Regelverk kring lärarlegitimation

För att få en legitimation krävs det en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Legitimationen och en lärares behörighet är avgörande för vem som får undervisa, sätta betyg och få en tillsvidareanställning. De grundläggande reglerna för lärar- och förskollärarlegitimation finns i skollagen. Utöver skollagen finns behörighetsförordningen och Skolverkets egna föreskrifter.

Krav för att få en legitimation Krav för att få behörighet Krav för att få en anställning Krav för att få undervisa Krav för att få sätta betyg

Skollagen (2010:800)

Skollagen innehåller de grundläggande reglerna om legitimation för lärare och förskollärare. Reglerna omfattar vad som krävs för att få undervisa och sätta betyg, och vad som gäller kring anställning av lärare och förskollärare.   

Anställning: 2 kap. 20-22§§ skollagen

Undervisning: 2 kap. 13-19§ skollagen

Betygsättning: 3 kap. 16§ skollagen

För juridisk vägledning

Förordningar

Behörighetsförordningen

Här finns bland annat grundläggande regler för vad som krävs för att vara behörig att undervisa i olika skolformer.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326)

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen innehåller grundläggande regler för utbildningen på universitet och högskolor. Skolverket utgår från högskoleförordningen när det ska avgöras vilken behörighet en viss utbildning ger.

Högskoleförordningen (SFS 1993:100)

Skolverkets föreskrifter om legitimation

Skolverket har sammanställt ett antal föreskrifter som kompletterar reglerna i skollagen och behörighetsförordningen. Föreskrifterna handlar bland annat om vilka krav som gäller för legitimation. Skolverkets föreskrifter finns samlade i Skolverkets författningssamling, SKOLFS.

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare (2016:11)

Legitimationsvillkor för lärare och förskollärare med utländsk utbildning (2016:12)

Vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (2012:4)

Krav för att lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan (2011:159)

Meddela varning, återkalla legitimation

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om lärare eller förskollärare som på grund av exempelvis missförhållanden ska bli fråntagna sina legitimationer eller få en varning. Prövningen sker efter en anmälan från Skolinspektionen.

Skolinspektionen tar emot anmälan

Det är Skolinspektionen som tar emot en anmälan från exempelvis en rektor, kollega eller förälder om att meddela en varning eller återkalla en legitimation. Skolinspektionen avgör sedan om ärendet ska anmälas till Lärarnas ansvarsnämnd. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärenden till Lärarnas ansvarsnämnd. Skolinspektionen kan också själva ta initiativ till att få ärenden prövade av nämnden om de exempelvis skulle upptäcka missförhållanden vid skolbesök eller annan tillsyn.

Skolinspektionen

Grunder för varning

Nämnden ska meddela en legitimerad lärare eller förskollärare en varning om han eller hon

 • varit oskicklig i sin yrkesutövning,
 • i eller i samband med yrkesutövning gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att arbeta som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas, eller
 • på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.

Grunder för att återkalla en legitimation

Nämnden ska återkalla en legitimation om den legitimerade

 • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning,
 • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas,
 • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande,
 • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning,
 • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning, eller
 • själv begär att legitimationen ska återkallas.

Så meddelas beslut

Den som får en varning eller sin legitimation återkallad får kännedom om det genom beslut från Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska även underrätta Skolverket och lärarens eller förskollärarens arbetsgivare om beslutet.

Överklaga

Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lärarnas ansvarsnämnd kan, om förhållanden ändras, bestämma att en lärare eller förskollärare ska få tillbaka sin legitimation.

Lärarnas ansvarsnämnd

Regeringen utser Lärarnas ansvarsnämnd för tre år i taget. Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit domare. De övriga ledamöterna ska ha särskild sakkunskap om och praktiskt erfarenhet av skol- eller förskoleverksamhet samt lärares och förskollärares uppdrag.

Lärarnas ansvarsnämnd
Lars Dirke, ordförande
Tel: 08-561 675 69
E-post: lars.dirke@dom.se

Skolverket
David Embretsen, jurist.
Tel: 08-527 33564
E-post:david.embretsen@skolverket.se

Personuppgifter

Om lärar- och förskollärarregistret

Skolverket ska enligt förordningen om lärar- och förskollärarregister föra ett register över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare.

Lärar- och förskollärarregistret innehåller uppgifter om:

 • namn och kön,
 • personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
 • lärosäte som utfärdat examen, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,
 • lärarens eller förskollärarens behörighet enligt legitimationen,
 • datum för utfärdande av legitimationen,
 • om beslut om varning eller återkallelse av legitimation har meddelats,
 • andra tekniska och administrativa uppgifter

Lärar- och förskollärarregistret innehåller inte uppgifter om:

 • beslutsmotivering
 • ansökningar som resulterat i avslag eller avvisning
 • skäl för beslut om varning eller återkallelse av legitimation.

Begära registerutdrag

Om du vill ta del av de uppgifter som finns registrerade i lärar- och förskollärarregistret kan du vända dig till Skolverket genom att mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Om du har frågor kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst på telefon 08-527 332 00. En registrerad lärare eller förskollärare har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifterna som är tillåten enligt förordningen om lärar- och förskollärarregister.

Behandling av personuppgifter

Skolverket behandlar personuppgifter i ärenden om legitimation för lärare och förskollärare med stöd av förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister. Skolverket behandlar också personuppgifter i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifterna i lärar- och förskollärarregistret behandlas för att:

 1. föra en aktuell förteckning över legitimerade och tidigare legitimerade lärare och förskollärare,
 2. handlägga ärenden om legitimation enligt skollagen,
 3. lämna uppgifter till utländska myndigheter i vissa fall,
 4. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och
 5. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204) (behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål).

Offentlighetsprincipen och sekretess

Skolverket är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Skolverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Skolverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Endast behörig personal inom Skolverket har direkt tillgång till registret och kan söka i det.

Det finns inte några särskilda sekretessregler som gäller för uppgifterna i lärar- och förskollärarregistret.

I vissa fall kan dock generella sekretessbestämmelser gälla för uppgifterna i registret, till exempel om det kan antas att ett utlämnande av uppgifter skulle medföra att uppgifterna behandlas i strid med personuppgiftslagen (jfr 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rätt att få information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära och få information om de personuppgifter som finns om dig hos Skolverket, oavsett om dessa samlats in i ärenden om legitimation för lärare och förskollärare eller inte.

Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftlig begäran till Skolverket. Begäran ska göras på papper och vara egenhändigt undertecknad. Skicka en sådan begäran till: Skolverket, 106 20 Stockholm.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § personuppgiftslagen även rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Rätt till skadestånd

Du har enligt 48 § personuppgiftslagen rätt till skadestånd för en skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen eller förordningen om lärar- och förskollärarregister har orsakat.

Förordning om lärar- och förskollärarregister (2011:268)
Personuppgiftslagen (1998:204)

Senast granskad: 2017-01-17
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning