insatsen planeras.

Planera och organisera för Specialpedagogik för lärande (356 kB)

1. Informera och skapa långsiktigt engagemang

För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen

Frågor att diskutera

 1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad den innebär? Vilka ska informeras och när?
 2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
 3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
 4. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

2. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är bra om du som rektor deltar aktivt i vissa delar av insatsen. Du behöver också skapa en kanal via handledarna för att exempelvis få möjlighet att ta del av de idéer och förslag kring skolans organisation som lyfts av de deltagande lärarna i insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

Frågor att diskutera

 1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
 2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
 3. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

3. Skapa grupper

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Förutom ämnes- och arbetslag kan grupperna bestå av lärare från olika stadier. Grupperna kan även bestå av lärare från olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

Frågor att diskutera

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
 2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
 4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

4. Handledarens roll

Vid de kollegiala träffarna ska en utsedd handledare leda samtalen och fördjupa diskussionerna. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen. Handledare bör även planera och samarbeta med rektor.

Frågor att diskutera

 1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
 2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp?
 3. Hur kan kanalen mellan handledare och rektor organiseras?

5. Organisera deltagarnas och handledarnas tid

För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Det är viktigt att handledaren ges den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

Frågor att diskutera

 1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
 2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
 3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?

Kontakt

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se


Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Elevhälsa och barns omsorg. 

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-01-05