När du har fått ditt beslut om legitimation

När du har fått din legitimation registrerar vi dina behörighetsuppgifter i lärar- och förskollärarregistret. Om vi beslutar att inte utfärda en legitimation till dig beror det oftast på att du inte har en behörighetsgivande examen eller att ansökan inte är fullständig.

Beslut om legitimation

När vi har fattat beslut om att utfärda en legitimation till dig skickar vi i första hand beslutet till din angivna e-postadress och i andra hand till din folkbokföringsadress. Beslutet innehåller följande delar:

Beslutsmotivering

Om vi beslutar om legitimation utan att avslå din ansökan i någon del är beslutsmotiveringen mycket kort. Oftast framgår det bara att vi har gett dig en legitimation och vem som har fattat beslutet. Om vi har beslutat att avslå din ansökan helt eller delvis kan beslutsmotiveringen bli längre. Av beslutsmotiveringen framgår hur vi har resonerat och på vilka grunder vi motiverar att avslå din ansökan.

Legitimationshandling

Legitimationshandlingen innehåller uppgifter om namn, datum för beslut och vilken typ av legitimation som du har fått. Det finns två typer av legitimationer; lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Blir du behörig i både skolan och förskolan får du två legitimationer.

Behörighetsförteckning

Behörighetsförteckningen visar alla de skolformer, ämnen, ämnesområden och årskurser som du har behörighet att undervisa i. Uppgifterna i behörighetsförteckningen motsvarar de uppgifter som registreras i lärar- och förskollärarregistret.

Om din legitimation är utfärdad före den 19 juli 2014 finns det ingen separat behörighetsförteckning till din legitimation. Behörigheterna är i stället angivna på själva legitimationshandlingen. I lärar- och förskolläraregistret finns dina behörigheter registrerade på samma sätt som i den nya behörighetsförteckningen.

Om lärar- och förskollärarregistret

Skolverket ska enligt förordningen om lärar- och förskollärarregister föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

Lärar- och förskollärarregistret innehåller uppgifter om:

 • namn och kön,
 • personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
 • lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,
 • lärarens eller förskollärarens behörighet enligt legitimationen,
 • datum för utfärdande av legitimationen,
 • om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har meddelats,
 • andra tekniska och administrativa uppgifter

Lärar- och förskollärarregistret innehåller inte uppgifter om:

 • beslutsmotivering
 • ansökningar som resulterat i avslag eller avvisning
 • skäl för beslut om varning eller återkallelse av legitimation.

Begära registerutdrag

Om du vill ta del av de uppgifter som finns registrerade i lärar- och förskollärarregistret kan du vända dig till Skolverket genom att mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Om du har frågor kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00. En registrerad lärare eller förskollärare har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifterna som är tillåten enligt förordningen om lärar- och förskollärarregister.

Beslut om avslag

Den vanligaste orsaken till att vi avslår en ansökan är att det saknas en behörighetsgivande examen.

Skolverket har ingen möjlighet att validera högskolestudier eller yrkeserfarenhet motsvarande en behörighetsgivande examen. Det är enbart de högskolor och universitet som har examensrätt som kan besluta om examen. Behörighetsförordningen reglerar vilka examina som krävs för att få en legitimation.

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326)

Om du saknar en behörighetsgivande examen finns det några olika vidareutbildningsalternativ för dig.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare eller förskollärare men saknar behörighetsgivande examen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studierar inom VAL har en individuellt framtagen studieplan. Läs mer om val på lärarhögskolan vid Umeå universitets webbplats.

VAL

Lärarutbildning

Det finns många olika lärarutbildningar, både vad gäller studieform, omfattning och innehåll. På studera.nu kan du läsa mer om vilka utbildningsvarianter som finns.

Studera.nu

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan komplettera din legitimation genom att gå Lärarlyftet. Vi erbjuder även kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Lärarlyftet ger även möjlighet till validering av tidigare kunskaper och färdigheter.

Om vi avvisar din ansökan

Ett beslut om så kallad avvisning innebär att vi inte har kunnat pröva om du har rätt till legitimation eller inte. En vanlig orsak till att vi avvisar ansökningar är att ansökningsavgiften är obetald eller att vi saknar en underskriven ansökningsblankett eller ett examensbevis. För att vi ska pröva om du har rätt till legitimation krävs därför att du ansöker på nytt.

Hur du överklagar

Om du anser att vi har fattat ett felaktigt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet.

Rätten att överklaga en ansökan om legitimation regleras i förvaltningslagen. Om du överklagar vårt beslut prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Om vi inte finner grund för att ändra vårt beslut överlämnar vi ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Av din överklagan ska det framgå:

 • vilket ärendenummer beslutet har,
 • vilken ändring som önskas samt
 • vilka skäl som du anser finns för ändring av Skolverkets beslut.

Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till:
Skolverket
106 20 Stockholm
eller till e-postadressen skolverket@skolverket.se

Läs mer på förvaltningsrätten i Stockholms webbplats

Senast granskad: 2016-04-14
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning